Mednarodno sodelovanje

Izrael

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana na podlagi 2. in 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A, v nadaljevanju: Zakon), na podlagi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list RS-MP, št. 7-43/1994), Delovnega programa za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Države Izrael, podpisanim dne 6. 6. 2017 v Tel Avivu (v nadaljevanju: delovni program) ter Protokola 1. zasedanja skupnega slovensko - izraelskega odbora o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, podpisanega dne 6. 6. 2017 v Tel Avivu, ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise (št. 6319-2/2013-38 – uradno prečiščeno besedilo št. 4, z dne 5. 6. 2017; v nadaljevanju: Metodologija) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Državo Izrael v letih 2018 – 2020

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
   
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
 1. Namen javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Državo Izrael in s tem omogočanje poglobljenega znanja ter znanstveno-tehnološkega napredka na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in izraelskih raziskovalcev, okrepiti sodelovanje v okviru Obzorja 2020 in spodbuditi skupne prijave na razpise EU na področju raziskav in inovacij ter na druge mednarodne razpise ter povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih izraelskih raziskovalcev v Sloveniji.
 1. Predmet in cilj javnega razpisa

  Predmet javnega razpisaje sofinanciranje izvajanja dvoletnih bilateralnih raziskovalnih projektov predvidoma v obdobju od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:

1) Inovativno upravljanje z vodami in tehnologije spremljanja (vključno s spremljanjem na daljavo) / Innovative water management and monitoring technologies (including remote sensing) in

2) Digitalni vidiki raziskav na področju družboslovja in humanistike / Digital aspects of research in social science and humanities.

Prijavitelj se v prijavni vlogi opredeli za eno od navedenih prednostnih področij.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom in Pravilnikom o postopkih.

Če pri prijavi raziskovalne dejavnosti sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo bilateralnega raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja bilateralnega raziskovalnega projekta v času prijave bilateralnega raziskovalnega projekta.

 1. Pogoji za prijavitelje in vodje projekta slovenskega dela bilateralnega raziskovalnega projekta

5.1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj

(1) Bilateralni raziskovalni projekt izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci.

(2) Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija, v kateri je zaposlen vodja bilateralnega raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.

(3) Bilateralni raziskovalni projekti se izvajajo kot temeljni ali aplikativni projekti.

(4) Prijavitelj aplikativnega bilateralnega raziskovalnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov.

5.2.Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vodja projekta slovenskega dela bilateralnega raziskovalnega projekta

(1) Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projektaa (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija (poglavje A. Splošno, del lll. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov). Agencija bo izpolnjevanje pogojev preverila na dan zaključka javnega razpisa.

(2) Vodja projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur letno ali 1 ekvivalent polne zaposlitve; v nadaljevanju: FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki projekta ali imeti status zasebnega raziskovalca. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 17 ur.

(3) Vodja projekta mora imeti najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov.

(4) Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru projektov.

5.3. Drugi pogoji

(1) Pri bilateralnem raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav, pri čemer se spodbuja sodelovanje mlajših raziskovalcev (doktorski študenti in/ali podoktorandi, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let). Upošteva se leto zagovora prvega doktorata.

(2) Slovenski in izraelski prijavitelj morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji.

 1. Ocenjevalni postopek

Pri javnem razpisu sta tako slovenska kot izraelska stran pristojni za ocenjevalni postopek na enem izmed skupno dogovorjenih prioritetnih področij javnega razpisa, t.j. izraelska stran je pristojna za področje: Inovativno upravljanje z vodami in tehnologije spremljanja (vključno s spremljanjem na daljavo)/ Innovative water management and monitoring technologies (including remote sensing), medtem, ko je slovenska stran pristojna za področje: Digitalni vidiki raziskav na področju družboslovja in humanistike / Digital aspects of research in social science and humanities.

Ocenjevalni postopek vodi občasno strokovno telo (v nadaljevanju: OST), ki ga imenuje Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA). ZSA s sklepom o imenovanju določi predsednika, namestnika predsednika in člane občasnega strokovnega telesa, njihove naloge in trajanje mandata. Sestava OST-a pokriva vse znanstvene vede. OST sestavljajo člani Znanstvenoraziskovalnih svetov ved (v nadaljevanju: ZSV), in sicer za vsako znanstveno vedo en član ZSV. Člani OST imenujejo tri tuje recenzente za vsako prispelo prijavo, pri čemer se upošteva kriterij najustreznejšega recenzenta glede na vsebino posamezne prijave. Člani OST recenzente izberejo iz seznama tujih recenzentov, ki ga vodi agencija.

Vsako skupno prijavo izraelskega in slovenskega vodje projekta, ki sodi na prioritetno področje, za katerega je pristojna slovenska stran, praviloma ocenjujejo trije tuji recenzenti. Eden izmed recenzentov je recenzent - poročevalec. Recenzenti ocenjujejo posamezne elemente ocenjevanja tako, da izpolnijo ocenjevalni obrazec, ki vsebuje številčne in opisne ocene po posameznih kriterijih – individualno poročilo. Recenzent – poročevalec po posvetu z obema drugima recenzentoma uskladi skupno oceno za vsak kriterij ter slogovno in vsebinsko uredi združeno delovno poročilo. Usklajeno poročilo podpišejo vsi recenzenti. V primeru, da se recenzenti ne uskladijo glede skupne ocene, se izračuna povprečna ocena individualnih recenzij.

OST pripravi seznam prijav s pripadajočimi ocenami, ki ga preda slovenskemu delu pooblaščene meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v nadaljevanju: meddržavna komisija). Meddržavna komisija na zasedanju samostojno obravnava s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave bilateralnih projektov ter na podlagi danih pooblastil in skupno sprejete odločitve izbere prijave ter določi višino sofinanciranja. Upoštevaje odločitve meddržavne komisije direktor agencije sprejme sklep o sofinanciranju prijav, na podlagi katerega se prijaviteljem izdajo obvestila.

 1. Kriteriji za izbiro prijav za (so)financiranje

V ocenjevalnem postopku recenzenti uporabljajo naslednje kriterije, pri čemer je vsak kriterij ovrednoten z oceno na lestvici od 0 do 5:

(1) skladnost predloga bilateralnega raziskovalnega projekta s prioritetnim področjem tega javnega razpisa;

(2) usposobljenost obeh vodij bilateralnega raziskovalnega projekta za izvedbo skupnega bilateralnega raziskovalnega projekta (izkušnje z vodenjem skupnih raziskav, strokovna usposobljenost za uspešno izvedbo zastavljenih ciljev pri časovno zamejenih raziskavah);

(3) uporabnost: pomembnost naslovljenega problema, morebitna prihodnja uporabnost rezultatov raziskave in učinki predlaganega pristopa k reševanju problema (v prijavi mora biti vsak izmed naštetih vidikov izrecno naslovljen ter podprt s čim več dokazi);

(4) izvirnost in izjemnost predlaganega bilateralnega raziskovalnega projekta;

(5) znanstvena utemeljenost: jasnost in kakovost  prijave – predstavitev raziskovalne tematike, opredelitev ciljev raziskave, predstavitev raziskovalne metodologije in opis načrta dela;

(6) izvedljivost predlaganega bilateralnega raziskovalnega projekta ter možnost dostopa do ustreznih virov s področne problematike;

(7) dodana vrednost bilateralnega raziskovalnega projekta, ki je izključno posledica sodelovanja med slovensko in izraelsko raziskovalno skupino;

(8) raven vključitve mlajših raziskovalcev v bilateralni raziskovalni projekt; t.j. doktorskih študentov ali podoktorskih raziskovalcev (do 5 let po zagovoru prvega doktorata);

(9) utemeljitev zaprošenih sredstev za izvedbo bilateralnega raziskovalnega projekta.

 1. Druge določbe

8.1.Splošne določbe

(1) Slovenski in izraelski prijavitelji predhodno podpišejo dogovor o dodelitvi pravic iz intelektualne lastnine.

(2) Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje ne bo obravnavala prijav, pri katerih:

 • prijava ni bila oddana v obeh državah;
 • vodja na slovenski in izraelski strani z istim naslovom in vsebino bilateralnega raziskovalnega projekta v prijavni vlogi v obeh sodelujočih državah nista ista.

(3) Prijavitelji bilateralnih raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer bilateralnega raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, bodo morali skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti št. 007-7/2015-11 (objavljena 8. 4. 2016, pričela veljati 9. 4. 2016) predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-IPROJ-JR-DP-RS-IL-2017.

(4) Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina ali del vsebine predloga bilateralnega raziskovalnega projekta šteje za poslovno skrivnost.

(5) Prijavitelj v prijavni vlogi podpiše izjavo, da ima ustrezno dovoljenje etične komisije za izvajanje raziskovalnega projekta, kolikor bodo pri bilateralnem raziskovalnem projektu vključene tudi raziskave povezane z etičnimi vprašanji.

(6) V primeru, da bo v okviru odobrenega projekta nastala skupna publikacija, se prijavitelj zaveže, da bo na ustreznem mestu (v tiskani ali spletni izdaji) navedel, da je izid publikacije finančno podprla agencija.

8.2.Spletna stran

Prijavitelj mora po odobritvi bilateralnega raziskovalnega projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oz. podstran, ki bo namenjena projektu, ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede financiranja, sestava  projektne skupine s povezavami na SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa  agencije in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna stran predstavitve bilateralnega raziskovalnega projekta mora ostati aktivna še 5 let po zaključku bilateralnega raziskovalnega projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.

Izvajalec naj v največji možni meri sledi načelom odprtega dostopa do znanstvenih informacij, kot je objavljeno v  Nacionalni strategiji odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015-2016.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje  bilateralnih raziskovalnih projektov

(1) Predvideni obseg sredstev slovenske strani za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi, t.j. predvidoma  od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020, znaša okvirno 400.000,00 EUR. Agencija bo sofinancirala slovenski del skupnih slovensko - izraelskih bilateralnih raziskovalnih projektov. Predvideno število izbranih bilateralnih raziskovalnih projektov je največ do 5 (pet) projektov.

(2) Temeljni oziroma aplikativni bilateralni raziskovalni projekti bodo sofinancirani v obdobju trajanja 24 mesecev, t.j. predvidoma od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020 v višini do 100.00,00 EUR na projekt za celotno obdobje sofinanciranja raziskovalne dejavnosti, oziroma največ do 50.000,00 EUR za vsako leto.

(3) Kategorija cene efektivne ure raziskovalnega dela za bilateralni raziskovalni projekt se določi na podlagi v prijavni vlogi izbrane kategorije cene efektivne ure raziskovalnega dela v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, v nadaljevanju: Uredba o normativih). Tako določena kategorija cene efektivne ure raziskovalnega dela velja za celotno obdobje financiranja.

(4) Agencija bo sofinancirala slovenski del izbranih skupnih slovensko-izraelskih bilateralnih raziskovalnih projektov. Sofinanciranje slovenskega dela skupnega slovensko - izraelskega bilateralnega raziskovalnega projekta se bo izvajalo periodično, predvidoma v mesečnih izplačilih na podlagi podpisane pogodbe z izbranimi prijavitelji. Sofinanciranje izraelskega dela skupnega slovensko - izraelskega bilateralnega raziskovalnega projekta se bo izvajalo v skladu z odobrenimi sredstvi in upravičenimi stroški, opredeljenimi v javnem razpisu Države Izrael.

(5) Temeljne bilateralne raziskovalne projekte bo agencija financirala do 100% utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne bilateralne raziskovalne projekte bo agencija sofinancirala do 75% utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj aplikativnega bilateralnega raziskovalnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba o sofinanciranju), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene raziskovalne ure ob začetku financiranja. Projektov ne morejo sofinancirati raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco RO, razen gospodarskih družb. Sofinanciranje mora biti obvezno v denarju. Sofinancer aplikativnega bilateralnega raziskovalnega projekta je lahko soizvajalec istega aplikativnega bilateralnega raziskovalnega projekta, največ v višini 10% obsega projekta, razen če je prijavitelj istega aplikativnega bilateralnega raziskovalnega projekta.

Sofinanciranje v letih 2018-2020 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Upravičeni stroški so določeni v Uredbi o normativih, pri čemer so upravičeni stroški tudi:

 • stroški organizacije skupnih seminarjev, konferenc in srečanj (nakup osnovnega materiala za izvedbo dogodka, stroški najemnin dvoran, pogostitve).
 • za slovenske raziskovalce za obiske v Državi Izrael:

a) mednarodni prevozni stroški na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa;

b) lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije v Državi Izrael (javni prevoz od letališča do kraja namestitve oziroma raziskovalne organizacije);

c) stroški namestitve v hotelu ***.

 • za izraelske raziskovalce za obiske v Republiki Sloveniji:

a) stroški lokalnega  prevoza gostujočih znanstvenikov/raziskovalcev.

Skladno z Delovnim programom obiski v okviru skupnega bilateralnega raziskovalnega projekta ne morejo biti daljši od enega meseca.

 1. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav

Vsi prijavitelji se na javni razpis prijavijo s prijavo z obrazcem ARRS-IRPROJ-IL-JR-Prijava-2017.

Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki. Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

10.1. Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Državo Izrael v letih 2018 – 2020” ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

10.2. Elektronsko prijavo (poimenovano ARRS-IRPROJ-IL-JR-Prijava-2017-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje bilateralnega raziskovalnega projekta) se odda na elektronski poštni naslov: razpis-Izrael2017@arrs.si do 31. 1. 2018 do 14. ure.

10.3. Pravočasnost prijave

Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo v tiskani obliki prispele na naslov agencije do 31. 1. 2018 do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 31. 1. 2018  do 14. ure (poštni žig).

10.4. Popolnost prijave

Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 10.1. in 10.2.) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1. Čas izvajanja razpisa

  Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020.
   
 2. Datum odpiranja prijav:

  Komisija za odpiranje prijav bo predvidoma 1. 2. 2018, ob 10.00 uri na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
   
 3. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

  Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.
   
 4. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

  Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana oziroma na telefonski številki 400 5950 (ga. Fani Rožič Novak). Informacije o javnem razpisu v Državi Izrael so na voljo na spletni strani: www.most.gov.il, kontaktni osebi: Mr. Avi Anati, E-mail: avi@most.gov.il in Ms. Shani Edri, E-mail: shanie@most.gov.il.

 

Številka: 5100-13/2017-3
Dne: 8. 11. 2017


Prof. dr. József Györkös,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 63/17, dne 10. 11. 2017.

 

Razpisna dokumentacija:

 


Sprememba kontaktne osebe: