Mednarodno sodelovanje

Francija

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 34. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu: ZZrID),Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (Uradni list RS MP, št. 4/93), 83. in 84. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22, v nadaljnjem besedilu: Splošni akt o postopkih (so)financiranja) in Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti št. 6319-5/2022-5 z dne 9. 1. 2023 in št. 6319-5/2022-6 z dne 17. 1. 2023 – popr. (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), objavlja

Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2024–2025

 

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo - CEA Francoske republike (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je spodbujanje raziskovalnega sodelovanja novih partnerstev s (so)financiranjem izvajanja dvoletnih bilateralnih raziskovalnih projektov, na skupno dogovorjenih raziskovalnih področjih, ki so:

Nove tehnologije za energijo

 • materiali,
 • napredni katalizatorji za polimerne elektrolitske membrane (PEM), gorivne celice,
 • produkcija, shranjevanje in distribucija vodika,
 • sončna energija,
 • biomasa,
 • nanotehnologije.

Jedrska energija

 • jedrska varnost (staranje materialov, podaljšanje življenjske dobe, digitalni I&C, človeški faktor, reaktorska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, strukturna mehanika, probabilistične in deterministične varnostne analize, hude nesreče),
 • shranjevanje radioaktivnih odpadkov,
 • nove reaktorske tehnologije,
 • jedrski podatki,
 • instrumentacija in dozimetrija v raziskovalnih reaktorjih.

Potresna varnost

 • odpornost materialov in zgradb na potrese.

Prilagajanje klimatskim spremembam

Temeljne raziskave v fiziki

 • optika in laserji.

Znanosti o življenju

 • novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karcinogenezo, apoptozo, celični stres, regeneracijo tkiv ter staranje,
 • možganski tumorji: nove terapije
 • biološke osnove hadronske terapije (vključno s protonsko terapijo).

Raziskave globalne varnosti

 • monitoring radioaktivnosti (meritve kontaminacij, strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem),
 • detekcija skritih objektov in eksplozivov.

3. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko in s tem omogočanje znanstveno-razvojnega napredka na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev, okrepiti sodelovanje v okviru EU in spodbuditi skupne prijave novih partnerstev na razpise EU na področju raziskav in inovacij ter na druge mednarodne razpise.

 4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO), in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije.

5. Pogoji za kandidiranje in dodelitev sredstev (so)financiranja

5.1. Vstopni pogoji

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen prijavitelj (v skladu s 4. točko javnega razpisa).

(2) Raziskovalec, ki se v okviru prijavitelja prijavi na javni razpis kot vodja bilateralnega raziskovalnega projekta  (v nadaljnjem besedilu: vodja projekta) lahko kandidira samo z enim predlogom za (so)financiranje bilateralnega raziskovalnega projekta.

(3) Prijava mora biti skladna z razpisanimi raziskovalnimi področji opredeljenimi v  točki 2. javnega razpisa.

(4) Vodja projekta je lahko le fizična oseba, ki je kot raziskovalec vpisan v Evidenco RO in izpolnjuje pogoje, določene v ZZrID, Splošnem aktu o postopkih (so)financiranja in v Kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo projekta in programa (št. 007-5/2022-3 z dne 16. 5. 2022 in št. 007-1/2023-1 z dne 2. 2. 2023, v nadaljnjem besedilu: kriteriji za vodjo).

Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi agencija. Agencija bo za kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa (CI).

Za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen) morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice, pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz Evidence RO v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.

(5) Pri prijavljenem bilateralnem raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.

(6) Slovenski in francoski vodja projekta morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji.

(7) Bilateralni raziskovalni projekt lahko traja največ dve leti.

(8) Prijavitelj v prijavi podpiše izjavo, da ima ustrezno dovoljenje etične komisije za izvajanje raziskav, če bodo v bilateralni raziskovalni projekt vključene tudi raziskave, povezane z etičnimi vprašanji.

(9) Bilateralni raziskovalni projekt je lahko temeljni ali aplikativni. Prijavitelj aplikativnega bilateralnega raziskovalnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25 % utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov.

(10) Prijavitelj bilateralnega raziskovalnega projekta, kjer v prijavi kot izvajalec projekta nastopa gospodarska družba, mora skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči: ARRS- CEA-JR-DP-RS-2023.

5.2. Ostali pogoji

(1) Člani projektne skupine morajo biti vpisani v Evidenco RO.

(2) Vodja projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje bilateralnega raziskovalnega projekta proste kapacitete za polni delovni čas (1700 efektivnih ur raziskovalnega dela ali 1 FTE) in morajo biti zaposleni v tisti RO, ki izvaja bilateralni raziskovalni projekt, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

(3) Vodja projekta mora imeti za izvajanje bilateralnega raziskovalnega projekta najmanj 170 prostih efektivnih ur raziskovalnega dela (0,1 FTE) na letni ravni. Član projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev JRZ, ki pri bilateralnem raziskovalnem projektu lahko sodelujejo le z 0 urami) mora na bilateralnem raziskovalnem projektu sodelovati z najmanj 34 prostimi efektivnimi urami raziskovalnega dela (0,02 FTE) na letni ravni.

(4) Vodja projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja bilateralni raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 20 % polnega delovnega časa.

(5) Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja bilateralnega raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem bilateralnega raziskovalnega projekta je lahko število efektivnih ur raziskovalnega dela sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0.

(6) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.

5.3. Izpolnjevanje pogojev

5.3.1.

Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan prijave na javni razpis. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.

5.3.2.

Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, razen glede začetka izpolnitve pogoja prostih kapacitet efektivnih ur raziskovalnega dela za vodjo raziskovalnega projekta, ki mora biti izpolnjen na dan začetka izvajanja bilateralnega raziskovanega projekta.

V primeru neizpolnjevanja pogojev iz te točke se pogodba o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ne sklene.

6. Elementi ocenjevanja prijav

Kriteriji in kazalniki za ocenjevanje so določeni v 89. členu Splošnega akta o postopkih (so)financiranja, merila pa v Metodologiji, poglavje C. Mednarodno sodelovanje, podpoglavje C.1.2. Bilateralni raziskovalni projekti.

Kriteriji za ocenjevanje so: Znanstvena odličnost, Družbeni in gospodarski vpliv ter Kakovost in učinkovitost izvedbe.

7. Postopek ocenjevanja

Prijave ocenjuje zunanji ekspertni panel za bilateralno mednarodno sodelovanje (nadaljnjem besedilu: zunanji ekspertni panel).

Zunanji ekspertni panel izdela predlog prednostnega seznama prijav, ki je razdeljen na dva dela. V prvem delu seznama so prijave, katerih vodje bilateralnih raziskovalnih projektov so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi ocenami. V drugem delu seznama se po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi ocenami razvrstijo ostale prijave bilateralnih raziskovalnih projektov.

Predlog prednostnega seznama prijav zunanji ekspertni panel preda slovenskemu delu pooblaščene meddržavne komisije za sodelovanje s partnersko državo (v nadaljnjem besedilu: meddržavna komisija).

Meddržavna komisija ne obravnava tistih prijav, ki niso oddane v obeh državah. Meddržavna komisija na zasedanju samostojno obravnava v obeh državah prispele in ocenjene prijave bilateralnih raziskovalnih projektov ter na podlagi danih pooblastil in skupne odločitve izbere bilateralne raziskovalne projekte za (so)financiranje ter določi višino (so)financiranja.

Meddržavna komisija si bo prizadevala, da bo med izbranimi bilateralnimi raziskovalnimi projekti vsaj 20 % bilateralnih raziskovalnih projektov katerih vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let. Prav tako bodo imeli prednost pri izboru bilateralni raziskovalni projekti, katerih vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot 10 let. Obenem se bo meddržavna komisija pri izboru prijav za (so)financiranje skušala  izognili prekrivanju (so)financiranja bilateralnih raziskovalnih projektov, ki jih prijavijo isti partnerji s podobno tematiko in so izbrani na zadnjem skupnem razpisu (Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2022–2024).

Na podlagi odločitve meddržavne komisije direktor agencije sprejme sklep o izboru prijav, s katerim odloči, ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje.

8. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in (so)financiranje bilateralnih raziskovalnih projektov

Okvirna višina sredstev predmetnega javnega razpisa v celotnem razpisnem obdobju znaša okvirno 500.00,00 EUR.

Agencija bo (so)financirala slovenski del izbranih bilateralnih raziskovalnih projektov, in sicer do 100.000 EUR za posamezen bilateralni raziskovalni projekt za celotno obdobje trajanja bilateralnega raziskovalnega projekta.

Znesek zaprošenih sredstev (za celotno obdobje izvajanja bilateralnega raziskovalnega projekta), kot jih prijavitelj navede v prijavi, agencija preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve (FTE) na dan sprejema sklepa direktorja agencije o izboru prijave in je merodajen za celotno obdobje (so)financiranja bilateralnega raziskovalnega projekta. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve (FTE) za posamezno leto.

Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

9. Upravičeni stroški (so)financiranja in obdobje izvajanja bilateralnih raziskovalnih projektov

Upravičeni stroški so določeni v Uredbi o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22 in 144/22) .

Obdobje izvajanja bilateralnih raziskovalnih projektov je največ dve leti, predvidoma v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025.

10. Oddaja prijave

10.1. Način in oblika oddaje prijave

Prijavo slovenskega dela bilateralnega raziskovalnega projekta se odda preko elektronskega prijavnega sistema v elektronski obliki. Prijavo se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARRS-CEA/2023 na spletnem portalu agencije DigitalForms. Prijava mora biti elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben) s strani zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja in vodje slovenskega dela bilateralnega raziskovalnega projekta.

10.2. Rok za oddajo prijave

Prijava mora biti oddana do vključno 31. 5. 2023 do 14.00.

11. Datum in kraj odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 6. 6. 2023 ob 11.00 v prostorih agencije. Pri elektronskih prijavah odpiranje pomeni evidentiranje prispelih prijav v okviru elektronskega prijavnega sistema.

12. Popolnost prijav

Uradna oseba odpira samo v roku oddane prijave.

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.

Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije ali oseba, ki jo direktor agencije pooblasti. 

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja o izboru prijav.


14Kraj in čas, v katerem lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ter spletni naslov, na katerem je dosegljiva razpisna dokumentacija

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani agencije (www.arrs.si). Informacije v zvezi z javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo lahko pridobite na agenciji v času uradnih ur agencije po predhodnem dogovoru pri uradni osebi za javni razpis, gospe Maji Kranjc Todorović, po e-pošti: maja.kranjc@arrs.si.

Za francosko stran je pristojen: Komisariat za alternativne energije in atomsko energijo Francoske republike - CEA (Centre de Saclay, Direction for European Affairs, F 91191 Gif sur Yvette Cedex, kontaktna oseba: gospod Denis Robert-Mougin, telefon: +33 (1) 64 5028 49, e-pošta: denis.robert-mougin@cea.fr.  

 

Prof. dr. Mitja Lainščak,
direktor

 

Številka: 5100-4/2023-1
Datum: 6. 3. 2023

 

Pravne podlage:

 

Razpisna dokumentacija: