Mednarodno sodelovanje

Francija

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15.  členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A, v nadaljevanju: Zakon),  Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (Uradni list RS MP, št. 4/93), Protokola 24. zasedanja slovensko – francoske mešane komisije za izbiro projektov programa PROTEUS, z dne 14. 12. 2017 ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 (uradno prečiščeno besedilo, št. 4), št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017 in št. 6319-2/2013-40 z dne 22.1.  2018 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko - Program PROTEUS, v letih 2019 in 2020

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte Proteus (v nadaljevanju: bilateralni projekt) v letih 2019 in 2020.

Prednost pri izboru bodo imeli predlogi bilateralnih projektov, katerih nosilec projekta ni prejel financiranja  v okviru programa PROTEUS v preteklih dveh  javnih razpisih (za obdobje 2017 – 2018 in 2018 -2019).  

V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Francoska republika. Bilateralni projekti trajajo dve leti. 

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

 • so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
 • izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
 • imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (kot je na primer: sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki  zagotavljajo osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.
 1. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih francoskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in  francoskih raziskovalcev na razpise programov  Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.
 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Vodja bilateralnega projekta lahko odda samo eno prijavo. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

  Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalnega števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti  so enake za vse vede.

Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in francoski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji. Kontaktna oseba na francoski strani je g. Pierre Barthelemy, e-mail: pierre.barthelemy@institutfrance.si, spletna stran pa je http://www.campusfrance.org/fr/proteus. Za vsako sodelovanje s Francijo v okviru programa PROTEUS so raziskovalci dolžni upoštevati Navodila za dobro prakso (Guideline of good practices PHC France-Slovenia), ki so v angleškem jeziku objavljena na spletni strani agencije in so sestavni del razpisne dokumentacije.

 1. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje

Prijave bo obravnavala Strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor.

Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in formalno popolnih prijavah bo Strokovna komisija najprej določila skladnost prijav s cilji tega razpisa.

Strokovna komisija obravnava prijave, upoštevaje merila po naslednjem vrstnem redu:

 • izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij bilateralnih projektov, kot jih določa metodologija in ovrednotenje prijave v skladu s 138. členom  Pravilnika o postopkih,
 • ugotavljanje prednostnega merila glede prijav, ki niso bile sofinancirane v prejšnjih skupnih javnih razpisih.

Strokovna komisija pripravi seznam prijav s pripadajočimi ocenami iz 138. člena Pravilnika o postopkih tako, da razvrsti prijave v  padajočem vrstnem redu, ločeno za prijave, ki so in ki niso v skladu z razpisnimi pogoji in ga preda slovenskemu delu slovensko-francoske mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje).

Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje ne bo obravnavala prijav, če ugotovi, da prijava ni bila oddana v obeh državah.

Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave. Na podlagi pooblastil in skupne odločitve bo izbrala bilateralne projekte ter določila višino sofinanciranja. Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju, na podlagi katerega se bodo prijaviteljem izdala obvestila.

 1.  Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje bilateralnih projektov

  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi 2019-2020 znaša okvirno 40.000,00 EUR.

  Sofinanciranje v letih 2019-2020 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

  V skladu z dogovorom obeh držav bo agencija sofinancirala:
 • mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Francoski republiki;
 • stroške bivanja za gostujoče francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100,00 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1.250,00 EUR mesečno;
 • dnevnice za gostujoče francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS št. 140/06, 76/08 in 63/17; v nadaljevanju: uredba), v času objave tega razpisa 21,39 EUR.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo francoskim  raziskovalcem akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje stroškov zdravstvenega zavarovanja svojih raziskovalcev.

 1. Čas izvajanja javnega razpisa

Predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od  1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. 

 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2018 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja bilateralnega projekta). Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 9. aprila 2018, do 15.00.

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2018) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis  za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko – Program PROTEUS, v letih 2019-2020" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana
.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 9. aprila 2018, do 15.00 in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 9. april 2018, do 15.00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 9. aprila 2018, do 15.00 (upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 12. aprila 2018 ob 10.00 v prostorih agencije.
 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od odločitve pristojnega organa.
 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi s tem razpisom dobijo vsi zainteresirani na agenciji pri go. Katarini Seršen, po telefonu (01) 400 5969, vsak delavnik od 9.00 do 12.00, ali po e-pošti: katarina.sersen@arrs.si.

 

Številka: 5100-2/2018-1
Datum:   24.1.2018


Prof. dr. József Györkös,
direktor

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 5/18 z dne 26. 1. 2018.

 

Razpisna dokumentacija: