Mednarodno sodelovanje

Francija

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: Zakon), na podlagi Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (Uradni list RS-MP, št. 4/93), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav (Uradni list RS, št. 64/06, RS-MP, št. 14/06, stran 1024-1032) in Protokola 13. skupnega zasedanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Komisariata za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike, podpisanega  6. aprila 2018 v Saclay, Francoska republika ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise - uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45, z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46, z dne 9. 7. 2018 in št. 6319-2/2013-47, z dne 17. 8. 2018; (v nadaljevanju: Metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2019–2021

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
 1. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo - CEA Francoske republike v letih 2019–2021 (v nadaljevanju: javni razpis)  je sofinanciranje izvajanja dvoletnih bilateralnih raziskovalnih projektov  predvidoma v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021 na skupno dogovorjenih raziskovalnih področjih, ki so:

Nove tehnologije za energijo

 • materiali,
 • napredni katalizatorji za polimerne elektrolitske membrane (PEM), gorivne celice,
 • produkcija, shranjevanje in distribucija vodika,
 • sončna energija,
 • biomasa,
 • nanotehnologije.

Jedrska energija

 • jedrska varnost (staranje materialov, podaljšanje življenjske dobe, digitalni I&C, človeški faktor, reaktorska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, strukturna mehanika, probabilistične in deterministične varnostne analize, hude nesreče),
 • shranjevanje  radioaktivnih odpadkov,
 • nove reaktorske tehnologije,
 • jedrski podatki,
 • instrumentacija in dozimetrija v raziskovalnih reaktorjih.

Potresna varnost

 • odpornost materialov in zgradb na potrese.

Prilagajanje klimatskim spremembam

Temeljne raziskave v fiziki

 • optika in laserji.

Znanosti o življenju

 • novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karcinogenezo, apoptozo, celični stres,  regeneracijo tkiv ter staranje,
 • možganski tumorji: imaging in nove terapije.

Raziskave globalne varnosti

 • monitoring radioaktivnosti (meritve kontaminacij, strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem),
 • detekcija skritih objektov in eksplozivov.
 1. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko in s tem omogočanje znanstveno-tehnološkega napredka na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev, okrepiti sodelovanje v okviru Obzorja 2020 in spodbuditi skupne prijave na razpise EU na področju raziskav in inovacij ter na druge mednarodne razpise.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci, ki:

 1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
 2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje).

Če pri prijavi sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo in je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja bilateralnega raziskovalnega projekta v času prijave.

 1. Pogoji za prijavitelje in vodje slovenskega dela bilateralnega raziskovalnega projekta

5.1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj

(1) Bilateralni raziskovalni projekt izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja bilateralnega raziskovalnega projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci. V okviru tega razpisa  lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega raziskovalnega projekta.

(2) Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih RO, je prijavitelj lahko le tista RO, v kateri je zaposlen vodja bilateralnega raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.

(3) Glede na obremenitve raziskovalcev z efektivnimi raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18; v nadaljevanju: Uredba o normativih), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 efektivnih raziskovalnih ur letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni bilateralni raziskovalni projekt je 17 efektivnih raziskovalnih ur. Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja bilateralnega raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi raziskovalnimi urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih raziskovalnih ur. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število efektivnih raziskovalnih ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 efektivnih raziskovalnih ur.

(4) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine ali podskupine morajo imeti za izvajanje bilateralnih raziskovalnih projektov proste kapacitete (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 efektivnih raziskovalnih ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki bilateralnega raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

(5) Bilateralni raziskovalni projekti se izvajajo kot temeljni ali aplikativni projekti. Temeljne bilateralne raziskovalne projekte bo agencija financirala do 100% utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne bilateralne raziskovalne projekte bo agencija sofinancirala do 75% utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj aplikativnega bilateralnega raziskovalnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba o sofinanciranju), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene raziskovalne ure ob začetku financiranja. Projektov ne morejo sofinancirati raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco RO, razen gospodarskih družb. Sofinanciranje mora biti obvezno v denarju. Sofinancer aplikativnega bilateralnega raziskovalnega projekta je lahko soizvajalec istega aplikativnega bilateralnega raziskovalnega projekta, največ v višini 10% obsega projekta, razen če je prijavitelj istega aplikativnega bilateralnega raziskovalnega projekta.

5.2.  Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vodja slovenskega dela bilateralnega raziskovalnega projekta

(1) Vodja bilateralnega raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon (29. člen), Pravilnik o postopkih (8. člen), Pravilnik o pogojih za vodje in Metodologija (poglavje A. Splošno, del lll. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Agencija bo izpolnjevanje pogojev preverila na dan zaključka javnega razpisa.

(2) Vodja projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje prijavljenega bilateralnega raziskovalnega projekta proste kapacitete (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur letno ali 1 ekvivalent polne zaposlitve - FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki bilateralnega raziskovalnega projekta ali imeti status zasebnega raziskovalca. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni bilateralni raziskovalni projekt je 17 efektivnih raziskovalnih ur.

(3) Vodja projekta mora imeti najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov.

(4) Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru in sofinanciranju projektov.

5.3. Drugi pogoji

(1) Prijavitelj bilateralnega raziskovalnega projekta, kjer v prijavi kot izvajalec ali soizvajalec bilateralnega raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, bo moral v skladu s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo, št. 1), št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-CEA-JR-DP-RS-2018.

(2) Prijavitelj v prijavi označi, da se vsebina bilateralnega raziskovalnega projekta šteje pod obveznost zaupnosti in tajnosti podatkov.

(3) Prijavitelj v prijavi podpiše izjavo, da ima ustrezno dovoljenje etične komisije za izvajanje raziskav, če bodo pri bilateralnem raziskovalnem projektu vključene tudi raziskave, povezane z etičnimi vprašanji.

(4) Pri bilateralnem raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav, pri čemer mora biti francoski vodja zaposlen pri CEA. Slovenski in francoski prijavitelj morata vložiti prijavi praviloma istočasno, vsak v svoji državi in na način, ki ga določata pristojni instituciji. V Franciji je pristojna institucija Komisariat za alternativne energije in atomsko energijo Francoske republike - CEA (Centre de Saclay, Direction for European Affairs, F 91191 Gif sur Yvette Cedex, telefon:+ 33 (1) 64 50 28 49, kontaktna oseba: M. Denis Robert-Mougin, e-mail: denis.robert-mougin@cea.fr

 1. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje

(1) Prijave ocenjuje Strokovna komisija v skladu z razpisom, Pravilnikom o postopkih in Metodologijo. Strokovno komisijo s sklepom imenuje direktor. Strokovna komisija lahko po potrebi pri sprejemanju odločitev pridobi mnenje članov strokovnih teles, pri tem se upošteva, da vsebina prijavljenega bilateralnega raziskovalnega projekta šteje pod obveznost zaupnosti in tajnosti podatkov. Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in popolnih prijavah Strokovna komisija ugotovi skladnost prijav glede na skupno dogovorjena raziskovalna področja iz 2. točke tega javnega razpisa. Strokovna komisija pregleda prijave in preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev, kot jih določajo Zakon (29. člen), Pravilnik o postopkih (8. člen), Pravilnik o pogojih za vodje in Metodologija in ovrednoti prijave v skladu z drugim odstavkom 40. in drugim odstavkom 138. člena Pravilnika o postopkih.

(2) Strokovna komisija bo pripravila seznam prijav na podlagi dosežene kvantitativne ocene (A1) slovenskih vodij bilateralnih raziskovalnih projektov tako, da bo razvrstila prijave v padajočem vrstnem redu po doseženih kvantitativnih ocenah za publicirano znanstveno uspešnost vodij (A1), ločeno za prijave, ki so, in ki niso v skladu z razpisnimi pogoji. Strokovna komisija pridobi kvantitativno oceno vodij bilateralnih raziskovalnih projektov (A1) za petletno obdobje na dan izteka roka za oddajo prijav na javni razpis. Če prijavljen vodja bilateralnega raziskovalnega projekta v zadnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija za vodjo raziskovalnega bilateralnega projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. V primeru, da vodja bilateralnega raziskovalnega projekta v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je potrebno v prijavi vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je potrebno navesti daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri preverjanju vstopnih pogojev, bo agencija upoštevala le podatke navedene v prijavi.

(3) Strokovna komisija bo slovenskemu delu Komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje) predala pripravljen seznam prijav.

(4) Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje ne bo obravnavala prijav, če ugotovi, da prijava ni bila oddana v obeh državah.

(5) Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala s strani obeh držav prispele in ocenjene (ovrednotene) prijave. Na podlagi pooblastil in skupno sprejete pisne odločitve bo Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje izbrala bilateralne raziskovalne projekte ter vsakemu izbranemu bilateralnemu raziskovalnemu projektu določila višino sofinanciranja v Republiki Sloveniji  (ARRS) in v Francoski republiki (CEA), ki je za obe navedeni instituciji zavezujoče. Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju.

(6) Področja in oblike sodelovanja se po izboru urejajo s posebnimi sporazumi med slovenskimi RO in CEA na podlagi 4. členaSporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav, (v nadaljevanju: sporazum). Posebni sporazumi podrobno opredeljujejo načine in pogoje sodelovanja, kot so financiranje projektov,  sprejem obiskovalcev (6. člen sporazuma),  zaupnost  (7. člen sporazuma), varstvo intelektualne lastnine – pravica uporabe (8. člen), odgovornost za izmenjane informacije (9. člen sporazuma), odgovornost za nesreče (škoda, povzročena osebju, premoženjska škoda, odgovornost do tretje strani, jedrska odgovornost) (10. člen sporazuma), reševanje sporov (12. člen sporazuma), veljavno pravo (13. člen sporazuma) itd. Stranki sporazuma (slovenska RO in CEA) se v posebnem sporazumu zavežeta, da bosta strogo spoštovali obveznost zaupnosti in tajnosti podatkov in da tretji strani na noben način ne bosta razkrivali ali sporočali podatkov.

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in sofinanciranje bilateralnih raziskovalnih projektov

(1) Predviden obseg sredstev slovenske strani za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi, predvidoma od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021, znaša okvirno 500.000,00 EUR. Agencija bo sofinancirala slovenski del skupnih slovensko-francoskih bilateralnih raziskovalnih projektov. Predvideno število izbranih bilateralnih raziskovalnih projektov je 6 (šest) projektov, ki jih slovenska stran  lahko sofinancira do 100.000 EUR na projekt.

(2) Kategorija cene efektivne ure raziskovalnega dela za bilateralni raziskovalni projekt se določi na podlagi v prijavni vlogi izbrane kategorije cene efektivne ure raziskovalnega dela v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18; v nadaljevanju: Uredba o normativih). Tako določena kategorija cene efektivne ure raziskovalnega dela velja za celotno obdobje financiranja.

(3) Temeljne bilateralne raziskovalne projekte bo agencija financirala do 100% utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne bilateralne raziskovalne projekte bo agencija sofinancirala do 75% utemeljenih stroškov projekta.

(4) Sofinanciranje slovenskega dela slovensko-francoskega bilateralnega raziskovalnega projekta se bo izvajalo periodično, predvidoma v mesečnih izplačilih, na podlagi podpisane pogodbe z izbranimi prijavitelji.

(5) Sofinanciranje v letih izvajanja bilateralnih raziskovalnih projektov (2019-2021) je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

(6) Upravičeni stroški so določeni v Uredbi o normativih.

 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 8.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 8.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega raziskovalnega projekta pa še v angleškem jeziku.

8.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-CEA-JR-Prijava/2018 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodje bilateralnega raziskovalnega projekta). Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 17. 12.  2018, do 14.00. 

8.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega raziskovalnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-CEA-JR-Prijava/2018) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja. Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in CEA/Francoska republika v letih 2019–2021” ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 17. 12. 2018, do 14.00 in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 17. 12. 2018, do 14.00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 17. 12. 2018, do 14.00 (upošteva se poštni žig).

8.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre.  Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1. Čas izvajanja sofinanciranja predmeta javnega razpisa

Predvideni čas izvajanja sofinanciranja predmeta javnega razpisa je od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021.

 1. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo predvidoma  19. 12. 2018, ob 10.00, na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
 

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa a

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni predvidoma marca 2019  oziroma v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.
 

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis bo od dneva objave v uradnem listu Republike Slovenije objavljen  tudi na spletni strani  agencije http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo vsi zainteresirani na  agenciji na telefonski številki:  01 400 5970 pri Marjetici Primožič ali po e-pošti: marjetka.primozic@arrs.si

 

Številka: 5100-14/2018-2
Dne:  23 . 10. 2018

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 68/18, dne 26. 10. 2018.

 

Razpisna dokumentacija:

 

 


Sprememba kontaktne osebe: