Mednarodno sodelovanje

Belgija

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

 

Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji (Lead agency)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 103/13-popr.; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o postopkih) ter Sklepa Znanstvenega sveta agencije z dne 27.1.2014 sofinancira udeležbo prijaviteljev iz Slovenije v skupnih flamsko-slovenskih projektih, ki jih Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) v svoji recenziji pozitivno oceni in predlaga v sofinanciranje.

Na razpisu FWO za prijavo skupnih projektov raziskovalci iz Slovenije lahko do 1.4.2014 do 17. ure prijavijo sklop skupnega temeljnega projekta z flamskim nosilcem projekta, kjer slovenski sklop v finančnem obsegu

  • ne sme presegati flamskega sklopa in
  • ne sme presegati 75.000 EUR letno v trajanju do štirih let.

Slovenski in flamski sklop skupnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstvena prispevka ene in druge strani pa morata biti jasno razvidna.

Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 103/13-popr.), Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11) in Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-5 z dne 20. 1. 2014. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del pozivne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Mejna vrednost vsote A1+A2+A3+A4, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega skupnega projekta, je za vse vede enaka 1.

Nosilec slovenskega sklopa skupnega projekta projekta skupaj s flamskim nosilcem pripravi prijavo projekta po navodilih FWO in ga odda na razpisu FWO (gl. povezavo).

Po oddaji prijave projekta na razpis FWO, vendar ne kasneje kot 2.4.2014, nosilec slovenskega sklopa projekta izpolnjen obrazec ARRS-RPROJ-LA-2014 s podpisi in žigom v kuverti, označeni z “NE ODPIRAJ – Prijava na vodilno agencijo FWO”, pošlje na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana,

ali odda v glavni pisarni agencije. Elektronsko obliko obrazca (poimenovano ARRS-RPROJ-LA-2014-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje projekta v Sloveniji) nosilec odda na elektronski poštni naslov MednarodniRazpisi@arrs.si.

Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje z začetkom v letu 2015 sprejela okvirno do 5 slovenskih sklopov skupnih flamsko-slovenskih projektov, ki jih bo recenzija FWO ocenila pozitivno in bo FWO sofinancirala flamski sklop. Ustrezen sklep na predlog Znanstvenega sveta agencije sprejme direktor agencije na podlagi obvestila FWO o pozitivni recenziji in sprejetju skupnega projekta v sofinanciranje pri FWO.

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Št. 5100-1/2014-2
Datum: 31.1.2014

 

Kontaktna oseba:
Dr. Primož Pristovšek
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Bleiweisova 30, SI-1000 Ljubljana
tel. +386 1 4005 971
fax +386 1 4005 975
e-pošta: primoz.pristovsek@arrs.si

Dokumentacija:

 

Obrazec za prijavo na poziv ARRS (obrazce za prijavo na razpis FWO določa FWO):