Načrt za okrevanje in odpornost

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Predstavitev vsebine poziva
 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

objavlja

Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev

v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, 3. razvojnega področja »Pametna, trajnostna in vključujoča rast« in komponente RRI – »Raziskave, razvoj in inovacije« ter Investicije C: »(So)financiranje projektov in programov za krepitev mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne mobilnosti slovenskih prijaviteljev.«

(kratica ukrepa javnega poziva: C3.K8.IC)

na podlagi naslednjih dokumentov:

- Uredbe Sveta (EU) št. 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 23);

- Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57, z dne 18. 2. 2021, str. 17-75) zadnjič popravljena s popravkom (UL L 410 z dne, 18. 11. 2021, str. 197) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2021/241);- Uredbe (EU) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L št. 433 I, z dne 22. 12. 2020, str. 6);

- Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2106 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L št. 429, z dne 1. 12. 2021, str. 83);

- Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2105 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z opredelitvijo metodologije za poročanje o socialnih odhodkih (UL L št. 429, z dne 1. 12. 2021. str. 79);

- Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, z dne 23. 12. 1995, str. 1);

- Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198, z dne 22. 6. 2020, str. 13);

- Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, sprememb Uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegiranim sklepom Komisije (EU, Euratom) 2021/135 z dne 12. novembra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta s podrobnimi pogoji za izračun dejanske stopnje rezervacij skupnega sklada za rezervacije (UL L št. 42, z dne 5. 2. 2021, str. 9);

- Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016 str. 1), zadnjič popravljena s popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2);

- Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39);

- Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L št. 295, z dne 21. 11. 2018, str. 39);

- Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21);

- Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP 2023) (Uradni list RS, št. 187/21);

- Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22);

- Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) (v nadaljnjem besedilu: ZZrID);

- Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 150/22);

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US);

- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22);

- Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 89/07 - odl. US, 126/07 - ZUP-E, 48/09, 8/10 - ZUP-G, 8/12 - ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21 in 153/22);

- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) (v nadaljnjem besedilu: ZSPJS);

- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb);

- Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22);

- Zakona o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16);

- Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19);

- Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22);

- Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16, 4/17, 26/17, 35/17, 54/17, 5/18, 35/18, 43/18, 64/18, 6/19, 35/19, 59/19, 78/19, 7/20, 129/20, 3/21, 16/21, 61/21, 87/21, 158/21, 15/22, 68/22, 74/22 in 138/22) (v nadaljnjem besedilu: Uredba o plačah za delo v tujini);

- tretjega in četrtega odstavka 37. člena Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22 in 144/22) (v nadaljnjem besedilu: Uredba ZRD);

- Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 ZZNŠPP in 149/22);

- drugega odstavka 9. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22) (v nadaljnjem besedilu: Splošni akt o postopkih (so)financiranja);

- Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, potrjen na Vladi RS dne 28. 4. 2021 in potrjen z izvedbenim sklepom Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 7. 2021 (v nadaljnjem besedilu: NOO);

- Smernic, priročnikov in ostalih aktov koordinacijskega organa, objavljenih na spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/;

- Smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravili o javnem naročanju, z dne 14. 5. 2019 (C(2019) 3452 final), objavljenih na spletni strani: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregularities_SL.pdf ter https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf,

Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, december 2014, objavljeno na spletni strani: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/120c6fcc-3841-4596-9256-4fd709c49ae (Smernice Evropske komisije za izdelavo analize stroškov in koristi za investicijske projekte);

- Mednarodni razpis Obzorje 2020: Marie Skłodowska Curie Action - MSCA, odločitev Evropske komisije z dne 8. 4. 2020 (v nadaljnjem besedilu: metodologija MSCA) ;[1]

- Obvestila Komisije, Tehnične smernice Evropske komisije za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL C št. 58, z dne 18. 2. 2021, str. 1); (v nadaljnjem besedilu: Obvestilo Komisije);

- 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/22 in 125/22);

- Programa dela in Finančnega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2023;

- Krovnega sporazuma o prenosu dela nalog in o izvajanju ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost, št. 303-53/2022/16 z dne 29. 7. 2022, sklenjenega med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;

- Investicijskega dokumenta za projekt Spodbujanje mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in Sklepa o potrditvi investicijskega dokumenta, št. 303-121/2022/2 z dne 6. 12. 2022 in dopolnjenega sklepa o potrditvi investicijskega dokumenta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 303-121/2022/5, z dne 19. 1. 2023;

- Pogodbe o izvajanju in financiranju ukrepa C3.K8.IC »Spodbujanje mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev« sklenjene med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, št. C3330-23-952001 z dne 2. 2. 2023 in Soglasjem št. 303-121/2022/12 na dokumentacijo javnega poziva ukrepa C3.K8.IC Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije z dne 2. 2. 2023.

 

1. Naziv in sedež organa, ki dodeljuje sredstva

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) nastopa na področju izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost pri Javnem pozivu za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev (v nadaljnjem besedilu: javni poziv), v vlogi nosilnega organa.

Izvajalec javnega poziva je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).

Finančna sredstva za izvedbo javnega poziva zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz podračuna, s katerim upravlja organ v sestavi Ministrstva za finance in Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: URSOO), in na katerem se zbirajo sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost za (so)financiranje ukrepov iz NOO.[2]

 

2. Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je (so)financiranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev na razpisih za individualne in podoktorske štipendije v programih Evropske komisije Obzorje 2020 in Obzorje Evropa Marie Skłodowska-Curie za individualne ali podoktorske štipendije na evropski ali globalni ravni (ang. Action Individual/Postdoctoral Fellowships (IF/PF), European/Global Fellowships (EF/GF)), (v nadaljnjem besedilu: mednarodni razpis MSCA).

Javni poziv je razdeljen na dva vsebinska sklopa:

SKLOP A – MOBILNOST IN REINTEGRACIJA

(So)financiranje raziskovalnih projektov slovenskih javnih raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: JRO) in podoktorskih raziskovalk ali raziskovalcev, katerih prijava je bila oddana na mednarodni razpis MSCA od vključno leta 2019 naprej, in je v recenzentskem postopku Evropske komisije (v nadaljnjem besedilu: EK) prejela oceno 70 % ali več ter ni bila sprejeta v (so)financiranje s strani EK oziroma tudi ni bila sprejeta v (so)financiranje pri nobeni drugi organizaciji, ki (so)financira raziskovalno dejavnost.

SKLOP A sestavljata dve dejavnosti:

 1. dejavnost mobilnosti: raziskovalna dejavnost v trajanju do dveh (2) let na gostiteljski raziskovalni organizaciji (v nadaljnjem besedilu: gostiteljska RO) in
 2. dejavnost reintegracije: raziskovalna dejavnost v trajanju od najmanj štiri (4) mesece do (1) eno leto v JRO.[3]

Skupno trajanje (so)financiranja raziskovalnega projekta vključuje 1. dejavnost mobilnosti in 2. dejavnost reintegracije v trajanju do največ treh (3) let in najpozneje do vključno 30. 6. 2026.

JRO, ki nastopa v vlogi prijavitelja na javni poziv (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), mora s podoktorsko raziskovalko ali raziskovalcem skleniti pogodbo o zaposlitvi za celotno obdobje trajanja prijavljenega raziskovalnega projekta.

Dejavnost iz točke 1. (dejavnost mobilnosti) mora podoktorska raziskovalka ali raziskovalec izvajati skladno z vsebino strukturnega in časovnega načrta raziskovalnega projekta, kot sledi iz prijave na mednarodni razpis MSCA.

V okviru dejavnosti iz točke 2. (dejavnost reintegracije) morata prijavitelj in mentorica ali mentor podoktorski raziskovalki ali raziskovalcu zagotoviti nadaljnje avtonomno raziskovalno delo pri prijavitelju in na področju prijavljenega raziskovalnega projekta ter jo/ga čim bolj integrirati v delo pri prijavitelju.
 

SKLOP B – REINTEGRACIJA

(So)financiranje dejavnosti reintegracije pri prijavitelju po zaključku mobilnosti tistih odličnih podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev, ki so bili izbrani in (so)financirani iz sredstev mednarodnega razpisa MSCA v okviru programov Obzorja 2020 ali Obzorje Evropa od vključno leta 2019 naprej in ki bodo najpozneje do vključno 1. 1. 2026 sklenili do dvoletno pogodbo o zaposlitvi s prijaviteljem.

Skupno trajanje (so)financiranja dejavnosti reintegracije (SKLOP B) je v trajanju od najmanj štiri (4) mesece do največ (2) dveh let in najpozneje do vključno 30. 6. 2026.

Prijavitelj in mentorica ali mentor morata podoktorski raziskovalki ali raziskovalcu zagotoviti nadaljnje avtonomno raziskovalno delo na njegovem področju ter jo/ga reintegrirati v raziskovalno delo pri prijavitelju.

V okviru javnega poziva se bo (so)financiralo mednarodno mobilnost in/ali reintegracijo 88 slovenskih podoktorskih raziskovalk ali raziskovalcev, in sicer:

 • okvirno 52 slovenskih podoktorskih raziskovalk ali raziskovalcev za 1. dejavnost mobilnosti in 2. dejavnost reintegracije iz SKLOPA A in
 • okvirno 36 slovenskih podoktorskih raziskovalk ali raziskovalcev za dejavnost reintegracije iz SKLOPA B.

Za izvedbo predmeta javnega poziva ARRS s prijavitelji sklene Pogodbo o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih podoktorskih raziskovalk ali raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev (v nadaljnjem besedilu: Pogodba o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta).

 

3. Namen in cilji javnega poziva

Javni poziv se izvaja v skladu z NOO, ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: Sklad NOO).

Javni poziv se umešča v 3. razvojno področje NOO: »Pametna, trajnostna in vključujoča rast«, v komponento: »RRI – raziskave, razvoj in inovacije«, v okvir investicije C: »(So)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev«.

Namen javnega poziva je povezovanje s programi Obzorje 2020 in Obzorje Evropa ter (so)financiranje:

 • projektov podoktorskih raziskovalk ali raziskovalcev, ki so dobro oziroma odlično ocenjeni v okviru mednarodne evalvacije, vendar zaradi omejenosti sredstev niso prejeli (so)financiranja iz sredstev mednarodnega razpisa MSCA v okviru SKLOPA A

in

 • dejavnosti reintegracije po zaključku mobilnosti tistih odličnih podoktorskih raziskovalk ali raziskovalcev, ki so sicer prejeli sredstva iz mednarodnega razpisa MSCA in se (so)financira njihova reintegracija na JRO v okviru SKLOPA B.

Cilji javnega poziva so spodbujati kroženje talentov, izboljšati mobilnost slovenskih podoktorskih raziskovalk ali raziskovalcev, krepiti znanje in spretnosti na področju raziskovanja, transverzalnih spretnosti, izboljšati mednarodne, medsektorske in interdisciplinarne izkušnje ter krepiti raziskovalni potencial oziroma zaposljivost v RRI (raziskave, razvoj in inovacije) dejavnosti. Cilj je krepitev kompetenc na področjih raziskav in inovacij ter izboljšanje prenosa znanja, spodbujanje zanimanja za podoktorske raziskovalke ali raziskovalce ter spodbujanje njihove reintegracije v slovenski raziskovalni in gospodarski prostor. Cilj je v največji meri zagotoviti sinergije med različnimi viri (so)financiranja, saj se bo preko že vzpostavljenega sistema evalvacije na ravni EU (so)financiralo dobre oziroma odlične projekte.

 

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv

Na javni poziv se lahko prijavijo JRO, ki so vpisane v Zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jo vodi ARRS (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO) ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZZrID, Splošnim aktom o postopkih (so)financiranja in tem javnim pozivom. V Evidenco RO morajo biti vpisani tudi v prijavi opredeljeni mentorica ali mentor na JRO[4] in podoktorska raziskovalka ali raziskovalec.
 

4.1 Subjekti, ki se lahko prijavijo na SKLOP A

Na javni poziv se lahko prijavijo JRO, ki v prijavi opredelijo mentorico ali mentorja in podoktorsko raziskovalko ali raziskovalca, s katero ali katerim bo prijavitelj sklenil pogodbo o zaposlitvi za obdobje trajanja prijavljenega raziskovalnega projekta in izpolnjujejo pogoje opredeljene v točki 5.1 in 5.1.1.
 

4.2 Subjekti, ki se lahko prijavijo na SKLOP B

Na javni poziv se lahko prijavijo JRO, ki v prijavi opredelijo mentorico ali mentorja in podoktorsko raziskovalko ali raziskovalca, s katero ali katerim bo prijavitelj sklenil pogodbo o zaposlitvi za obdobje trajanja prijavljenega raziskovalnega projekta in izpolnjujejo pogoje opredeljene v točki 5.2 in 5.2.1.

 

5. Pogoji za kandidiranje in dodelitev sredstev (so)financiranja

5.1 Vstopni pogoji za SKLOP A

Prijavitelj na javni poziv mora biti upravičen prijavitelj iz točke 4. in 4.1.

ARRS bo do dve (2) leti (so)financirala raziskovalne projekte na gostiteljski RO v tujini ali v Sloveniji, katerih prijava raziskovalnega projekta je bila oddana na mednarodni razpis MSCA od vključno leta 2019 naprej, in je v recenzentskem postopku prejela najmanj oceno 70 % ali več ter je EK ali katera koli druga organizacija, ki (so)financira raziskovalno dejavnost, ni sprejela v (so)financiranje.

Podoktorska raziskovalka ali raziskovalec, tuja gostiteljska RO in vsebina projekta morajo biti enaki, praviloma pa mora enak ostati tudi mentor,[5] kot so bili navedeni v prijavi na mednarodni razpis MSCA, ki je bila predmet postopka ocenjevanja pri EK.
 

5.1.1 Ostali pogoji za SKLOP A

Prijavitelj mora s podoktorsko raziskovalko ali raziskovalcem skleniti pogodbo o zaposlitvi[6] za celotno obdobje trajanja prijavljenega raziskovalnega projekta in jo ARRS posredovati pred podpisom Pogodbe o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta.

Po prejetem sklepu o izboru prijave za (so)financiranje mora prijavitelj na podlagi že sklenjenega Pisma o nameri z gostiteljsko RO podpisati Sporazum o sodelovanju z gostiteljsko RO, kamor bo na raziskovalno delo napotil podoktorsko raziskovalko ali raziskovalca. Sporazum o sodelovanju z gostiteljsko RO mora prijavitelj posredovati ARRS pred podpisom Pogodbe o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta.
 

5.2 Vstopni pogoji za SKLOP B

Prijavitelj na javni poziv mora biti upravičen prijavitelj iz točke 4. in 4.2.

ARRS bo (so)financirala dejavnost reintegracije pri prijavitelju za tiste podoktorske raziskovalke in raziskovalce, katerih prijava raziskovalnega projekta je bila oddana na mednarodni razpis MSCA, in je bila v recenzentskem postopku EK sprejeta v (so)financiranje ter so shemo uspešno že zaključili oziroma bodo najpozneje do zadnjega roka za sklenitev Pogodbe o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta določenim v točki 16. zaključili pogodbene obveznosti z EK.

5.2.1 Ostali pogoji za sklop B

Prijavitelj mora s podoktorsko raziskovalko ali raziskovalcem skleniti pogodbo o zaposlitvi za obdobje trajanja raziskovalnega projekta in jo ARRS posredovati pred podpisom Pogodbe o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta.
 

5.3 Izpolnjevanje pogojev

5.3.1 Izpolnjevanje vstopnih pogojev

Vstopni pogoji (točki 5.1 in 5.2) morajo biti izpolnjeni na dan oddane prijave, v primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.

5.3.2 Izpolnjevanje ostalih pogojev

Ostali pogoji (točka 5.1.1 in 5.2.1) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi Pogodbe o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta. V primeru neizpolnjevanja pogojev se Pogodba o izvedbi in (so)financiranju raziskovalne dejavnosti ne sklene.

 

6. Vsebina prijave in postopek izbora

V postopek izbora se uvrstijo samo pravočasne in popolne prijave, ki izpolnjujejo pogoje iz točk 5.1, 5.2 in 5.3 tega javnega poziva.

6.1 Vsebina prijave in postopek izbora za SKLOP A

Popolna prijava mora vsebovati:

 • podpisani prijavni obrazec Prijava ARRS-NOO-C3.K8.IC za SKLOP A s Prilogo 1 in s podpisanimi izjavami o izpolnjevanju pogojev javnega poziva;
 • kopijo dokazila o dobri ali odlični oceni v okviru programov Obzorja 2020 ali Obzorje Evropa mednarodnega razpisa MSCA – spremni dopis EK in recenzija iz mednarodnega razpisa MSCA od vključno leta 2019 dalje, iz katerih so razvidni ocena, vsebina, in predvideno obdobje trajanja raziskovalnega projekta;
 • kopijo Pisma o nameri sodelovanja z gostiteljsko RO (in po potrebi dodatno Izjavo gostiteljske RO, da nadomestna mentorica ali nadomestni mentor izpolnjuje kriterije za mentorstvo na prijavljenem raziskovalnem projektu, ob pogoju, da je zamenjava mentorice ali mentorja dopustna).

ARRS preveri, da prijavljen raziskovalni projekt ni bil že sprejet v (so)financiranje na mednarodnem razpisu MSCA in tudi ni bil sprejet v (so)financiranje s stani EK ali v katerokoli drugo obliko (so)financiranja. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno.

ARRS preveri, da prijavljeni raziskovalni projekt izpolnjuje časovni okvir oddane prijave na mednarodne razpise MSCA. Upoštevalo se bo zgolj raziskovalne projekte, katerih prijava na mednarodne razpise MSCA je bila oddana od vključno leta 2019 naprej.

ARRS preveri, da je prijavljeni raziskovalni projekt v recenzentskem postopku mednarodnega razpisa MSCA prejel oceno najmanj 70 %. Upoštevalo se bo zgolj raziskovalne projekte, ki so v ocenjevalnem postopku mednarodnega razpisa MSCA prejeli oceno 70 % ali več.

ARRS preveri, da so navedeni podoktorska raziskovalka ali raziskovalec in gostiteljska RO ter vsebina raziskovalnega projekta enaka, kot v oddani prijavi na mednarodni razpis MSCA, kar prijavitelj dokazuje s spremnim dopisom EK in recenzijo iz mednarodnega razpisa MSCA (kopije osnovnih certifikatov).

ARRS za vse prijave, ki se uvrstijo v postopek izbora, izdela predlog prednostnega seznama prijav po padajočem vrstnem redu, upoštevaje odstotek uspešnosti v ocenjevalnem postopku na mednarodnem razpisu MSCA in razpoložljiva sredstva iz Sklada NOO.

Predlog prednostnega seznama prijav na SKLOP A posreduje v obravnavo Znanstvenemu svetu ARRS (v nadaljnjem besedilu: ZSA).

Na podlagi predloga sklepa ZSA o izboru prijav za (so)financiranje direktor ARRS sprejme sklep o izboru prijav, s katerim odloči ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje.

6.2   Vsebina prijave in postopek izbora za SKLOP B

Popolna prijava mora vsebovati:

 • Podpisani prijavni obrazec Prijava ARRS-NOO-C3.K8.IC za SKLOP B s Prilogo 1 in s podpisanimi izjavami o izpolnjevanju pogojev javnega poziva;
 • kopijo dokazila o odlični oceni v okviru programov Obzorja 2020 ali Obzorje Evropa mednarodnega razpisa MSCA – spremni dopis EK in recenzija iz mednarodnega razpisa MSCA od vključno leta 2019 dalje, iz katerih so razvidni ocena, vsebina, trajanje in predvideno obdobje trajanja raziskovalnega projekta.

ARRS preveri, ali je podoktorska raziskovalka ali raziskovalec uspešno dokončal projekt, ki je bil izbran in (so)financiran na mednarodnem razpisu MSCA, oziroma ali se predviden rok za dokončanje projekta in predvideno obdobje dejavnost reintegracije sklada s skrajnim rokom za vključitev v SKLOP B, ki je določen v točki 5.2.

ARRS za vse prijave, ki se uvrstijo v postopek izbora, izdela predlog prednostnega seznama prijav po padajočem vrstnem redu, upoštevaje odstotek uspešnosti v ocenjevalnem postopku na mednarodnem razpisu MSCA in razpoložljiva sredstva iz Sklada NOO.

Predlog prednostnega seznama prijav na SKLOP B posreduje v obravnavo ZSA.

Na podlagi predloga sklepa ZSA o izboru prijav za (so)financiranje direktor ARRS sprejme sklep o izboru prijav, s katerim odloči ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje.

6.3   Prednost hitreje oddane prijave

V primeru več prispelih popolnih prijav z enako oceno in omejenimi še razpoložljivimi sredstvi iz Sklada NOO, se za (so)financiranje izbere tisto prijavo, ki je bila prva popolno oddana glede na čas oddaje.

 

7. Pravno sredstvo

Prijavitelj lahko zoper sklep direktorja ARRS o izboru prijav vloži ugovor v 15 dneh od prejema sklepa. O ugovoru s sklepom odloči Upravni odbor ARRS.

Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
 

8. Okvirna višina sredstev javnega poziva

Predviden obseg sredstev iz Sklada NOO za realizacijo javnega poziva za celotno obdobje trajanja javnega poziva znaša 17.220.000,00 EUR iz proračunske postavke (v nadaljnjem besedilu: PP) 221166 - C3K8IC – (so)financiranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti in glede na posamezna proračunska leta znaša:

 • 4.956.000,00 EUR za proračunsko leto 2023;
 • 5.460.000,00 EUR za proračunsko leto 2024;
 • 4.704.000,00 EUR za proračunsko leto 2025;
 • 2.100.000,00 EUR za proračunsko leto 2026.

Razporeditev po letih je okvirna, letna dinamika se lahko spremeni glede na vrednost in letno finančno dinamiko javnega poziva. Javni poziv bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.

 

9. Začetek in obdobje (so)financiranja

Raziskovalne projekte iz SKLOPA A, ki bodo izbrani za (so)financiranje, bo ARRS (so)financirala za obdobje, ki je v skladu s predvidenim obdobjem trajanja iz prijave na mednarodni razpis MSCA, oziroma za obdobje do dveh (2) let za 1. dejavnost mobilnosti ter za od najmanj štiri (4) mesece do največ eno (1) leto za 2. dejavnost reintegracije pri prijavitelju, torej skupno za obdobje do treh (3) let.

Predvideni začetek (so)financiranja izbranih raziskovalnih projektov iz SKLOPA A je praviloma v roku treh (3) mesecev od izdanega sklepa o izboru prijav oziroma z datumom začetka (so)financiranja, ki bo določen v Pogodbi o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta, in mora biti skladen s pogodbo o zaposlitvi, ki jo prijavitelj sklene s podoktorsko raziskovalko ali raziskovalcem.

Raziskovalne projekte iz SKLOPA B, ki bodo izbrani za (so)financiranje, bo ARRS (so)financirala za obdobje od najmanj štirih (4) mesecev do največ dveh (2) let.

Predviden začetek (so)financiranja izbranih raziskovalnih projektov iz SKLOPA B je po zaključku mobilnosti oziroma po izteku pogodbe o (so)financiranju, ki ga je podoktorska raziskovalka ali raziskovalec sklenil z EK, oziroma z dnem (so)financiranja, ki je določen v Pogodbi o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta, in mora biti skladen s pogodbo o zaposlitvi, ki jo prijavitelj sklene s podoktorsko raziskovalko ali raziskovalcem.

 

10. Rok za sklenitev Pogodbe o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta in upravičeno obdobje (so)financiranja

Obdobje upravičenosti stroškov iz Sklada NOO, iz katerega se (so)financira ukrep, ki je predmet javnega poziva, je:

 • za SKLOP A: od datuma začetka (so)financiranja, ki je določen v Pogodbi o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta in traja najpozneje od vključno 1. 9. 2024 in do največ tri (3) leta ter do najpozneje do vključno 30. 6. 2026;

 • za SKLOP B: od datuma začetka (so)financiranja, ki je določen v Pogodbi o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta oziroma od vključno 1. 1. 2026 od najmanj štirih (4) mesecev do največ dveh (2) let ter najpozneje do vključno 30. 6. 2026.

Skrajni rok, do katerega mora ARRS prejeti vse popolne zahtevke za izplačilo z vsemi dokazili za plačilo upravičenega stroška, je do vključno 31. 7. 2026.

Izplačila prijaviteljem bodo na podlagi predloženih popolnih vlog za izplačila in dokazil potekala četrtletno, od začetka izvajanja in praviloma do vključno 31. 8. 2026, oziroma skladno z dinamiko izplačil ministrstva.

 

11. Upravičeni in neupravičeni stroški

11.1 Upravičeni stroški

Stroški, ki so upravičeni po javnem pozivu se uveljavljajo v skladu s pravili poenostavljene oblike stroškov oziroma v skladu z vnaprej določenimi vrednostmi in dokazili opredeljenimi v nadaljnjem besedilu.

Stroški so upravičeni, če:

 • so predvideni in skladni s Pogodbo o izvajanju in (so)financiranju raziskovalnega projekta, izhajajo iz predmeta pogodbe in so neposredno povezani z izvedbo raziskovalnega projekta, ki je opredeljen v tem javnem pozivu;
 • so potrebni za izvedbo raziskovalnega projekta, ki je opredeljen v tem javnem pozivu;
 • so razumni, utemeljeni in dokazljivi ter se skladajo z načelom učinkovite, zakonite in gospodarne porabe sredstev;
 • temeljijo na verodostojnih listinah in dokazilih;
 • so dejansko nastali;
 • so nastali v obdobju upravičenosti;
 • se uveljavljajo v skladu s pravili poenostavljene oblike stroškov oziroma v skladu z dokazili in metodologijo izračuna višine standardnih stroškov na enoto in načinom (so)financiranja opredeljenimi v točki 12. tega javnega poziva;
 • se uveljavljajo v skladu s pravili poenostavljene oblike stroškov oziroma v skladu z dokazili, opredeljenimi v metodologiji izračuna višine standardnih stroškov na enoto in sicer v skladu z metodologijo MSCA ter načinom financiranja opredeljenem v točki 12. javnega poziva;
 • so v skladu z veljavnimi EU pravili in nacionalnimi predpisi.

 

11.2 Neupravičeni stroški

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Izstavljanje računa ali druge enakovredne knjigovodske listine samemu sebi predstavlja neupravičen strošek (npr. prikaz stroškov najema končnega prejemnika za uporabo lastne nepremičnine ali infrastrukture). Med neupravičene stroške sodi tudi najem samemu sebi (»notranji izračun najemnine«), to pomeni prikaz stroškov najema končnega prejemnika za uporabo lastne nepremičnine ali infrastrukture (enako velja za primere, ko je končni prejemnik večinski lastnik ali v večinski lasti gospodarskega subjekta, ki daje nepremičnine ali infrastrukturo v najem oziroma v primerih, ko je odgovorna oseba končnega prejemnika udeležena kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali prek drugih pravnih oseb udeležena pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu v več kot 25 % deležu gospodarskega subjekta, ki daje nepremičnine ali infrastrukturo v najem ipd.).

Neupravičenih stroškov ARRS ne sofinancira in tudi ne iz tega izhajajoče izgube sredstev prijavitelja.

 

12. Način (so)financiranja

(So)financiralo se bo 1. dejavnost mobilnosti in 2. dejavnost reintegracije (SKLOP A) skladno s pogoji upravičenosti mednarodnega razpisa MSCA v okviru programov Obzorja 2020 in Obzorje Evropa in sicer za projekte, ki bodisi niso prejeli sredstev MSCA v okviru programov Obzorje 2020 ali Obzorja Evropa ali dejavnost reintegracije (SKLOP B), ki ne bo (so)financirana iz sredstev MSCA v okviru programov Obzorje 2020 ali Obzorje Evropa.

Ukrep se ne podvaja z ukrepom (so)financiranja podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev na začetku kariere, ki je primarno namenjen spodbujanju medsektorske mobilnosti v državi.

ARRS lahko (so)financira raziskovalne projekte in upravičene stroške, ki so vezani izključno na namensko podporo za (so)financiranje v javnem pozivu izbranih projektov, in sicer:

 • stroške v zvezi z delom podoktorske raziskovalke ali raziskovalca po ZZrID (zlasti drugi odstavek 64. člena v povezavi z ZSPJS) in tretjim odstavkom 37. člena Uredbe ZRD ter Uredbe o plačah za delo v tujini (v nadaljnjem besedilu: U 1);

 • pavšalno (so)financiranje posrednih stroškov v višini 25 % vrednosti plačnega dela cene ekvivalenta polne zaposlitve po tretjem in četrtem odstavku 37. člena Uredbe ZRD (v nadaljnjem besedilu: U 2);

 • dodatek za mobilnost po metodologiji MSCA in Uredbi o plačah za delo v tujini (v nadaljnjem besedilu: SSE 1);

 • dodatek za družino (ob izpolnjevanju pogoja) po metodologiji MSCA in Uredbi o plačah za delo v tujini (v nadaljnjem besedilu: SSE 2);

 • stroške za raziskave, usposabljanje in mreženje po metodologiji MSCA (v nadaljnjem besedilu: SSE 3).

Finančno ovrednotenje po ZZrID, ZSPJS, Uredbi ZRD in Uredbi o plačah za delo v tujini pomeni variabilni del: U 1 in U 2.

Finančno ovrednotenje po metodologiji mednarodnega razpisa MSCA pomeni standardni del s standardnimi stroški na enoto: SSE 1, SSE 2 in SSE 3 do višine po metodologiji MSCA.

Prikaz združene finančne metodologije:

 

Sredstva iz Sklada NOO
Prejemnik upravičenega stroška 1. Stroški podoktorske raziskovalke ali raziskovalca
(na mesec)
2. Stroški JRO
(na mesec)
Strošek na enoto U 1 SSE 1 SSE 2 SSE 3 U 2
Opisnik SSE Plača s prispevki delodajalca in povračili v zvezi z delom Dodatek za mobilnost
 
Dodatek za družino
(pogojno)
Stroški za raziskave, usposabljanje in mreženje Upravljanje in posredni stroški
Podlaga Tretji odstavek 37. člena Uredbe ZRD, Uredba o plačah za delo v tujini in ZSPJS Finančna struktura mednarodnega razpisa MSCA Finančna struktura mednarodnega razpisa MSCA Finančna struktura mednarodnega razpisa MSCA Tretji in četrti odstavek 37. člena Uredbe ZRD in  finančna struktura mednarodnega razpisa MSCA
Variabilni del/ fiksni del Variabilni del vendar ne več kot 4.880,00 EUR Standardni del vendar ne več kot 600,00 Standardni del vendar ne več kot 500,00 Standardni del, vendar ne več kot 800,00 Variabilni del 25 % U 1 vendar ne več kot 650 EUR
U in SSE v EUR 4.880,00 600,00 500,00 800,00 650,00

Razpredelnica 1 – finančna metodologija (so)financiranja raziskovalnih projektov za SKLOP A in SKLOP B


Najvišji mesečni upravičeni strošek za podoktorsko raziskovalko ali raziskovalca (seštevek U 1, SSE 1 in SSE 2) znaša 5.980,00 EUR. Najvišji mesečni upravičeni strošek za JRO (seštevek SSE 3 in U 2) znaša 1.450,00 EUR. Skupna najvišja vrednost mesečnega zahtevka je lahko največ 7.430,00 EUR, kar pomeni, da je skupna najvišja vrednost četrtletne vloge za izplačilo lahko 22.290,00 EUR.

S Pogodbo o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta se bo podrobno uredilo način in izvedba (so)financiranja ter druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank. Pogodbi bo priložen tudi vzorec vloge za izplačilo.

Morebitne višje stroške na U 1, SSE 3 in U 2 krije prijavitelj sam.

 

12.1.  Pojasnilo k Razpredelnici 1 – finančna metodologija (so)financiranja raziskovalnih projektov za SKLOP A in SKLOP B

12.1.1     Upravičeni stroški podoktorske raziskovalke ali raziskovalca

Prijavitelj mora s podoktorsko raziskovalko ali raziskovalcem skleniti pogodbo o zaposlitvi (za SKLOP A do tri (3) leta in za SKLOP B od najmanj štiri (4) mesece do dve (2) leti) in mu zagotoviti vse pravice, ki po predpisih izhajajo iz naslova zaposlitve. Prijavitelj je upravičen do povračila stroškov dela do višine zneska U 1, kot predvideva ZZrID, ZSPJS, Uredba ZRD in Uredba o plačah za delo v tujini ter obsega tudi poplačilo vseh predpisanih prispevkov iz naslova plače, kot jih določa veljavna zakonodaja ter povračil v zvezi z delom (prevoz na delo v kraju službovanja, povračilo stroškov prehrane med delom in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne uslužbence, regres za letni dopust). U 1 predstavlja variabilni del mesečnega upravičenega stroška, vendar največ do 4.880,00 EUR mesečno.

Pri izračunu U 1 je bila že upoštevana predvidena rast plač za celotno obdobje izvajanja javnega poziva (Priloga 5 – Izračuni finančne metodologije javnega poziva) in se v obdobju izvajanja ukrepa ne bo zviševala.

Prenosi med posameznimi stroški na enoto U 1, SSE 1, SSE 2, SSE 3 in U 2 niso predvideni.

Podoktorska raziskovalka ali raziskovalec je upravičena ali je upravičen do mobilnostnega dodateka (ang. Mobility allowance), v višini SSE 1. Mobilnostni dodatek je namenjen (so)financiranju zasebnih  mobilnostnih izdatkov: potni stroški, stroški bivanja in nastanitve ter se izplačuje do višine SSE 1.

Pod določenimi pogoji oziroma ob izpolnjevanju pogoja iz Uredbe o plačah za delo v tujini lahko podoktorska raziskovalka ali raziskovalec prejme tudi dodatek za družino (ang. Family allowance), ki je namenjen tistim podoktorskim raziskovalkam ali raziskovalcem, ki ob prijavi na javni poziv ali tekom izvajanja prijavljenega raziskovalnega projekta opredelijo svoj zasebni status kot poročen ali v izven zakonski partnerski zvezi oziroma priglasijo vzdrževane člane. Dodatek za družino se izplača do višine SSE 2. Svoj zasebni status s pisno izjavo in dokazili priglasijo pri prijavitelju. Prijavitelj ARRS ob prvi vlogi za izplačilo priloži Izjavo o uveljavljanju dodatka za družino.

Zastavljena višina posameznih SSE 1-2 velja za podoktorske raziskovalke ali raziskovalce, ki so zaposleni za polni delovni čas. Krajši delovni čas je dopustna oblika zaposlitve, vendar le v dogovoru s prijaviteljem in ARRS in ne sme biti krajši od polovičnega delovnega časa  in je dopustna zaradi delovnih ali družinskih razlogov, ki niso povezani z dejavnostjo v drugih oblikah sodelovanja iz naslova MSCA. Krajši delovni čas v SKLOPU A ni možen tekom 1. dejavnosti mobilnosti (ang. outgoing) za globalne štipendije (ang. Global Fellowship – GF). V primeru krajšega delovnega časa so vsi upravičeni stroški obračunani proporcionalno, glede na delež zaposlitve.
 

12.1.2     Upravičeni stroški JRO

Prijavitelj je upravičen do dodatka za raziskovanje, usposabljanje in mreženje, ki neposredno prispevajo k napredovanju kariere podoktorske raziskovalke ali raziskovalca, s katerim so sklenili pogodbo o zaposlitvi in krijejo stroške udeležbe na konferencah, stroške službene poti, dnevnice, usposabljanja, seminarje, laboratorijski material, gradiva, stroške za objavo člankov ipd., druge raziskovalne stroške, stroške za bivanje, vize in dovoljenja ter druge stroške. Dodatek za raziskovanje usposabljanje in mreženje se izplača do višine SSE 3. Prijavitelj k vlogi za izplačilo predloži finančno specifikacijo stroškov do višine SSE 3. DDV ni upravičen strošek. Prijavitelj bo moral pri porabi sredstev predmetnega javnega razpisa upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni z zakonodajo ali pogoji iz Priročnika o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost in navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prijavitelj je upravičen tudi do dodatka za upravljanje in posredne stroške, ki nastanejo tekom izvajanja prijavljenega raziskovalnega projekta in vključujejo administrativne stroške, stroške osebja in druge neposredne stroške. Dodatek za upravljanje in posredne stroške U 2 je variabilni mesečni del in se na podlagi tretjega in četrtega odstavka 37. člena Uredbe ZRD izračuna kot četrtinski delež (25 %) vrednosti plačnega dela U 1 vendar največ do 650,00 EUR mesečno.
 

12.1.3 Dokazila za uveljavljanje upravičenega stroška

Podlaga za izplačilo upravičenih stroškov je predpisana vloga za izplačilo s predloženimi ustreznimi dokazili.

Dokazila, ki jih je za izplačilo upravičenih stroškov dolžan na ARRS posredovati prijavitelj so:

 • U 1: pogodba o zaposlitvi, mesečne plačilne liste in individualni REK obrazci podoktorske raziskovalke ali raziskovalca za obdobje, ki ga z vlogo za izplačilo uveljavlja prijavitelj;
 • SSE 1: potrdilo o izvedenem nakazilu;
 • SSE 2: Izjava, da je podoktorska raziskovalka ali raziskovalec predložila ali predložil dokazila o izpolnjevanju pogoja za dodatek za družino (ob prvi vlogi za izplačilo) in potrdilo o izvedenem nakazilu;
 • SSE 3: finančno poročilo in finančna specifikacija stroškov, originalne listine hrani prijavitelj in jih dolžan ob preverjanju na kraju samem predložiti na vpogled;
 • U2: enaka dokazila kot za U 1.

 

13. Način izplačevanja

ARRS upravičene stroške na podlagi vloge za izplačilo z obveznimi prilogami, ki so navedene v sami vlogi za izplačilo, in Podpisane pogodbe o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta četrtletno izplačuje neposredno prijavitelju.

Prijavitelj je upravičen do izplačila upravičenih stroškov, če je do ARRS izpolnil vse obveznosti iz Pogodbe o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta.

Nadzor nad izvajanjem raziskovalnega dela, izvajanjem projekta in delom podoktorske raziskovalke ali raziskovalca vrši prijavitelj in o napredku z vsebinskimi poročili ob četrtletnih vlogah za izplačilo pisno poroča ARRS.

 

14. Predplačilo

Prijavitelj lahko v skladu z veljavnim zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije v okviru raziskovalnega projekta uveljavlja več zaporednih predplačil pod pogoji, ki jih določa zakon, in pod pogojem, da izplačila ne zavrne ministrstvo, pristojno za finance. Prijavitelj lahko prejme predplačilo največ v višini, kot je v prihodnjem obdobju do konca oktobra tekočega leta dejansko potrebno za izvajanje projekta, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti. Določila o pogojih in postopkih za uveljavljanje predplačila bodo določena v Pogodbi o izvedbi in (so)financiranja raziskovalnega projekta.

 

15. Način, oblika in rok za oddajo prijave

Prijava na javni poziv se odda preko elektronskega prijavnega sistema v elektronski obliki s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Prijava se izpolni in odda na prijavnem obrazcu Prijava – ARRS-NOO-C3.K8.IC s Prilogo 1 za SKLOP A ali Prilogo 1 za SKLOP B, s podpisanimi izjavami o izpolnjevanju pogojev ter obveznimi prilogami kot jih določa ta javni poziv in so zapisane v obliki zapisa .PDF preko spletnega portala ARRS Digital Forms.

Portal lahko uporabljajo skrbniki spletnega portala Digital Forms v raziskovalnih organizacijah, zastopniki raziskovalnih organizacij, pooblaščenci zastopnikov raziskovalnih organizacij in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal Digital Forms je možna z uporabniškim imenom in geslom.

Navodila za prijavo, oddajo in podpisovanje prijave na javni poziv so dosegljiva na spletnem portalu ARRS.

Prijavitelj prijavo izpolni v slovenskem jeziku.

Rok za oddajo prijave je od objave javnega poziva do porabe razpoložljivih sredstev iz Sklada NOO oziroma je oddaja prijave na javni poziv mogoča najpozneje do:

 • za SKLOP A: vključno 30. 6. 2024;
 • za SKLOP B: vključno 31. 10. 2025.

Prijava se šteje za pravočasno, če je do roka za oddajo prijav na spletnem portalu ARRS Digital Forms izpolnjena in opremljena s kvalificiranim digitalnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in s kvalificiranim digitalnim podpisom podoktorske raziskovalke ali raziskovalca.

Nepravočasne prijave bodo s spremnim dopisom vrnjene prijavitelju.

 

16. Obdobje in kraj odpiranja prijav

Uradna oseba bo odpirala prijave vsak prvi ponedeljek v mesecu, na sedežu ARRS. Pri elektronskih prijavah odpiranje pomeni evidentiranje prispelih prijav v okviru elektronskega prijavnega sistema.

Uradna oseba evidentira dokaze, da so bile prijave pravočasne ali nepravočasne.

 

17. Popolnost prijave

Prijava, ki ne bo vsebovala vsebine, kot je določena v točki 6.1 oziroma 6.2, se bo štela za nepopolno in bo zavržena s sklepom, ki ga izda direktor ARRS ali oseba, ki jo direktor ARRS pooblasti.

 

18. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega poziva

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega poziva obveščeni predvidoma v osmih (8) delovnih dneh od sklepa o izboru prijav.

Seznam izbranih ali neizbranih prijav bo objavljen na spletni strani ARRS najpozneje v osmih (8) delovnih dneh od dneva odposlanih sklepov o izboru prijav.

 

19. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo dokumentacijo javnega poziva

Dokumentacija javnega poziva je dosegljiva na spletni strani ARRS (v rubriki Razpisi in pozivi).

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko prijavitelji pridobijo na spletni strani ARRS oziroma na elektronskem naslovu: noo.mobilnost@arrs.si.

Odgovori v obliki seznama pogosto zastavljenih vprašanj (ang. FAQ) bodo na spletni strani ARRS objavljeni najpozneje v petih (5) delovnih dneh od prejema vprašanja.

 

20. Dokumentacija javnega poziva

Dokumentacijo javnega poziva sestavljajo:

 • besedilo javnega poziva;

 • prijavni obrazec Prijava – ARRS-NOO-C3.K8.IC za SKLOP A s Prilogo 1 in z izjavami o izpolnjevanju pogojev;

 • prijavni obrazec Prijava – ARRS-NOO-C3.K8.IC za SKLOP B s Prilogo 1 in z izjavami o izpolnjevanju pogojev;

 • vzorec Pogodbe o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta predstavlja osnutek pogodbe, katerega besedilo lahko ARRS pred podpisom s končnim prejemnikom dopolni oziroma spremeni ob upoštevanju določb predpisov in dokumentov, ki so podlaga za izvedbo tega javnega poziva.

 

21. Vključevanje načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide

Pri izvajanju javnega poziva mora biti zagotovljeno spoštovanje in varstvo vsakega posameznika in posameznice pred diskriminacijo ne glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katero koli drugo osebno okoliščino na različnih področjih družbenega življenja, pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri uveljavljanju pravic in obveznosti ter v drugih pravnih razmerjih na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali drugem področju.

 

22. Informiranje in komuniciranje

Prijavitelj mora skladno s 34. členom Uredbe (EU) 2021/241/EU zagotavljati skladne, učinkovite in sorazmerne informacije različnim ciljnim skupinam, tudi medijem in javnosti, tako da navedejo izvor in zagotovijo prepoznavnost sredstev EU, in sicer tako, da na vidnem mestu prikažejo emblem EU ter ustrezno izjavo o (so)financiranju z napisom »Financira Evropska unija – NextGeneration EU«.[7]

Posameznim prijaviteljem se bodo natančnejše pravice in obveznosti iz naslova komuniciranja podrobneje določile v Pogodbi o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta.

 

23. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja

Prijavitelj bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije in zagotavljati ARRS ter drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še deset (10) let po zadnjem plačilu, prejetem od Evropske komisije v zvezi z izvajanjem NOO.

Prijavitelj mora računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi voditi in spremljati prejeta sredstva ter porabo sredstev za izvedbeni projekt.

Posameznim prijaviteljem se bodo natančnejše obveznosti iz naslova hranjenja dokumentacije, spremljanja in evidentiranja podrobneje določile v Pogodbi o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta.

 

24. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom

Prijavitelj mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta. Nadzor se izvaja s strani ARRS, ministrstva, koordinacijskega organa – URSOO, nacionalnega koordinatorja za revizijo (Urad za nadzor nad proračunom – UNP), nacionalnega koordinatorja za stroške (Ministrstvo za finance) in/ali drugih domačih ali evropskih nadzornih institucij (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Prijavitelj bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo prijavitelj moral omogočil vpogled v računalniške in računovodske programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter v rezultate projekta (iz dokumentarnih in informacijskih sistemov). Prijavitelj bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ARRS, ministrstvo ali drug nadzorni organ pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Prijavitelj bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.

 

25. Zahteve glede spremljanja prijavljenega raziskovalnega projekta

Prijavitelj bo skladno z vsakokrat veljavnimi smernicami, priročniki in ostalimi akti URSOO, ministrstva in ARRS o poteku dejavnosti prijavljenega raziskovalnega projekta in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja prijavljenega raziskovalnega projekta poročal ARRS, redno in v okviru četrtletnih vlog za izplačilo in polletno ter po izplačilu zadnje vloge za izplačilo pripravil in ARRS predložil končno poročilo.

Vse obveznosti in posledice neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti bodo določene v Pogodbi o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta.

 

26. Določbe v zvezi z »Načelom, da se ne škoduje bistveno« (ang. »do no significant harm« ali DNSH)

V skladu s točko (d) tretjega odstavka 19. člena Uredbe (EU) 2021/241, Prilogo V, merilom 2.4, k navedeni uredbi in Obvestilom Komisije mora prijavitelj pri prijavi raziskovalnega projekta zagotoviti, da noben prijavljen raziskovalni projekt, (so)financiran iz Sklada NOO, ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu 17. člena Uredbe 2020/852/EU. Pri tem se upoštevata tako okoljski vpliv same dejavnosti kot okoljski vpliv proizvodov in storitev, ki jih ta dejavnost zagotavlja, v njihovem celotnem življenjskem ciklu, pri čemer se zlasti upošteva proizvodnja, uporaba in konec življenjske dobe proizvodov in storitev.

 

27. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ARRS posredujejo prijavitelji, bo zagotovljeno skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.

 

Številka: 630-416/2022-7
Datum: 2. 2. 2023

 

Prof. dr. Mitja Lainščak
direktor
 

Priloge:

 

 


[1] Povzeto po Mednarodni razpis Obzorje 2020: Marie Skłodovska Curie Action - MSCA, odločitev Evropske komisije z dne 8. 4. 2020, dosegljiv na spletni strani: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

[3] Obdobje trajanja 1. in 2. dejavnosti velja enako za podoktorske štipendije na evropski ali globalni (EF/GF) ravni.

[4] Vpis v Evidenco RO ni zahtevan za mentorja na tuji gostiteljski RO.

[5] Zamenjava mentorja ali mentorice je dopustna, kolikor mentor ali mentorica predviden ali predvidena v prijavi projekta na mednarodni razpis MSCA iz objektivnih razlogov, podoktorski raziskovalki ali raziskovalcu ne more več zagotavljati mentorstva. Nadomestnega mentorja ali mentorico se določi v Sporazumu o sodelovanju z gostiteljsko RO, kjer se gostiteljska RO izjavi, da nadomestni mentor ali mentorica zadošča kriterijem za mentorstvo na prijavljenem raziskovalnem projektu.

[6] Skrajšani delovni čas je dopustna oblika raziskovalnega dela. Upoštevajo se pogoji, kot jih določa mednarodni razpis MSCA in se dalje določijo v pogodbi o zaposlitvi in Pogodbi o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta.

[7] Priročnik celostne grafične podobe NOO, Uporaba emblema EU – Operativne smernice za prejemnike evropskih sredstev in logotipi so dostopni na spletni strani NOO: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/.