Načrt za okrevanje in odpornost

Predstavitev

V okviru izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO) je v sklopu tretjega razvojnega področja, to je področja Pametne, trajnostne in vključujoče rasti, v okviru prve komponente: RRI – Raziskave, razvoj in inovacije (C3 K8), v izvajanje nalog in aktivnosti vključena tudi Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

ARIS bo sodelovala pri izvajanju reforme in dveh naložb oziroma investicij (v nadaljnjem besedilu: naložba).


A. REFORMA: Delovanje in upravljanje RRI sistema

Reformni del bo izveden v okviru programa »Aktivnosti krepitve ARRS in sistema upravljanja R&I«, s katerim:

  • bo zagotovljenih 10 dodatnih začasnih projektnih zaposlitev za določen čas predvidoma do 30. 6. 2026 za izvajanje delovnih nalog na področju izvajanja aktivnosti NOO;
  • bodo izvedena skupna usposabljanja za krepitev izvajalskih agencij ARIS in SPIRIT;
  • bodo izvedeni skupni dogodki mreženja in povezovanja med obema izvajalskima agencijama ARIS in SPIRIT.

Načrtovana časovnica v okviru NOO predvideva do konca junija 2026 izvedbo 15 skupnih usposabljanj s SPIRIT  ter izvedbo štirih skupnih dogodkov mreženja in povezovanja s SPIRIT.


B. NALOŽBA: Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji

V okviru naložbe B je načrtovano sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL od  3-6, v okviru katerih se bo med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom spodbujalo dolgoročno konzorcijsko sodelovanje raziskovalnih organizacij, velikih podjetij in MSP na področjih zelenega in digitalnega prehoda, skupno vizijo in močno mednarodno vpetost na nivoju TRL 3-6.

V obdobju do leta 2026 je z naložbo načrtovano podprtje 4 večjih konzorcijev za izvedbo raziskovalno-razvojnih programov na lestvici TRL 3-6 javnih raziskovalnih organizacij in gospodarstva (upravičenci), ki bodo združevali znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij (okvirno najmanj 4 podjetja in 3 JRO na en projekt).

Načrtovani projekti morajo neposredno prispevati k zelenemu in digitalnemu prehodu.

V okviru dveh projektov morajo projekti izkazovati neposreden prispevek in vpliv na digitalizacijo in digitalne transformacije, v okviru dveh projektov pa neposredni prispevek na razvoj nizko ogljične družbe, gospodarstva, odpornosti ter prilagajanje podnebnim spremembam, pri čemer morajo biti skladni z EU in nacionalnimi strategijami na področju digitalnega in zelenega prehoda.

Sofinancirani bodo stroški izvajanja raziskovalno-razvojnih aktivnosti na različnih nivojih tehnološkega razvoja za uspešno izvedbo raziskovalno-razvojnih in inovacijskih projektov, pri čemer bo podpora namenjena projektom, ki bodo izkazovali koncentracijo znanja, kompetenc, znanstveno in tehnološko odličnost, tržni potencial, sposobnost vlaganja zasebnih sredstev ter trajnost po zaključku financiranja.

Investicija je načrtovana v višini 20.000.000 EUR (brez DDV), višina sofinanciranja na program/projekt pa znaša 5.000.000 EUR.


C. NALOŽBA: Sofinanciranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev

V okviru naložbe B so ključni izzivi okrepitve kadrovskega potenciala in kapacitet ter prenos in kroženje znanja preko spodbujanja mednarodne in medsektorske mobilnosti in reintegracije predvsem mlajših raziskovalcev v slovenski raziskovalno-razvojni in inovacijski prostor.

V obdobju do leta 2026 je z naložbo načrtovano sofinanciranje projektov spodbujanja mobilnosti raziskovalcev preko zagotavljanja komplementarne sheme z MSCA Obzorje Evropa. Financirani bodo stroški izvajanja raziskovalno-razvojnih aktivnosti ter krepitve usposobljenosti za pridobivanje in prenos znanja v slovenski raziskovalni sektor za povečevanje znanstvene odličnosti.

V aktivnosti spodbujanja mednarodne mobilnosti in/ali reintegracije je v okviru naložbe predvidena vključitev 88 raziskovalcev/projektov. Načrtovano je (so)financiranje:

  1. mobilnosti in reintegracijske aktivnosti za tiste raziskovalce, katerih projekti so bili sicer pozitivno ocenjeni (za okvirno 52 raziskovalcev, največ 3 leta), vendar niso bili izbrani zaradi pomanjkanja sredstev v okviru javnih razpisov Obzorje Evropa (v okviru MSCA);
  2. reintegracijske aktivnosti za tiste raziskovalce, katerih projekti so bili sicer izbrani in so prejeli sredstva za mobilnost v okviru javnih razpisov Obzorje Evropa (za okvirno 36 raziskovalcev, za največ 2 leti), in reintegracijske aktivnosti za vrnitev na slovenske raziskovalne institucije s ciljem dolgoročnejšega in stabilnega izvajanja raziskovalnih aktivnosti v Sloveniji po zaključku mobilnosti.

Višina sofinanciranja je načrtovana v skupni višini 17.220.000 EUR (brez DDV).

Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev  je odprt od 2. 2. 2023 in do porabe razpoložljivih sredstev iz Sklada NOO oziroma do skrajnih rokov za prijavo, kot jih določa javni poziv. Javni poziv je dosegljiv na spletni povezavi: www.ARIS.si/sl/NOO/razpisi/23/poziv-mobilnost-23.asp

Nacionalni koordinacijski organ za izvajanje evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost v Sloveniji je Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost:Urad za okrevanje in odpornost | GOV.SI

Celoten dokument Načrta za okrevanje in odpornost s prilogami s podrobnejšimi informacijami je na voljo na spletni povezavi: https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti