Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      

Sprememba Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS) objavlja spremembe Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023, št. 6316-14/2022-8 z dne 11. 1. 2023 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki je bil dne 11. 1. 2023 objavljen na spletnih straneh ARRS, in sicer:

I.

V pravnih podlagah javnega razpisa se za datumom »9. 1. 2023« doda besedilo »in št. 6319-5/2022-6 z dne 17. 1. 2023 – popr.«.

II.

V prvem odstavku 6. točke se za datumom 16. 5. 2022 doda besedilo »in št. 007-1/2023-1 z dne 2. 2. 2023«.

III.

V tretjem stavku devetega odstavka 6.1.1. podtočke se besedi »eno leto« nadomestita z besedilom »leto in pol«.

Zadnji stavek devetega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Čas po letu zagovora se podaljša tudi v primeru dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas upravičene odsotnosti.".

IV.

V rubriki »Pravne podlage« na koncu javnega razpisa, se v četrti alineji za datumom »16. 5. 2022« doda besedilo »in Spremembe Kriterijev za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa št. 007-1/2023-1, z dne 2. 2. 2023« in v peti alineji za datumom »9. 1. 2023« doda besedilo »Popravek Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti št. 6319-5/2022-6, z dne 17. 1. 2023«.

V.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

VI.

Sprememba javnega razpisa se objavi na spletni strani ARRS.

 

Prof. dr. Mitja Lainščak,
direktor

Številka: 6316-14/2022-9
Datum: 6. 2. 2023