Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Spletni informativni dan

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 32. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID)(Uradni list RS, št. 186/21), 10. in 13. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti št. 6319-5/2022-5, z dne 9. 1. 2023, objavlja

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023

1. Naziv in sedež ARRS

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
 

2. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:

 1. manjših temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: temeljni projekti) in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: aplikativni projekti);
 2. podoktorskih temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: podoktorski temeljni projekti) in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: podoktorski aplikativni projekti);
 3. manjših temeljnih raziskovalnih projektov - Program dr. Aleša Debeljaka (v nadaljnjem besedilu: temeljni projekti - Program AD);
 4. velikih temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: veliki projekti).
   

3. Višina sredstev javnega razpisa

Predvidena letna višina sredstev javnega razpisa je 30.000.000,00 EUR.

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.a in 2.b tega javnega razpisa znaša 24.800.000,00 EUR. Pri izvedbi javnega razpisa se pri dodelitvi sredstev za (so)financiranje raziskovalnih projektov upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah na nivoju letnih sredstev, da se razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2023 okvirno ohranja glede na razmerje v letu 2022.

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.c tega javnega razpisa znaša 1.200.000,00 EUR.

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.d tega javnega razpisa znaša 4.000.000,00 EUR.

Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu ARRS.

3.1. Razrez okvirnih letnih sredstev v višini 24.800.000,00 EUR po znanstvenih vedah
 

Znanstvene vede Razmerje sredstev v 2022 (v %) Razmerje sredstev na javnem razpisu (v %)
Naravoslovno–matematične vede 21,0 21,8
Tehniške vede 26,9 26,0
Medicinske vede 14,0 14,2
Biotehniške vede 11,7 12,1
Družboslovne vede 11,0 10,9
Humanistične vede 15,4 15,0
SKUPAJ 100,0 100,0

Podatki o kapaciteti raziskovalnih področij so objavljeni na spletnih straneh ARRS.

Interdisciplinarnim raziskavam je namenjenih okvirno 10 % sredstev vsake znanstvene vede. Prijavitelji morajo pri prijavi interdisciplinarnih projektov obvezno navesti, kateremu strateškemu cilju Republike Slovenije in Evropske unije sledi predlog raziskovalnega projekta:

1. Zeleni prehod;
2. Digitalni prehod.

Strateška cilja, ki ju je opredelilo ministrstvo, pristojno za znanost, sta predstavljena v predlogu Priporočila Sveta o paktu za raziskave in inovacije v Evropi (COM/2021/407), v predstavitvi Evropskega zelenega prehoda na spletni strani Evropske komisije ter v poročilu Skupnega raziskovalnega središča (JRC) "The twin green & digital transition: How sustainable digital technologies could enable a carbon-neutral EU by 2050". Raziskave predstavljajo znanstvene podlage za tehnološke rešitve za zeleni prehod in digitalizacijo, vpliv zelenega prehoda in digitalizacije na delovanje družbe in družbenih dejavnosti, zdravje ljudi ter varstva naravne in kulturne dediščine.

3.2. Višina (so)financiranja

Temeljni oziroma aplikativni projekti bodo (so)financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Prijavitelj lahko prijavi tudi projekt v zmanjšani vrednosti 50.000 EUR letno.

Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela projekta to pomeni okvirno 2753 letnih ur cenovnega razreda A (1377 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2464 letnih ur cenovnega razreda B (1232 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2173 letnih ur cenovnega razreda C (1086 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 1960 letnih ur cenovnega razreda D (980 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 1788 letnih ur cenovnega razreda E (894 za projekte v vrednosti 50.000 EUR) ali 1644 letnih ur cenovnega razreda F (822 za projekte v vrednosti 50.000 EUR).

Temeljni projekti - Program AD bodo (so)financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela projekta to pomeni okvirno 2753 letnih ur cenovnega razreda A, 2464 letnih ur cenovnega razreda B, 2173 letnih ur cenovnega razreda C, 1960 letnih ur cenovnega razreda D, 1788 letnih ur cenovnega razreda E ali 1644 letnih ur cenovnega razreda F.

Obseg podoktorskega projekta je 1700 letnih efektivnih ur raziskovalnega dela (1 FTE) cenovne kategorije B.

Veliki projekti bodo (so)financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 500.000 EUR. Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela projekta to pomeni okvirno 13767 letnih ur cenovnega razreda A, 12318 letnih ur cenovnega razreda B, 10865 letnih ur cenovnega razreda C, 9800 letnih ur cenovnega razreda D, 8940 letnih ur cenovnega razreda E ali 8220 letnih ur cenovnega razreda F.

Temeljne projekte, podoktorske temeljne projekte, temeljne projekte - Program AD in velike projekte bo ARRS (so)financirala do 100 % upravičenih stroškov projekta. Aplikativne projekte in podoktorske aplikativne projekte bo ARRS (so)financirala do 75 % upravičenih stroškov projekta. (So)financiranje podoktorskega aplikativnega projekta znaša s strani ARRS 1275 letnih efektivnih ur raziskovalnega dela (0,75 FTE) cenovne kategorije B.

Prijavitelj aplikativnega projekta oziroma podoktorskega aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25 % upravičenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o (so)financiranju projekta (pogodba o (so)financiranju), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene efektivnih ur raziskovalnega dela ob začetku (so)financiranja. Projektov ne morejo (so)financirati raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO), razen gospodarskih družb. (So)financiranje mora biti obvezno v denarju.

(So)financer aplikativnega projekta je lahko soizvajalec istega aplikativnega projekta skupaj največ v višini 10 % obsega projekta, ki ga (so)financira ARRS. V primeru, da je prijavitelj (so)financer aplikativnega projekta, navedena omejitev za prijavitelja ne velja.

Glede na obremenitve raziskovalcev z efektivnimi urami raziskovalnega dela, ki so (so)financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo ARRS, v skladu z določili Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22 in 144/22), (so)financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 34 efektivnih ur raziskovalnega dela. Sodelujoča raziskovalna organizacija mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče raziskovalne organizacije v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem projekta je lahko število efektivnih ur raziskovalnega dela sodelujoče raziskovalne organizacije v posameznem letu tudi 0.

 

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v Evidenco RO in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in s Splošnim aktom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: splošni akt). Temeljne projekte – Program AD in velike projekte lahko prijavijo le raziskovalne organizacije.

Če pri prijavi projekta sodeluje več izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična raziskovalna organizacija. Matična raziskovalna organizacija je tista raziskovalna organizacija, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Raziskovalni projekti, ki jih (so)financira ARRS ter ustrezajo okvirnim programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU, so odprti za raziskovalne subjekte iz EU, s tem da ti subjekti (so)financirajo svoj del raziskav iz lastnih sredstev. Prijavitelji te subjekte lahko prijavijo kot sodelujoče raziskovalne skupine.

 

5. Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je izbor za (so)financiranje:

5.1. Temeljnih in aplikativnih projektov ter podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) projektov

V okviru vsake vede mora biti za podoktorske projekte dodeljenih vsaj 12,1 % sredstev za realizacijo točke 2.a in 2.b tega javnega razpisa. Vsaj 30 % sredstev za projekte v okviru vede tehnika, vsaj 15 % v okviru vede biotehnika ter vsaj 5 % v okviru ved družboslovje, naravoslovje in medicina, mora biti dodeljenih za aplikativne projekte. Na javnem razpisu mora biti od odobrenih sredstev za realizacijo točke 2.a in 2.b tega javnega razpisa vsaj 24,2 % dodeljenih za projekte, katerih nosilci so mladi doktorji (največ 7 let po letu zagovora prvega doktorata), vsaj 24,2 % za projekte, katerih nosilci so raziskovalci srednje generacije (največ 15 let po letu zagovora prvega doktorata) in vsaj 24,2 % za projekte, katerih nosilci so ostali raziskovalci (več kot 15 let po letu zagovora prvega doktorata).

Projektov v višini 50.000 EUR je lahko odobrenih največ 10 % za vse vede skupaj (predvsem v klinični medicini, matematiki in družboslovju). Projekti v višini 50.000 EUR se praviloma dodelijo prijavam, ki so na spodnjem robu prednostnega seznama prijav.

Na medicinskih vedah morajo klinične raziskave izkazovati udeležbo zdravstvenih zavodov/učnih ustanov vsaj v višini 30 % raziskovalnih ur. Pri vsaki prijavi projekta, kjer prijavitelj izbere, da raziskave potekajo na področju klinične medicine, mora prijavitelj posebej utemeljiti, da gre za klinično naravnan projekt, kar preveri in potrdi ali zavrne mednarodni panel v okviru ocenjevalnega postopka. V okviru medicinskih ved mora biti vsaj 50 % sredstev namenjenih kliničnim raziskavam.


5.2. Temeljnih projektov - Program AD

Na raziskovalno vedo se v izhodišču izbereta za (so)financiranje dva najbolje ocenjena projekta, pri čemer ne smeta biti z istega področja znotraj vede.

V primeru, da projekt, prijavljen v okviru Programa AD, v tem okviru ni izbran za (so)financiranje, se lahko uvrsti v izbor za (so)financiranje temeljnih projektov skladno z določili, ki veljajo za izbor teh projektov.
 

5.3. Velikih projektov

Veliki projekti so temeljni projekti, ki obvezno vključujejo najmanj dve po tipu (glede na status) različni slovenski RO (raziskovalni zavod ali univerzo oziroma samostojni visokošolski zavod ali gospodarsko družbo) in vključujejo najmanj dve vedi. V izbor za (so)financiranje se uvrsti:

 • dva najbolje ocenjena velika projekta, s primarno naravoslovno vedo;
 • dva najbolje ocenjena velika projekta, s primarno tehniško vedo;
 • en najbolje ocenjeni veliki projekt, s primarno medicinsko vedo;
 • en najbolje ocenjeni veliki projekt, s primarno biotehniško vedo;
 • en najbolje ocenjeni veliki projekt, s primarno družboslovno vedo;
 • en najbolje ocenjeni veliki projekt, s primarno humanistično vedo.

Velikih projektov se ne prijavlja na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH ter na podlagi sporazuma WEAVE z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN, švicarsko agencijo SNSF, hrvaško agencijo HRZZ, flamsko agencijo FWO, češko agencijo GAČR in luksemburško agencijo FNR.
 

6. Pogoji

Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu za temeljne in aplikativne projekte, podoktorske temeljne in aplikativne projekte ter velike projekte so določeni v Zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnostiMetodologiji ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: metodologija), v splošnem aktu in v Kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa, št. 007-5/2022-3 z dne 16. 5. 2022, (v nadaljnjem besedilu: kriteriji za vodjo projekta). Vsi navedeni dokumenti so objavljeni na spletni strani ARRS.

Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu za temeljne projekte - Program AD so določeni v metodologiji.

Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa, razen če ni s tem javnim razpisom določeno drugače.

6.1. Pogoji za velike projekte, temeljne in aplikativne projekte ter podoktorske (temeljne in aplikativne) projekte

6.1.1. Osnovni pogoji za prijavitelje in vodje projekta

Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen prijavitelj v skladu s 4. točko javnega razpisa.

Veliki, temeljni in aplikativni projekt izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci. Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, mora imeti prijavitelj z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti. Predmetni pogoj mora biti izpolnjen ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju in izvajanju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

Sodelujoča raziskovalna organizacija mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče raziskovalne organizacije v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem projekta je lahko število efektivnih ur raziskovalnega dela sodelujoče raziskovalne organizacije v posameznem letu tudi 0. V primeru, da je projekt odobren v vrednosti 50.000 EUR, lahko prijavitelj izloči ali zmanjša delež izvajanja sodelujočih raziskovalnih organizacij, kar mora navesti že v prijavi na javni razpis – tč. 25 prijavnega obrazca (z navedbo deleža sodelujočih raziskovalnih organizacij).

Prijavitelj aplikativnega projekta in podoktorskega aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25 % upravičenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov, s katerimi mora imeti sklenjen pisni dogovor o (so)financiranju. Predmetni pogoj mora biti izpolnjen ob sklenitvi pogodbe o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

Vodja projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evidenco RO, ali v register zasebnih raziskovalcev. Prijavitelj mora za vodjo projekta, ki še nima evidenčne številke raziskovalca, izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2021-01, ki mu je obvezno treba priložiti Izjavo o nameri zaposlitve.

Na javni razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, ki je v zadnjih treh letih pred letom začetka javnega razpisa prejel negativno oceno zaključnega poročila za projekt, pri katerem je bil vodja projekta.

Na javni razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, katerega prijava projekta, pri katerem je bil vodja projekta, je na predhodnem razpisu prejela manjše število točk od točk, ki določajo skupni mejni prag vsote vseh ocen, kot ga določata 71. oziroma 72. člen splošnega akta oziroma 99. in 100. člen predpisa, ki je veljal pred sprejetjem tega splošnega akta.

Na javnem razpisu lahko kot vodje projektov sodelujejo le tisti raziskovalci, ki so eno leto po datumu za oddajo prijave vodje največ enega projekta, ki ga (so)financira ARRS, v to omejitev pa se šteje tudi projekt s podaljšanim rokom za zaključek izvajanja projekta iz 81. člena splošnega akta oziroma 104. člena predpisa, ki je veljal pred sprejetjem tega splošnega akta. V omejitev iz prejšnjega stavka se ne štejejo ciljni raziskovalni programi (CRP) in projekti iz 3. točke 3. člena splošnega akta in 103. člena splošnega akta ter nov projekt, prav tako se vanjo ne štejejo projekti iz 102. člena splošnega akta, ki se (so)financirajo v obsegu, manjšem od 50.000 EUR letno.

Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec - podoktorand. Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo podoktorskega raziskovalnega projekta, če po letu zagovora njegovega prvega doktorata niso potekla več kot tri leta (obdobje zagovora doktorata od 1. 1. 2020 do zaključka javnega razpisa). Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do 28. 2. 2023. Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas po letu zagovora podaljša nad tri leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma druge primere odsotnosti, določene v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, daljše od šestih mesecev.

Raziskovalec, ki je že izvajal podoktorski projekt ali je prejel sredstva na javnem razpisu »Raziskovalci na začetku kariere«, ne more več prijaviti podoktorskega projekta.

Raziskovalec izpolnjuje pogoj za mladega doktorja, če je na dan zaključka javnega razpisa poteklo največ sedem let po letu zagovora njegovega prvega doktorata (obdobje zagovora doktorata od 1. 1. 2016 do zaključka javnega razpisa).

Raziskovalec izpolnjuje pogoj za raziskovalca srednje generacije, če je na dan zaključka javnega razpisa preteklo največ petnajst let po letu zagovora njegovega prvega doktorata (obdobje zagovora doktorata od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2015). V okviru javnega razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
 

6.1.2. Dodatni pogoji za prijavitelje, ki prijavljajo projekt na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH ter na podlagi sporazuma WEAVE z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN, švicarsko agencijo SNSF, flamsko agencijo FWO, hrvaško agencijo HRZZ, češko agencijo GAČR in luksemburško agencijo FNR

6.1.2.1. Dodatni pogoji za prijavitelje, ki prijavljajo projekt na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH

Na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH lahko prijavitelji prijavijo projekte v sodelovanju z madžarskimi raziskovalci (raziskovalci, ki delajo v madžarskih raziskovalnih organizacijah), kjer ARRS nastopa kot "vodilna agencija", ki opravi recenzijo projekta. Madžarski raziskovalci oddajo prijavo skupaj s slovenskimi raziskovalci, hkrati pa NKFIH pošljejo prijavo, kot jo zahteva NKFIH. Skupni projekt se lahko (so)financira samo, če projekt (so)financirata ARRS in NKFIH. V primeru (so)financiranja s strani NKFIH mora biti obseg sredstev NKFIH manjši od obsega slovenskega dela. Projekti, ki so prijavljeni na podlagi sporazuma z NKFIH, so lahko le temeljni projekti, kot so opredeljeni v točki 2.a tega javnega razpisa.

6.1.2.2. Dodatni pogoji za prijavitelje, ki prijavljajo projekt na podlagi sporazuma WEAVE z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN, švicarsko agencijo SNSF, flamsko agencijo FWO, hrvaško agencijo HRZZ, češko agencijo GAČR in luksemburško agencijo FNR

Na podlagi sporazuma WEAVE z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN, švicarsko agencijo SNSF, flamsko agencijo FWO, hrvaško agencijo HRZZ, češko agencijo GAČR in luksemburško agencijo FNR, lahko prijavitelji prijavijo projekte v sodelovanju z avstrijskimi, poljskimi, švicarskimi, flamskimi, hrvaškimi, češkimi in luksemburškimi raziskovalci (raziskovalci, ki delajo v avstrijskih, poljskih, švicarskih, flamskih, hrvaških, čeških in luksemburških raziskovalnih organizacijah), kjer ARRS nastopa kot "vodilna agencija", ki opravi recenzijo projekta. Slovenski raziskovalci lahko oddajo prijavo z:

 • avstrijskimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavo na FWF, kot jo zahteva FWF,
 • poljskimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavo na NCN, kot jo zahteva NCN,
 • švicarskimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavo na SNSF, kot jo zahteva SNSF,
 • flamskimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavo na FWO, kot jo zahteva FWO,
 • hrvaškimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavo na HRZZ, kot jo zahteva HRZZ,
 • češkimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavo na GAČR, kot jo zahteva GAČR in
 • luksemburškimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavo na FNR, kot jo zahteva FNR.

Slovenski raziskovalci lahko oddajo prijavo tudi v kombinaciji z raziskovalci iz dveh, pod tč. 6.1.2.2. tega javnega razpisa navedenih držav, ki hkrati pošljejo prijavo na partnerski agenciji, kot jo ti dve zahtevata. Ne glede na navedeno, ni možno oddati prijavi v kombinaciji s češkimi in hrvaškimi raziskovalci (sodelujoča agencija GAČR in HRZZ) in v kombinaciji s flamskimi in češkimi raziskovalci (sodelujoča agencija FWO in GAČR).

Projekti, ki so prijavljeni na podlagi sporazuma z navedenimi partnerskimi agencijami, so lahko le temeljni projekti, kot so opredeljeni v točki 2.a tega javnega razpisa.

V primeru, da bo uspešnost prijav na javni razpis (število v (so)financiranje izbranih prijav glede na prejete prijave) večja od 20 %, se na podlagi dogovora med partnerskimi agencijami, prijave, ki so slabše uvrščene od prijav, ki se uvrstijo med navedenih 20 % prijav, ob upoštevanju v odstotku določene vrednosti razmerja ocene prijave glede na najvišjo možno oceno posamezne prijave, ne uvrstijo v izbor za (so)financiranje. V dogovoru z multilateralno vodilno agencijo je dopuščena tudi možnost, da se agencije dogovorijo, da bodo ob skupnem soglasju (so)financirale tudi projekte, ki so v ocenjevalnem postopku pozitivno ocenjeni, a niso presegli dogovorjenega praga.

6.1.2.3. Skupne določbe za prijavitelje, ki prijavljajo projekt na podlagi sporazumov s partnerskimi agencijami

Prijava skupnega projekta je sestavljena iz skupnega znanstvenega opisa projekta, ki opisuje znanstvene prispevke posameznih partnerjev. Izračuni stroškov morajo biti navedeni ločeno za vsak nacionalni del projekta in morajo upoštevati smernice partnerske agencije za (so)financiranje. V primeru odobritve skupnega projekta, bo projektne dele (so)financirala ARRS in partnerska/i agencija/i v skladu s svojimi predpisi.

Po zaključenem postopku ocenjevanja ARRS o rezultatih ocenjevalnega postopka obvesti partnersko/i agencijo/i, ki po obravnavi na svojih organih odločanja posreduje/ta potrditev odločitve ARRS ali obrazloženo zavrnitev. Vsaka partnerska agencija o izidu ocenjevalnega postopka obvesti prijavitelje svojega nacionalnega dela skupnega projekta.

Če vstopni pogoji ene od sodelujočih agencij niso izpolnjeni, se šteje, da so prijavo zavrnile vse sodelujoče agencije.

6.1.3. Proste kapacitete in zaposlitev

Vodja projekta in člani projektnih skupin morajo imeti za izvajanje projektov proste kapacitete glede FTE (največja dopustna kapaciteta za polni delovni čas je 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela ali 1 FTE) in morajo biti zaposleni v tisti RO, ki izvaja projekt, ali imeti status zasebnega raziskovalca. Ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti mora imeti vodja projekta najmanj 170 prostih efektivnih ur raziskovalnega dela (0,1 FTE) na letni ravni. Član projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev JRZ, ki pri projektu lahko sodelujejo le z 0 efektivnimi urami raziskovalnega dela) mora na dan začetka izvajanja projekta sodelovati z najmanj 34 prostimi efektivnimi urami raziskovalnega dela (0,02 FTE) na letni ravni.

Pogodba se podpiše najpozneje v treh mesecih od sprejetja sklepa o izboru prijave. V primeru, da pride do zamika začetka (so)financiranja, se pogodba podpiše najkasneje v šestih mesecih od sprejetja sklepa o izboru prijave. Vodja projekta mora biti zaposlen v raziskovalni organizaciji v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 20 % polnega delovnega časa.

 6.1.4. Raziskovalna uspešnost vodij projektov

Vodje projektov morajo imeti doktorat znanosti in izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so določeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov. Raziskovalci, ki imajo status mladih doktorjev, morajo izpolnjevati pogoje za mlade doktorje, kjer so ti izrecno določeni.

Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo, ki so določene v metodologiji, pridobi in izračuna ARRS. ARRS bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah ARRS na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa (CI).

Za vrednotenje bibliografskih meril raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen) morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice, pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz Evidence RO, v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.

6.1.4.1. Pogoji za vodje temeljnih in aplikativnih projektov

 • Doseganje pogojev glede citiranosti in minimalnega števila točk iz znanstvenih objav, kot to določata 1. in 2. podpoglavje I. poglavja 1. člena kriterijev za vodjo projekta,
 • A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A" ≥ 50 ali osnovni pogoj,
 • A' > 0.

Osnovni pogoj za kandidate za vodje projektov je: A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ A3 minimalni.

V tabelah so za vede in posamezna področja navedeni pogoji za A1 minimalni, CI minimalni in A3 minimalni. Področje je navedeno takrat, kadar predstavlja izjemo in je zanj določen drugačen pogoj kot za celotno vedo. Za področja, ki niso navedena, veljajo pogoji za vedo.

1. Ocena A1

 1. A1 minimalni je naslednji:
   
Veda/področje A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija 0,50
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
 1. Za vodje projektov, ki imajo status mladih doktorjev, je A1 minimalni naslednji:
   
Veda/področje A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija 0,40
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1

2. Čisti citati

 1. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je naslednji:
   
Veda/področje CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
Družboslovje, Arheologija, Geografija 5
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija, Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport 15
Tehnika, Biotehnika, Matematika, Geologija 50
Medicina, Biologija, Računsko intenzivne metode in aplikacije, Kemijsko inženirstvo, Energetika, Materiali 100
Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija, Biotehnologija 200
 1. Za vodje projektov, ki imajo status mladega doktorja, je minimalno število čistih citatov, CI minimalni, naslednji:
   
Veda/področje CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
Družboslovje, Rudarstvo in geotehnologija, Promet, Vodarstvo 5
Tehnika, Matematika, Geologija, Gozdarstvo lesarstvo in papirništvo, Rastlinska produkcija in predelava, Geografija 10
Naravoslovje, Medicina, Biotehnika 20

3. Drugi kvantitativni pogoji

A3 minimalni je za vodje projektov enak 0.

6.1.4.2. Pogoji za vodje podoktorskih projektov

 • Izkazovanje vsaj ene znanstvene objave, določene v metodologiji, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti,
 • A1> 0,
 • A' > 0.

6.1.4.3. Pogoji za vodje velikih projektov

 • Doseganje pogojev glede citiranosti in minimalnega števila točk iz znanstvenih objav, kot to določata 1. in 2. podpoglavje I. poglavja 1. člena kriterijev za vodjo projekta,
 • A" ≥ 50.

6.2. Pogoji za temeljne projekte – Program AD

 • Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa in najmanj zadnje leto pred zaključkom javnega razpisa bivati v tujini, in ne sme biti zaposlen v Republiki Sloveniji. Pogoj najmanj enoletnega bivanja v tujini se šteje za izpolnjen tudi, če je vodja prijavljenega projekta opravil doktorsko disertacijo v tujini največ eno leto pred zaključkom javnega razpisa.
 • Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa izpolnjevati pogoj, da po letu zagovora njegovega prvega doktorata ni poteklo več kot 15 let (obdobje zagovora doktorata od 1. 1. 2008 do zaključka javnega razpisa).
 • Vodja prijavljenega projekta mora biti na dan zaključka javnega razpisa državljan Republike Slovenije.
 • Vodja prijavljenega projekta mora biti evidentiran na raziskovalnem projektu, ki ga vodi, najmanj v višini 340 efektivnih ur raziskovalnega dela letno (20 % od 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela). Ob sklenitvi pogodbe o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, mora imeti evidentiran vsaj 20 % delež zaposlitve za znanstvenoraziskovalno dejavnost.
 • Vodja prijavljenega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega projekta.
 • V primeru izbora za (so)financiranje prijave projekta raziskovalec ne more ponovno prijaviti projekta v okviru enakega/istega ali sorodnega mehanizma, to je mehanizma, namenjenega (so)financiranju projektov raziskovalcev, ki se iz tujine vračajo v Republiko Slovenijo.

7. Prijava na javni razpis

Prijava na javni razpis se na obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2023 vloži preko spletnega portala ARRS Digital Forms. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v Evidenco RO, skrbniki spletnega portala Digital Forms v raziskovalnih organizacijah, zastopniki raziskovalnih organizacij, pooblaščenci zastopnikov raziskovalnih organizacij in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal Digital Forms je možna z uporabniškim imenom in geslom. Raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami na portalu Digital Forms, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik Digital Forms v raziskovalni organizaciji ali ARRS.

Prijavitelj v prijavi označi, ali se vsebina predloga raziskovalnega projekta šteje za poslovno skrivnost v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19).

Sestavni del prijave je tudi sestava projektne skupine. Člani projektne skupine, katerih najpomembnejši raziskovalni dosežki so navedeni v prijavi, morajo ves čas sodelovati v projektni skupini, razen če jim preneha delovno razmerje pri prijavitelju oziroma izvajalcu ali iz drugega podobno utemeljenega razloga. Za spremembo iz drugega podobno utemeljenega razloga prijavitelj ali izvajalec z vlogo zaprosi ARRS. Prijavitelji, ki raziskovalcev pri izvajanju projekta ob oddaji prijave še ne morejo predvideti (predvsem tujih podoktorandov, ki še nimajo sklenjenih ustreznih pogodb), le te navedejo v sklopu vsebine projekta.

Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali (so)financer projekta nastopa gospodarska družba, skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti št. 007-7/2015-11 (objavljena 8.4.2016, pričela veljati 9.4.2016), priložijo tudi izpolnjen podpisan in žigosan Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2023-DP.

 

8. Kriteriji, kazalniki in merila za ocenjevanje

Kriteriji in kazalniki za ocenjevanje raziskovalnih projektov so določeni v 71. in 72. členu splošnega akta, merila pa v metodologiji, poglavje B. Raziskovalni projekti, točka III. Elementi ocenjevanja.

Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih projektov so:

 • za temeljni projekt, veliki projekt in podoktorski temeljni projekt:
  • Znanstvena odličnost raziskovalcev;
  • Znanstvena odličnost prijave;
  • Kakovost in učinkovitost izvedbe;
    
 • za aplikativni projekt in podoktorski aplikativni projekt:
  • Znanstvena odličnost raziskovalcev;
  • Znanstvena odličnost prijave;
  • Kakovost in učinkovitost izvedbe;
  • Družbeni in gospodarski vpliv.

Temeljni projekti - Program AD se ocenjujejo po kriterijih in kazalnikih za ocenjevanje temeljnih projektov, kot so določeni v 71. členu splošnega akta.

Prijavitelji velikih projektov morajo v življenjepisu vodje navesti organizacijske sposobnosti vodje za vodenje velikih projektov in dosedanje izkušnje pri vodenju takih projektov. 

 

9. Ocenjevanje projektov

Prijave raziskovalnih projektov, razen velikih projektov, ocenjujeta dva recenzenta.

Prijave za velike projekte ocenjujejo štirje recenzenti. Pri tem morata biti najmanj dva recenzenta s primarne vede in eden od njiju mora biti recenzent – poročevalec. 

 

10. Čas trajanja raziskovalnih projektov

Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 9. 2023 in je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu ARRS, ter drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na izvedbo javnega razpisa. O morebitni spremembi predvidenega datuma začetka (so)financiranja izvajanja projektov bodo prijavitelji obveščeni med postopkom javnega razpisa.

V (so)financiranje izbrane prijave bo ARRS (so)financirala do treh let, razen podoktorskih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti. Izbranemu projektu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da je s tem določen letni obseg efektivnih ur raziskovalnega dela za vsa leta trajanja projekta na tem javnem razpisu. 

 

11. Izbor prijav

V izbor prijav za (so)financiranje se ne morejo uvrstiti prijave projektov, ki imajo skupno ali posamično oceno nižjo od mejnega praga, določenega v splošnem aktu in metodologiji.

Mednarodni panel z večinsko odločitvijo sprejme predlog prednostnega seznama prijav za (so)financiranje, ki ga zunanji ekspertni panel posreduje v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA). ZSA sprejme predlog sklepa o izboru prijav za (so)financiranje in ga posreduje v odločitev direktorju ARRS. Direktor ARRS sprejme sklep o izboru prijav, s katerim odloči, ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje.

Pri izboru za (so)financiranje temeljnih projektov - Program AD velja naslednji postopek:

 • Zunanji ekspertni panel na podlagi predloga mednarodnega panela oblikuje predlog prednostnega seznama prijav, in sicer se na raziskovalno vedo v izhodišču uvrstita dva najbolje ocenjena projekta, pri čemer ne smeta biti z istega področja znotraj vede. V primeru, da so v okviru vede prijavljeni le projekti z enega področja, se v izbor za (so)financiranje uvrstita dva najbolje ocenjena projekta znotraj istega področja.
 • V primeru, da na predlog prednostnega seznama prijav ni uvrščenih 12 prijav projektov, se preostanek sredstev javnega razpisa (za predmet 2.c točke tega javnega razpisa) sorazmerno razdeli med tiste vede celotnega javnega razpisa, na katere v okviru točke 2.c tega javnega razpisa nista bili uvrščeni dve prijavi projektov.
 • V primeru, da temeljni projekt - Program AD v okviru tega programa ni izbran za (so)financiranje, se lahko uvrsti v izbor temeljnih projektov skladno z določili, ki veljajo za izbor teh projektov.
 • Mednarodni panel za vsako posamezno vedo, na kateri so prijave za (so)financiranje temeljnih projektov – Program AD, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa in niso uvrščene na predlog prednostnega seznama prijav na podlagi prve ali tretje alineje tega odstavka, dodatno predlaga prijave na rezervno listo, ki jih v okviru svojih pristojnosti obravnava ZSA in največ do višine razpoložljivih sredstev javnega razpisa (za predmet 2.c točke tega javnega razpisa) dopolni predlog prednostnega seznama prijav; pri tem velja, da sta na predlog prednostnega seznama prijav lahko na raziskovalno vedo uvrščena več kot dva projekta.
 • V primeru, da je prijav, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in niso ocenjene pod predpisanim mejnim pragom za izbor prijav, enako ali manj od maksimalnega števila možnih izbranih prijav glede na razpisana sredstva, se v izbor prijav za (so)financiranje uvrsti vse prijave.
   

Pri izboru za (so)financiranje velikih projektov velja naslednji postopek:

 • V primeru, da na posamezni vedi ni dovolj prijav, ki bi se skladno s točko 5.3 tega javnega razpisa lahko uvrstile v izbor za (so)financiranje na posamezni primarni vedi, se v izbor uvrstijo prijave na drugih primarnih vedah, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in niso ocenjene pod predpisanim mejnim pragom za izbor projektov, glede na doseženo oceno do skupno razpisanega števila prijav velikih projektov (8 prijav).
 • V primeru, da na predlog prednostnega seznama prijav ni uvrščenih 8 prijav projektov, se preostanek sredstev javnega razpisa (za predmet 2.d točke tega javnega razpisa) sorazmerno razdeli med tiste vede celotnega javnega razpisa, na katere v okviru točke 2.d tega javnega razpisa nista bili uvrščeni dve prijavi projektov.

 

12. Pravno sredstvo

Prijavitelj lahko zoper sklep direktorja ARRS o izboru prijav vloži ugovor v 15 dneh od prejema sklepa. O ugovoru s sklepom odloči Upravni odbor ARRS.

Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

 

13. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu

Skladno z 41. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora vsebovati tudi podatke o (so)financerju ali (so)financerjih ter številko projekta skladno z 82. členom splošnega akta.

Prijavitelj mora po uvrstitvi prijave v (so)financiranje na spletnem mestu svoje raziskovalne organizacije odpreti posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena projektu, ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede (so)financiranja, sestava projektne skupine s povezavami na podatke v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa ARRS in drugih (so)financerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni treba podvajati. Spletna stran predstavitve projekta mora ostati aktivna še 5 let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu o rezultatih izvedenega projekta.

 

14. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijava na javni razpis se odda preko elektronskega prijavnega sistema v elektronski obliki s kvalificiranim digitalnim podpisom.

Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki določeni v točki 14.1. tega javnega razpisa (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom) ali iz upravičenih razlogov na način določen v točki 14.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).

Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

14.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijava se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2023 na spletnem portalu agencije Digital Forms. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega projekta).

Prijave morajo biti oddane do vključno 28. 2. 2023 do 14.00 ure. Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu ARRS Digital Forms do vključno 28. 2. 2023 do 14.00 ure.

14.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije Digital Forms (obrazec ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2023) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba oddati v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023 – št. prijave_____" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije Digital Forms do vključno 28. 2. 2023 do 14. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 28. 2. 2023 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 28. 2. 2023 do 14. ure (upošteva se poštni žig).

 

15. Odpiranje prijav

Uradna oseba bo 3. 3. 2023, s pričetkom ob 10.00 uri, na sedežu ARRS odprla vse v roku oddane in pravilno označene prijave oziroma evidentirala seznam prispelih prijav v okviru elektronskega prijavnega sistema.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave, pri katerih iz ovojnice ni mogoče ugotoviti, na kateri razpis se oddajajo, uradna oseba s spremnim dopisom neodprte vrne prijavitelju, razen če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre.

 

16. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izboru prijav za (so)financiranje obveščeni predvidoma v avgustu 2023.

 

17. Kraj, čas in način, na katerega zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani ARRS (http://www.arrs.si/sl/razpisi/).

Povezave do razpisov na partnerskih agencijah:

FWF: https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/international-programmes/joint-projects

SNSF:https://www.snf.ch/en/hTBUS7CLoDTMortt/funding/projects/weave-lead-agency-slovenia

GAČR: https://gacr.cz/en/types-of-grant-projects/

NCN: https://www.ncn.gov.pl/en/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

NKFIH:https://nkfih.gov.hu/english-2017/funding-schemes/open-calls

FWO: https://www.fwo.be/en/fellowships-funding/international-collaboration/intra-european-research-projects/weave/weave-fwo-partner/

HRZZ: https://hrzz.hr/programi/medunarodna-suradnja%e2%80%8b/

FNR: https://www.fnr.lu/international-cooperation/weave/

Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pridobite na spletnih straneh ARRS http://www.arrs.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan v času uradnih ur.

Kontaktni elektronski naslov: razpis-projekti@arrs.si.

 

Številka: 6316-14/2022-8
Datum: 11. 1. 2023

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Prof. dr. Mitja Lainščak
direktor


 

 

Pravne podlage:

 

Razpisna dokumentacija:

 • Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči:
 • Vzorec ocenjevalnega lista:
 • Obrazec za pridobitev šifre raziskovalca: