Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Na podlagi 140. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11), in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2012
 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis) je (so)financiranje sodelovanja uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev iz tujine (v nadaljnjem besedilu: tuji raziskovalec) s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci. Prijavo pripravi slovenski raziskovalec, ki bo sodeloval s tujim raziskovalcem (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj-raziskovalec).
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije ali zasebni raziskovalci (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki predlagajo kandidate za tuje raziskovalce, ki bi sodelovali z raziskavami s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci. Tuji raziskovalec je tuj ali slovenski državljan, ki najmanj pet let živi in deluje v tujini.
   
 4. Cilj javnega razpisa
  Cilj razpisa je, da prijavitelj s tujim raziskovalcem pri skupnem raziskovalnem delu doseže tako kvalitetne raziskovalne rezultate, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi soavtorji) v vsaj eni mednarodni znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino po faktorju odmevnosti (impact factor) na svojem področju.
   
 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
  Za (so)financiranje sodelovanja tujih raziskovalcev v posamezni raziskovalni organizaciji mora prijavljeni program dela kumulativno izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
  • tuji raziskovalec mora raziskovati v slovenski raziskovalni skupini v raziskovalni organizaciji na ozemlju Republike Slovenije tri mesece;
  • v času raziskovanja v Republiki Sloveniji mora imeti tuji raziskovalec vsaj dve predavanji s tematiko s področja opravljanih raziskav, ki sta časovno ločeni najmanj mesec dni. Na tem razpisu ne morejo biti izbrani tuji raziskovalci oz. raziskovalne skupine, ki so bili v zadnjih petih letih izbrani na javnem razpisu za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine.
    
 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Tuje raziskovalce se ocenjuje po naslednjih kazalcih:
  • statusna odličnost,
  • odličnost publikacij,
  • odličnost pri citacijah,
  • program dela.

Merila statusne odličnosti so:

 • Nobelova nagrada (takojšnja uvrstitev v financiranje) in druge prestižne nagrade,
 • članstvo uglednih akademij znanosti in umetnosti;
 • redni profesor ali profesor Emeritus;
 • glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike;
 • glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva;
 • član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike;
 • član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva.

Merila odličnost publikacij so:

 • skupne znanstvene objave z Nobelovim nagrajencem;
 • znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od 20;
 • (so)avtorstvo znanstvene knjige pri uveljavljeni mednarodni založbi;
 • objave preko 100 člankov v SCI revijah;
 • patenti, podeljeni pri uradu, ki opravlja popoln preizkus patentne prijave.

Merila odličnost pri citacijah so:

 • naveden med citacijskimi klasiki po ISI;
 • število citatov;
 • najbolj citirani članki.

Merila programa dela so:

 • pomen za raziskovalno skupino (RS), ki gosti tujega raziskovalca;
 • pomen za raziskovalno organizacijo, ki gosti tujega raziskovalca;
 • pomen za Slovenijo.

Vrstni red kriterijev in meril ne pomeni njihove prioritete. Natančen opis meril je v poglavju E Metodologije ocenjevanja prijav za razpise v letu 2011, št. 6319-1/2011-1 z dne 7.2.2011. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Metodologija in Pravilnik. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje tujih raziskovalcev sprejme direktor agencije na predlog Znanstvenega sveta agencije.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje sodelovanja tujih raziskovalcev
  Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 180.000 EUR. Realizacija javnega razpisa je vezana na višino razpoložljivih sredstev v finančnem načrtu agencije za leto 2012. Razpisna sredstva so namenjena za (so)financiranje predvidoma najmanj osmih tujih raziskovalcev in največ do višine razpisanih sredstev. Pri dodelitvi sredstev za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine se upošteva naslednji okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah:
   
Znanstvene vede %
Naravoslovno-matematične vede 20-30
Tehniške vede 20-30
Medicinske vede 10-20
Biotehniške vede 10-20
Družboslovje 10-20
Humanistika 10-20
SKUPAJ 100

Praviloma iz istega področja posamezne vede ne bo izbran več kot en uveljavljeni tuji raziskovalec.

Agencija sofinancira sodelovanje tujih raziskovalcev s slovenskimi raziskovalci z zagotavljanjem sredstev za

 • plačilo njihovega raziskovalnega dela (v obliki zaposlitve ali avtorske pogodbe) in s tem povezanimi stroški blaga in storitev brez stroškov amortizacije,
 • stroške bivanja v Republiki Sloveniji ter
 • povračilo potnih stroškov iz države bivanja tujega raziskovalca v Republiko Slovenijo ter nazaj,

v znesku do 18.000 EUR na posameznega uveljavljenega tujega raziskovalca. Agencija sofinanciranje izbranih tujih raziskovalcev uredi s pogodbo.

 1. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012.
  Agencija bo (so)financirala sodelovanje tujih raziskovalcev za obdobje 3 (treh) mesecev, ki se mora zaključiti najkasneje 31.12.2012.
   
 2. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav

  9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom

  Prijava na javni poziv se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-Prijava/Tuji uveljavljeni raziskovalec/2011 na spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oz. pooblaščena oseba prijavitelja (RO) in prijavitelj-raziskovalec). Prijave morajo biti oddane do vključno 23.9.2011 do 12.00 ure. Prijaviteljem svetujemo, da zaradi možne obremenjenosti strežnika prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka.

  9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
  V primeru, ko prijavitelj in/ali prijavitelj-raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe prijavitelja (RO) in prijavitelja-raziskovalca, in žigom RO.

  Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

  Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "NE ODPIRAJ-Razpis za tuje uveljavljene raziskovalce v letu 2012" in obvezno oznako prijave (ARRS-TURAZ-JR/2011/ ……) ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana.

  Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je oddana na spletni portal ARRS eObrazci in prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do 23.9.2011 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 23.9.2011 do 12. ure (poštni žig).

  9.3. Popolnost prijave
  Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 9.1. – oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska oblika; točka 9.2. - oddaja prijave brez digitalnega podpisa - elektronska in pisna oblika;) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni poziv. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11). Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
   
 3. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 27.9.2011 ob 10.00 uri v prostorih agencije.
   
 4. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do decembra 2011.
   
 5. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po telefonu (01) 400 5971 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: Primoz.Pristovsek@arrs.si.

Številka: 5100-17/2011-1
Datum: 3. 6. 2011

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 45/2011, z dne 10.06.2011.

Priloga:
 • Vzorec Prijavne vloge za (so)financiranje programa  uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2012: