Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Obvestilo o spremembi višine sredstev za realizacijo Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023

Proračun RS za leto 2024 je bil sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 150/22 dne 2. 12. 2022. Predlog razdelitve sredstev za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost je pripravljen ob upoštevanju razreza proračunskih izdatkov spremembe proračuna za leto 2024, Predloga proračuna RS za leto 2025 (Sklep Vlade RS, št. 41003-8/2023/5, z dne 10. 7. 2023) ter skladno z nujnimi prilagoditvami, ki so posledica ponovne uveljavitve fiskalnega pravila in naravnih ujm, ki so Slovenijo in njene državljane prizadele v zadnjih mesecih.

Zaradi vseh nedavnih dogajanj je rast integralnih sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost za leto 2024 manjša od pričakovane in napovedane s proračunom iz julija 2022. Takrat spremenjene okoliščine niso mogle biti identificirane in vključene v proračunsko načrtovanje. Posledično bodo potrebne nekatere prilagoditve objavljenih razpisov. Celotno sporočilo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije za javnost, ki pojasnjuje s tem povezane informacije, je dostopno na tej povezavi.

Prijavitelje na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2023 zato obveščamo, da je zaradi predvidenih sprememb razpoložljivih sredstev v proračunu Republike Slovenije spremenjena višina sredstev za realizacijo javnega razpisa.

 

Višina sredstev javnega razpisa

Predvidena letna višina sredstev javnega razpisa je 23.500.000,00 EUR.

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.a in 2.b tega javnega razpisa znaša 19.100.000,00 EUR. Pri izvedbi javnega razpisa se pri dodelitvi sredstev za (so)financiranje raziskovalnih projektov upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah na nivoju letnih sredstev, da se razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2023 okvirno ohranja glede na razmerje v letu 2022.

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.c tega javnega razpisa znaša 1.200.000,00 EUR.

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.d tega javnega razpisa znaša 3.200.000,00 EUR.

 

Razrez okvirnih letnih sredstev v višini 19.100.000,00 EUR po znanstvenih vedah
 

Znanstvene vede Razmerje sredstev v 2022 (v %) Razmerje sredstev na javnem razpisu (v %)
Naravoslovno–matematične vede 21,0 22,15%
Tehniške vede 26,9 25,62%
Medicinske vede 14,0 14,28%
Biotehniške vede 11,7 12,25%
Družboslovne vede 11,0 10,83%
Humanistične vede 15,4 14,87%
SKUPAJ 100,0 100,0

Posodobljeni Podatki o kapaciteti raziskovalnih področij.

Višina (so)financiranja

Veliki projekti bodo (so)financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 400.000 EUR.

 

Čas trajanja raziskovalnih projektov

Predvideni začetek (so)financiranja temeljnih, aplikativnih, podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih projektov je 1. 10. 2023.

Predvideni začetek (so)financiranja temeljnih projektov - Program AD je 1. 7. 2024.

Predvideni začetek (so)financiranja velikih projektov je 1. 7. 2024.

 

Znižanje razpisanega zneska je izvedeno skladno s petim odstavkom točke 5. omenjenega javnega razpisa, objavljenega 11. 1. 2023, ki navaja, da bo javni razpis realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu ARRS.