COST

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23; v nadaljnjem besedilu: ZZrID), 10., 13. in 94. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22) v zvezi s petim odstavkom 47. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/23) in Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, št. 6319-5/2022-5 z dne 9. 1. 2023, št. 6319-5/2022-6 z dne 17. 1. 2023 – popr. in 6319-5/2022-7 z dne 19. 6. 2023 objavlja 

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 6. 2023 do 30. 11. 2023)

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARIS).

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam (v nadaljnjem besedilu: RO), ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (Horizon Europe). Upoštevajo se razpisi Obzorje Evropa za Steber 1 in Steber 2 (Pillar 1 in Pillar 2), ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh. Dostop do vseh razpisov Evropske komisije, ki jih upošteva ta javni razpis, se nahaja na povezavi v zavihku z nazivom Horizon Europe (Programme part - Excellent Science in Global Challenges and European Industrial Competitiveness).

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo RO, ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri ARIS, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih ARIS.

4. Pogoji za kandidiranje in dodelitev sredstev (so)financiranja

(1) Prijavitelj mora v posameznem mednarodnem recenzijskem postopku v recenzentski oceni doseči:

  • po zaključeni drugi fazi ocenjevanja vsaj 65% največjega možnega števila točk, v kolikor so procentualne vrednosti posameznih ocenjevalnih kriterijev v postopku ocenjevanja pri Evropski komisiji enake, tj. 9,75 točk od 15,00 možnih točk ali
  • po zaključeni drugi fazi ocenjevanja vsaj 65%, v kolikor procentualne vrednosti posameznih ocenjevalnih kriterijev v postopku ocenjevanja pri Evropski komisiji niso enake oz. so pri določanju končne ocene za posamične kriterije določene različne uteži;
  • vsaj oceno B v prvem krogu ocenjevanja projektov Evropskega raziskovalnega sveta sheme 1 (ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant in ERC Synergy Grant);
  • vsaj dve oceni »Pass« pri ocenjevanju projektov Evropskega raziskovalnega sveta sheme 2 (ERC Proof of Concept).
  • V primeru, da je pri prijavi projekta ERC sheme 1 in ERC sheme 2 več sodelujočih RO iz Slovenije, je do povračila enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov upravičena le gostiteljska institucija (host institution).

(2) Prijavitelj za prijavo istega projekta na isti razpis Evropske komisije od ARIS še ni prejel prispevka k stroškom priprave in prijave projekta.

(3) Prijavitelj, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njegov pravni status ali pravnoorganizacijsko obliko in sodeluje pri prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer prijave, mora izpolnjevati pogoj, da po prejemu prispevka ne preseže zgornjega dovoljenega limita »de minimis« za državne pomoči.

(4) Prijavitelji, ki se uvrstijo na rezervno listo, niso upravičeni do enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta do končne odločitve Evropske komisije.

5. Postopek izbora

(1) ARIS pri vsaki formalno popolni prijavi preveri upravičenost prijavitelja in izpolnjevanje razpisnih pogojev.
Prijava neupravičenega prijavitelja in prijava, pri kateri niso izpolnjeni vsi razpisni pogoji, se zavrne s sklepom, ki ga izda direktor ARIS ali oseba, ki jo direktor ARIS pooblasti.

(2) Seznam prijaviteljev, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje tega javnega razpisa, bodo posredovane v obravnavo znanstvenemu svetu ARIS.

(3) Na podlagi predloga sklepa znanstvenega sveta ARIS o izboru prijav, direktor ARIS sprejme sklep o izboru prijav, s katerim odloči, ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje.

6. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in višina enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta

(1) Okvirna višina sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 300.000,00 EUR. Javni razpis bo realiziran skladno z proračunskimi možnostmi.

(2) ARIS bo za stroške priprave in prijave projekta izplačala enkratni finančni prispevek v znesku:

  • 2.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, ki ga je prijavitelj prijavil kot koordinator v mednarodnem konzorciju (vsaj tri različne RO iz vsaj treh različnih držav EU oziroma pridruženih držav OP) ali kot koordinator v nacionalnem konzorciju, kadar razpis Evropske komisije predvideva nacionalni konzorcij;
  • 1.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, pri katerem prijavitelj sodeluje kot sodelujoča organizacija v konzorciju, oziroma je prijavil projekt samostojno, kadar razpis Evropske komisije predvideva enega samega prijavitelja.

7. Obdobje (so)financiranja

Obdobje (so)financiranja po tem javnem razpisu je od 1. 6. 2023 do 30. 11. 2023 oziroma do porabe sredstev.

8. Razpisna dokumentacija

Prijava mora obvezno vsebovati:

- izpolnjeno prijavno vlogo na obrazcu ARIS-OE/2023.

- kopijo opravljene recenzije Evropske komisije (običajno t.i. Evaluation Summary Report - ESR), iz katere je razvidno število doseženih točk in največje možno število točk v recenzijskem postopku ter datum odpošiljanja;

- kopijo spremnega pisma Evropske komisije o izboru/neizboru projekta po končanem ocenjevalnem postopku, ki je predložen k recenziji, ki ga prejme prijavitelj mednarodnega projekta, ter iz katerega je razviden datum odpošiljanja;

- obrazec za dodeljevanje pomoči »de minimis« (ARIS-OE-DM-2023) – izpolnijo le prijavitelji, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihov pravni status ali pravnoorganizacijsko obliko in sodelujejo pri prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer prijave.

9. Oddaja prijave

9.1. Način in oblika oddaje prijave

(Prijavo je potrebno oddati v elektronski in tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO ter žigom RO.

Prijava v papirni obliki

Prijava v tiskani obliki mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako: "Ne odpiraj – prijava na Javni razpis Obzorje Evropa 2023" ter naziv in naslov prijavitelja. V vsaki poslani ovojnici z oznako je lahko le ena prijava.

Prijava v elektronski obliki

Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na naslov razpis-Obzorje-Evropa@arrs.si  (samo prijavni obrazec brez prilog; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc, ki ni podpisan in žigosan).

9.2. Rok za oddajo prijave

Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno ARIS najkasneje v 65 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. V primeru, da datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijave.

V primeru uvrstitve na rezervno listo se za pravočasne prijave štejejo prijave, ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno ARIS najkasneje v 65 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem dopisu Evropske komisije o izboru/neizboru projekta po končanem ocenjevalnem postopku Evropske komisije.

9.3. Popolnost prijav

Uradna oseba odpira samo v roku oddane prijave.

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) ARIS ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis. Če prijavitelj pravočasno ne odda elektronske prijave, gre za formalno nepopolno prijavo. Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ARIS ali oseba, ki jo direktor ARIS pooblasti.


10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja o izboru prijav.

11. Kraj in čas v katerem lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ter spletni naslov, na katerem je dosegljiva razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani ARIS:
http://www.arrs.gov.si/sl/

Informacije v zvezi z javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo lahko pridobite na ARIS v času uradnih ur ARIS po predhodnem dogovoru pri uradni osebi za javni razpis, ga. Aleksandri Panič, po e-pošti: aleksandra.panic@arrs.si.


Številka: 5100-165/2023-3
Datum: 20. 6. 2023

 

Dr. Špela Stres,
v. d. direktorja

 

Razpisna dokumentacija:

 

 

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu ARIS) zaradi rasti integralnih sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, ki je za leto 2024 manjša od pričakovane in napovedane s proračunom iz julija 2022, z dnem 26. 9. 2023 objavlja preklic odprtja Javnega razpisa za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 6. 2023 do 30. 11. 2023), objavljenega na spletni strani ARIS, št. 5100-165/2023-3, z dne 20. 6. 2023.