COST

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 35. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu: ZZrID), 10., 13. in 125. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22; v nadaljnjem besedilu: Splošni akt o postopkih (so)financiranja) in Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, št. 6319-5/2022-5 z dne 9. 1. 2023 in št. 6319-5/2022-6 z dne 17. 1. 2023 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Metodologija), objavlja

 

Javni razpis za (so)financiranje aktivnosti popularizacije znanosti v letu 2023


1. Naziv in sedež ARRS

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
 

2. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje aktivnosti popularizacije znanosti v letu 2023 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje aktivnosti popularizacije znanosti, kjer je zagotovljeno povezovanje znanstvenih dosežkov in primerna mednarodna ter strokovna udeležba.
 

3. Cilj javnega razpisa

Cilji javnega razpisa so:

(1) Cilj 1: podpora slovenskim ustanovam ali združenjem, ki na raziskovalnem področju povezujejo dejavnost slovenskih humanistov, naravoslovcev in drugih strokovnjakov v zamejstvu, ob tem sodelujejo s tujimi raziskovalnimi institucijami in društvi ter s svojimi znanstvenimi publikacijami oskrbujejo knjižnice in slovenske lektorate v tujini.

(2) Cilj 2: podpora združenjem, ki obveščajo o politikah in evropski zakonodaji na področju raziskovalne in inovacijske dejavnosti ter visokega šolstva na ravni Evropske unije (EU) in o aktualnih razpisih EU ter skrbijo za povezovanja z evropskimi partnerji za oblikovanje projektnih konzorcijev za raziskovalne in razvojno-tehnološke mreže.

(3) Cilj 3: spodbujanje vzpostavitve in razvoja inovativnih komunikacijskih aktivnosti za popularizacijo slovenske znanosti v tujini, da bi tako izboljšala razumevanje znanosti v javnosti, pri čemer so kot inovativne komunikacijske aktivnosti opredeljene tiste, ki pomenijo novost v načinu popularizacije znanosti v slovenskem prostoru. Kritje stroškov aktivnosti v povezavi z organizacijo posamezne mednarodne konference ni predmet cilja javnega razpisa. Prijavitelji morajo hkrati kumulativno zagotavljati:

 • zagotovljeno pokritost vseh znanstvenih ved,
 • zagotovljeno komuniciranje s tujimi javnostmi,
 • združevanje znanstvene odličnosti sodelujočih raziskovalcev z medijskimi in komunikacijskimi znanji prijavitelja.

V okviru cilja 3 javnega razpisa so podcilji javnega razpisa:

Podcilj  3.1: inovativne aktivnosti medijskih hiš oziroma tradicionalnih medijev ali drugih upravičenih prijaviteljev v sodelovanju z medijskimi hišami oziroma tradicionalnimi mediji za popularizacijo slovenske znanosti v tujini.

Podcilj  3.2: inovativne aktivnosti razvoja alternativnih medijskih oziroma družbenih oblik poročanja ali predstavljanja slovenske znanosti in inovativne civilno-družbene aktivnosti za popularizacijo slovenske znanosti.

Podcilj 3.3: spodbujanje vzpostavitve in razvoja globalnih platform povezovanja, ki predstavljajo inovativne aktivnosti za popularizacijo slovenske znanosti v tujini preko povezovanja raziskovalne skupnosti (pravne osebe Slovencev iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu) ali slovenskih raziskovalk in raziskovalcev v svetu z raziskovalno skupnostjo v Republiki Sloveniji (pravne osebe, ki delujejo na področju raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji) ali raziskovalkami in raziskovalci v Republiki Sloveniji. Namen je ustvarjanje dolgoročno delujočih platform za mreženje, vzpostavitev (projektnega) znanstvenoraziskovalnega sodelovanja in kroženja znanja. Dodatno se vzpodbuja raziskovalno medgeneracijsko sodelovanje. Prijavitelj mora za podcilj 3.3 dodatno izpolniti tudi pogoj: povezovanje raziskovalne skupnosti iz Republike Slovenije z raziskovalno skupnostjo (slovenskimi raziskovalkami in raziskovalci) iz vsaj treh držav izven EU.

V okviru cilja 3 se prijavitelji prijavijo na enega od podciljev za:

 • vzpostavitev doslej neobstoječih inovativnih komunikacijskih aktivnosti ali
 • razvoj obstoječih inovativnih komunikacijskih aktivnosti.

Prijavitelji prijavijo aktivnost popularizacije znanosti kot zaokroženo celoto z opredelitvijo naslova in akronima, pod-aktivnosti, ciljev in učinkov ter časovnice izvedbe.
 

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo za:

(1) Cilj 1: društva, zveze društev, ustanove iz Republike Slovenije.

(2) Cilj 2: društva, zveze društev.

(3) Cilj 3: raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO), in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID in splošnih aktih agencije. Prijavitelji so lahko tudi drugi zavodi, gospodarske družbe, zveze društev in ustanove iz Republike Slovenije ter nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti in so pri pristojnem organu vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu (https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Evidenca_nevladnih_organizacij/Splosno). Prav tako so prijavitelji lahko pravne osebe iz slovenskega zamejstva in Slovenci po svetu.
 

5. Pogoji za kandidiranje in dodelitev sredstev (so)financiranja

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen prijavitelj (v skladu s 4. točko javnega razpisa).

(2) Posamezen prijavitelj na javnem razpisu lahko kandidira samo z enim predlogom za (so)financiranje popularizacije znanosti.

(3) Prijavitelji se prijavijo le na enega izmed ciljev oziroma podciljev, ki so navedeni v 3. točki javnega razpisa.

(4) Prijavitelj mora v prijavi navesti številko cilja oziroma podcilja iz 3. točke javnega razpisa, ki ga prijavljena aktivnost popularizacije znanosti naslavlja.

(5) Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec nastopa gospodarska družba, bodo morali v skladu z Uredbo Komisije (EU), št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013 in Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo, št. 1), št. 007- 7/2015-11, z dne 8. 4. 2016 predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči v okviru pomoči de minimis ARRS-PZ-DP-2023.
 

6. Elementi ocenjevanja prijav

Kriteriji in kazalniki za ocenjevanje prijav so določeni v 127. členu Splošnega akta o postopkih (so)financiranja, merila pa v Metodologiji, poglavje E. Popularizacija znanosti.

Kriteriji za ocenjevanje so: Znanstvena odličnost, Družbeni in gospodarski vpliv ter Kakovost in učinkovitost izvedbe. 
 

7. Postopek ocenjevanja

Prijave ocenjuje Zunanji ekspertni panel za popularizacijo znanosti (v nadaljnjem besedilu: zunanji ekspertni panel). Zunanji ekspertni panel bo pri oceni prijav na cilja 1 in 2 iz 3. točke tega javnega razpisa upošteval preteklo večletno odmevno delovanje prijavitelja. Zunanji ekspertni panel izdela predlog prednostnega seznama po ciljih in podciljih opredeljenih v 3. točki javnega razpisa, upoštevaje oceno prijave in višino razpoložljivih razpisnih sredstev.

Med prijavami na cilja 1 in 2 iz 3. točke javnega razpisa bo izbrana za vsak cilj po ena prijava, ki bo dosegla najvišje število točk.

Med prijavami na podcilje iz cilja 3 iz 3. točke javnega razpisa bodo okvirno izbrane za:

 • podcilj 3.1 do štiri prijave,
 • podcilj 3.2 do deset prijav,
 • podcilj 3.3 do tri prijave.

Izbrane prijave na podcilje iz cilja 3 bodo (so)financirane v enakem znesku glede na število izbranih prijav in v skladu s predvidenimi sredstvi. Prijave na podcilja 3.1 in 3.2 cilja 3, ki izkazujejo obstoječo povezavo z vsebinsko sorodno globalno ali evropsko mrežo, bodo deležne 30 % več sredstev.

Zunanji ekspertni panel predlog prednostnega seznama prijav s predlogom višine finančnih sredstev posreduje v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA). Na podlagi predloga sklepa ZSA o izboru prijav za (so)financiranje direktor agencije sprejme sklep o izboru prijav za (so)financiranje, s katerim odloči ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje.
 

8. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in (so)financiranje

Predvideni višina  sredstev javnega razpisa znaša okvirno 310.000,00 EUR, od tega je predvideno za:
 

Cilj 1 do 10.000,00 EUR
Cilj 2 do 150.000,00 EUR
Cilj 3 za podcilje:  
3.1 do 35.000,00 EUR
3.2 do 55.000,00 EUR
3.3 do 60.000,00 EUR

Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

Dodeljena sredstva (so)financiranja po tem javnem razpisu se lahko porabijo za aktivnosti popularizacije znanosti, ki so se začele in zaključile v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s katero se podrobno uredi način in izvedba (so)financiranja ter druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.

Prijavitelj, ki bo izvajal aktivnost popularizacije znanosti, se zavezuje, da bo na ustreznem mestu navedel, da je (so)financiranje aktivnosti popularizacije znanosti finančno podprla agencija.
 

9. Upravičeni stroški (so)financiranja popularizacije znanosti

Upravičeni stroški, ki jih (so)financira agencija za namene iz 1. in 2. alineje prvega odstavka 128. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja so: stroški nakupa osnovnega materiala, najema prostorov in osnovnih sredstev, organizacije dogodkov, promocije in oglaševanja, prevozni stroški in stroški dnevnic, produkcijski stroški, stroški zunanjih izvajalcev (npr. delo preko študentskega servisa).

Za namene iz 2. alineje prvega odstavka 128. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja so poleg upravičenih stroškov iz prejšnjega odstavka upravičeni stroški tudi stroški plač in drugi stroški dela zaposlenih, ki se neposredno nanašajo na izvajanje aktivnosti popularizacije znanosti.

Upravičeni stroški, ki jih (so)financira agencija za namene iz 3. alineje prvega odstavka 128. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja, so: produkcijski stroški, stroški nakupa osnovnega materiala, najema prostorov in osnovnih sredstev, stroški zunanjih izvajalcev (npr. delo preko študentskega servisa), ki se neposredno nanašajo na izvajanje aktivnosti popularizacije znanosti, mednarodni prevozni stroški za vabljene ugledne predavatelje na dogodkih mreženja in kroženja znanja, ki jih organizira prijavitelj aktivnosti popularizacije znanosti.

Med upravičene stroške ne štejejo: stroški investicij, nakup osnovnih sredstev (oprema, nepremičnine) in stroški za reprezentanco izključno za prijavitelje aktivnosti popularizacije znanosti. Kot upravičeni stroški se štejejo le stroški za običajno pogostitev (v skladu z določili Uredbe o stroških reprezentance, Uradni list RS, št. 162/22) na dogodkih, ki so povezani izključno z izvajanjem aktivnosti popularizacije znanosti.

Agencija (so)financira neposredne stroške izvedene aktivnosti popularizacije znanosti.
 

10. Oddaja prijave

10.1. Način in oblika oddaje prijave

Prijavo se odda preko elektronskega prijavnega sistema v elektronski obliki. Prijavo se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARRS-PZ/2023 na spletnem portalu agencije DigitalForms. Prijava mora biti elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben) s strani zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja.

10.2. Rok za oddajo prijave

Prijava se šteje za pravočasno, če je na spletnem portalu DigitalForms oddana do 7. 6. 2023.
 

11. Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 9. 6. 2023 ob 11.00 v prostorih agencije. Pri elektronskih prijavah odpiranje pomeni evidentiranje prispelih prijav v okviru elektronskega prijavnega sistema.
 

12. Popolnost prijav

Uradna oseba odpira samo v roku oddane prijave.

Uradna oseba evidentira dokaze, da so bile prijave nepravočasne.

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.

Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije ali oseba, ki jo direktor agencije pooblasti.
 

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja o izboru prijav.
 

14. Kraj in čas v katerem lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ter spletni naslov, na katerem je dosegljiva razpisna dokumentacija

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani agencije (www.arrs.si). Informacije v zvezi z javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo lahko pridobite na agenciji v času uradnih ur agencije po predhodnem dogovoru pri uradni osebi za javni razpis, ge. Maji Kranjc Todorović, po e-pošti: maja.kranjc@arrs.si.

Številka: 5100-19/2023-3
Datum: 24. 4. 2023


prof. dr. Mitja Lainščak,
direktor

 

Zaradi tehničnih popravkov številčenja točk v dokumentu Priloga 1 smo dne 24. 5. 2023 zamenjali Prilogo 1 prijavnega obrazca. Kot popolne prijave bomo šteli tudi že oddane prvotne verzije Priloge 1, če so prijavitelji upoštevali naše vnesene popravke na zamenjani Prilogi 1.

 

 

 

Pravne podlage:

 

Razpisna dokumentacija:

 • Prijavni obrazec s prilogama 1 in 2:
 • ARRS-PZ-2023.pdf (informativni, ni za izpolnjevanje) (format Acrobat, 280KB)
 • ARRS-PZ-2023-Priloga1.docx – Vsebinska predstavitev aktivnosti popularizacije znanosti (izpolniti in oddati preko portala Digital Forms) (format Word, 35KB)
 • ARRS-PZ-2023-Priloga2.docx – Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči (izpolniti in oddati preko portala Digital Forms) (format Word, 29KB)