Mednarodno sodelovanje

Večstransko sodelovanje

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi četrtega odstavka 34. člena v zvezi z 12. členom in s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu: Zakon) in na podlagi 2. in 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21 ZZrID; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti

 

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).

2. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje raziskovalnih projektov, katerih prijava je bila oddana na mednarodni razpis Evropske komisije Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, in sicer za European Fellowships (EF) z oznako HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF-21 in / ali  Global Fellowships (GF) z oznako HORIZON-TMA-MSCA-PF-GF-21 (v nadaljevanju: mednarodni razpis EK-2021),  in je v recenzentskem postopku Evropske komisije prejela oceno 85 % ali več ter ji je Evropska komisija podelila t. i. Pečat odličnosti in ni bila sprejeta v sofinanciranje s strani Evropske komisije oziroma ni bila sprejeta v sofinanciranje pri nobeni drugi organizaciji, ki financira raziskovalno dejavnost. Raziskovalne organizacije iz 3. točke predmetnega javnega razpisa, ki so pripoznale vrednost raziskovalnega projekta, razpolagajo z ustrezno infrastrukturo in lahko uspešno prilagodijo plan vključitve gostujočega raziskovalca, lahko nastopajo v vlogi gostiteljske institucije za vse raziskovalne projekte iz sheme Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, ki jim je bil podeljen Pečat odličnosti na mednarodnem razpisu EK-2021. Raziskovalne organizacije iz 3. točke predmetnega javnega razpisa nastopajo v vlogi gostujoče raziskovalne organizacije za odlične raziskovalce katere koli narodnosti, vključno z raziskovalci, ki zadostijo pogoju Evropske komisije za reintegracijo, kot tudi za raziskovalce z velikim potencialom, ki si prizadevajo za ponovni zagon raziskovalne kariere, ob sočasnem upoštevanju pravila mobilnosti, ki izhaja iz sheme Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships.


3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO), ki jo vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom.


4. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je spodbujanje internacionalizacije slovenskih raziskovalnih organizacij ter povečanje ustvarjalnega in inovativnega potenciala raziskovalcev z doktoratom, ki želijo pridobiti nova znanja z naprednim usposabljanjem ter mednarodno, interdisciplinarno in medsektorsko mobilnostjo.


5. Pogoji javnega razpisa

5.1. Vstopni pogoji

Agencija bo sofinancirala raziskovalne projekte, katerih prijava raziskovalnega projekta je bila oddana na mednarodni razpis EK-2021, je v recenzentskem postopku Evropske komisije prejela oceno 85 % ali več ter ji je Evropska komisija podelila t. i. Pečat odličnosti in je Evropska komisija ni sprejela v sofinanciranje ter pod pogojem, da gre za raziskovalni projekt, ki ga izvaja en raziskovalec. 

Raziskovalec mora biti isti, kot je bil prijavljen na mednarodni razpis EK-2021, ki je bil predmet postopka ocenjevanja pri Evropski komisiji in čigar prijava raziskovalnega projekta je v recenzentskem postopku Evropske komisije prejela oceno 85 % ali več ter ji je Evropska komisija podelila t. i. Pečat odličnosti in je Evropska komisija ni sprejela v sofinanciranje.

Agencija bo raziskovalni projekt, sofinancirala le v primeru, da raziskovalni projekt ni sprejet v financiranje pri Evropski komisiji oziroma ga po shemi Pečata odličnosti ni sprejela v sofinanciranje nobena druga organizacija, ki sofinancira raziskovalno dejavnost. V primeru, da je bila prijava raziskovalnega projekta oddana na mednarodni razpis EK-2021 z RO, ki ni vpisana v Evidenco RO, mora prijavitelj predložiti izjavo, da ta organizacija raziskovalnega projekta ne bo sofinancirala po shemi Pečata odličnosti.

Izpolnjeno mora biti pravilo mobilnosti na način, kot je to opredeljeno v shemi Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships.

5.2. Ostali pogoji

Raziskovalec mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri agenciji.

Raziskovalec mora ob podpisu pogodbe imeti za izvajanje raziskovalnega projekta proste kapacitete, in sicer 1700 ur letno oz. 1 FTE in mora biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposlen v RO ali imeti status zasebnega raziskovalca.

5.3. Izpolnjevanje pogojev

5.3.1.

Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.

5.3.2.

Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti. V primeru neizpolnjevanja pogojev se pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti ne sklene.


6. Okvirna višina sredstev javnega razpisa

Predviden obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa za celotno obdobje trajanja javnega razpisa znaša 1.700.000,00 EUR. Agencija bo sofinancirala predvidoma 10 raziskovalnih projektov.

Agencija bo raziskovalne projekte prijavljene na mednarodni razpis EK-2021 sofinancirala v letnem obsegu do enega ekvivalenta polne zaposlitve (1FTE) izbrane cenovne kategorije. Zaprošeni znesek sofinanciranja pri agenciji ne sme preseči višine zaprošenih sredstev na mednarodni razpis EK-2021. Obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta se za celotno dobo izvajanja, na osnovi zaprošenega zneska sofinanciranja, preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) na dan zaključka javnega razpisa. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto.

Javni razpis bo realiziran do porabe razpoložljivih sredstev in v skladu s proračunskimi možnostmi.


7. Obdobje in začetek sofinanciranja

Izbrane raziskovalne projekte bo agencija sofinancirala za obdobje, ki je v skladu s prijavno vlogo na mednarodni razpis EK-2021, vendar bo izbrane prijave na mednarodni razpis EK-2021 z oznako HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF-21 (European Fellowship) agencija sofinancirala za obdobje do dveh let, izbrane prijave na mednarodni razpis EK-2021 z oznako HORIZON-TMA-MSCA-PF-GF-21 (Global Fellowship) pa bo agencija sofinancirala za obdobje do treh let.

Predvideni začetek sofinanciranja izbranih raziskovalnih projektov je za prijave, katerih raziskovalci niso ponovno kandidirali na mednarodni razpis Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship (EF in GF), s 1. 9. 2022 in za prijave, katerih raziskovalci so v letu 2022 ponovno kandidirali na mednarodni razpis Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship (EF in GF), pa v roku treh mesecev od objave rezultatov mednarodnega razpisa Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship (EF in GF) 2022.


8. Način sofinanciranja

Agencija bo prijavitelje, ki so prejeli Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti, sofinancirala pod enakimi pogoji, kot veljajo za nacionalne raziskovalne projekte, ki jih sofinancira agencija.

Upravičeni stroški, ki jih sofinancira agencija, so ob upoštevanju določil Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije  (Uradni list RS, št 35/22; v nadaljevanju: uredba): stroški dela, neposredni stroški materiala v zvezi z raziskovalnim delom, neposredni stroški storitev v zvezi z raziskovanim delom in strošek raziskovalne opreme, ki se prizna v višini obračunane amortizacije ob upoštevanju obsega uporabljene raziskovalne opreme, neposredno potrebne za izvedbo raziskovalnega projekta.

Podlaga za določitev cenovne kategorije je opredeljena z uredbo.

Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobno uredi način in izvedba sofinanciranja ter druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.


9. Postopek izbora

Agencija v postopku izbora preveri naslednje priložene dokumente:

  • obrazec prijave - ARRS-MSCA-SE-2022,
  • dokazilo o uspešnosti (spremni dopis Evropske komisije in recenzija) na mednarodnem razpisu EK-2021,
  • s strani Evropske komisije podeljen certifikat Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti,
  • celotno prijavno vlogo na mednarodni razpis EK-2021,
  • v primeru, da je bila prijava raziskovalnega projekta oddana na mednarodni razpis EK-2021 z RO, ki ni vpisana v Evidenco RO, mora prijavitelj predložiti izjavo, da ta organizacija raziskovalnega projekta ne bo sofinancirala po shemi Pečata odličnosti.

Agencija preveri, da prijave niso bile sprejete v sofinanciranje na mednarodnem razpisu EK-2021.

Agencija vse prijave, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, razporedi po padajočem vrstnem redu, upoštevaje odstotek uspešnosti v ocenjevalnem postopku na mednarodnem razpisu EK-2021 in razpoložljiva proračunska sredstva na tem razpisu.

Prednostni seznam raziskovalnih projektov agencija posreduje v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije (v nadaljevanju: ZSA). ZSA sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama raziskovalnih projektov in ga posreduje v odločitev direktorju agencije. Direktor agencije sprejme sklep o sofinanciranju raziskovalnih projektov, na podlagi katerega agencija izda individualna obvestila vsem prijaviteljem.


10. Oddaja prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav

10. 1. Način in oblika prijave

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MSCA-SE-2022.

Prijavo je potrebno oddati v elektronski in v papirni obliki. Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Prijava v papirni obliki

Prijava v papirni obliki mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – Prijava na MSCA SE-22« ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja. V vsaki poslani ovojnici z oznako je lahko le ena prijava. Prijava v papirni obliki mora biti lastnoročno podpisana s strani zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO, s strani raziskovalca ter opremljena z žigom RO. Prijavo v papirni obliki je potrebno dostaviti na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijava v elektronski obliki

Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na naslov MSCASE@ARRS.SI, pri čemer prijavitelj odda samo prijavni obrazec ARRS-MSCA-SE-2022 v enem izvodukot prilogo z nazivom ARRS-MSCA-Prijava-2022-Priimek.doc, kjer Priimek predstavlja priimek raziskovalca. Zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc, ki ni podpisan in žigosan.

10. 2. Rok za oddajo prijave

Prijava se šteje za pravočasno, če v papirni obliki prispe na naslov agencije do vključno 30. 6. 2022 do 15.00. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 30. 6. 2022 do 15.00 (poštni žig).

10. 3. Popolnost prijav

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis. Če prijavitelj pravočasno ne odda prijave v elektronski obliki, gre za formalno nepopolno prijavo. V zvezi s prijavami, ki ne bodo formalno popolne, bodo prijavitelji pozvani k njihovi dopolnitvi v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, agencija v postopku ne bo upoštevala.


11. 
Kraj, datum in čas odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 5. 7. 2022 ob 10.00 v prostorih agencije.


12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni predvidoma v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.


13. Kraj, čas in 
naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Lucija Učakar Petrovčič, tel. +386 1 400 5944, e-pošta: lucija.ucakar-petrovcic@arrs.si.

 

Prof. dr. Mitja Lainščak,
direktor 

 

Št. 5100-15/2022-3
Datum: 6. 6. 2022

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022.

 

Razpisna dokumentacija:

  • Prijavna vloga: