Mednarodno sodelovanje

Večstransko sodelovanje

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana na podlagi 168. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19; v nadaljevanju: pravilnik o postopkih) v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19) in v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise – uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019,  6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019,  6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019,  6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019 in 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja

 

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2020

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
 

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2020 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba in povezovanje znanstvenih dosežkov.
 

 1. Cilji in pogoji javnega razpisa

Cilji in pogoji javnega razpisa so:

(1) Cilj 1: podpora slovenskim ustanovam ali združenjem, ki na raziskovalnem področju povezujejo dejavnost slovenskih humanistov, naravoslovcev in drugih strokovnjakov v zamejstvu, ob tem sodelujejo s tujimi raziskovalnimi institucijami in društvi ter s svojimi znanstvenimi publikacijami oskrbujejo knjižnice in slovenske lektorate v tujini;

(2) Cilj 2: podpora združenjem, ki obveščajo o politikah in evropski zakonodaji na področju raziskovalne in inovacijske dejavnosti ter visokega šolstva na ravni Evropske unije (EU) in o aktualnih razpisih EU ter skrbijo za povezovanja z evropskimi partnerji za oblikovanje projektnih konzorcijev za raziskovalne in razvojno-tehnološke mreže;

(3) Cilj 3: spodbujanje vzpostavitve in razvoja inovativnih komunikacijskih aktivnosti za promocijo slovenske znanosti v tujini, da bi tako izboljšala razumevanje znanosti v javnosti, pri čemer so kot inovativne komunikacijske aktivnosti opredeljene tiste, ki pomenijo novost v načinu promocije znanosti v slovenskem prostoru in hkrati kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • zagotovljena pokritost vseh znanstvenih ved,
 • zagotovljeno komuniciranje s tujimi javnostmi,
 • združevanje znanstvene odličnosti sodelujočih raziskovalcev z medijskimi in komunikacijskimi znanji prijavitelja.

V okviru cilja 3 javnega razpisa so podcilji javnega razpisa:

Cilj 3.1: inovativne aktivnosti medijskih hiš oziroma tradicionalnih medijev ali drugih upravičenih prijaviteljev v sodelovanju z medijskimi hišami oziroma tradicionalnimi mediji, za promocijo slovenske znanosti v tujini;

Cilj 3.2: inovativne aktivnosti razvoja alternativnih medijskih oziroma družbenih oblik poročanja ali predstavljanja slovenske raziskovalne dejavnosti;

Cilj 3.3: inovativne civilno-družbene aktivnosti za promocijo slovenske raziskovalne dejavnosti;

Cilj 3.4: spodbujanje vzpostavitve in razvoja globalnih platform povezovanja, ki predstavljajo inovativne aktivnosti za promocijo slovenske znanosti v tujini preko povezovanja raziskovane skupnosti (pravne osebe Slovencev iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu) ali slovenskih raziskovalk in raziskovalcev v svetu z raziskovalno skupnostjo v Republiki Sloveniji (pravne osebe, ki delujejo na področju raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji) ali raziskovalkami in raziskovalci v Republiki Sloveniji. Namen je ustvarjanje dolgoročno delujočih platform za mreženje, vzpostavitev (projektnega) znanstvenoraziskovalnega sodelovanja in kroženja znanja. Dodatno se vzpodbuja raziskovalno medgeneracijsko sodelovanje. Prijavitelj mora za podcilj 3.4 dodatno izpolniti tudi pogoj: povezovanje raziskovalne skupnosti iz Republike Slovenije z raziskovalno skupnostjo ali slovenskimi raziskovalkami in raziskovalci iz vsaj treh držav izven EU.

V okviru cilja 3 se prijavitelji prijavijo na enega od podciljev za:

 • vzpostavitev doslej neobstoječih inovativnih komunikacijskih aktivnosti ali
 • razvoj obstoječih inovativnih komunikacijskih aktivnosti.

 

Prijavitelji predlagajo projektno aktivnost kot zaokroženo celoto z opredelitvijo naslova in akronima, pod-aktivnosti, ciljev in učinkov ter časovnice izvedbe.
Dodatno bodo spodbujene prijave na cilj 3 za podcilje 3.1, 3.2 in 3.3, ki izkazujejo povezanost z vsebinsko sorodnimi globalnimi ali evropskimi iniciativami.
Prijavitelji se prijavijo le na enega izmed zgoraj navedenih ciljev oziroma podciljev.
 

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Upravičeni prijavitelji, ki se lahko prijavijo na javni razpis, so za:

(1) Cilj 1: društva, zveze društev, ustanove iz Republike Slovenije;

(2) Cilj 2: društva, zveze društev.

(3) Cilj 3: raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci, ki so na dan zaključka javnega razpisa vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Evidenca RO) ali register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne dejavnosti, in s predpisi agencije. Na javni razpis se lahko prijavijo tudi drugi zavodi, gospodarske družbe, zveze društev in ustanove iz Republike Slovenije ter društva, vpisana v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in Slovenci po svetu.

Kot vpis društva v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, se šteje vpis v Evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve (https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Evidenca_nevladnih_organizacij/Splosno).
 

 1. Kriteriji in kazalniki za izbiro prijav za sofinanciranje

V postopku izbora sofinanciranja promocije slovenske znanosti v tujini bo strokovna komisija, ki jo imenuje direktor agencije (v nadaljevanju: strokovna komisija), pregledala prijave. Strokovna komisija lahko po potrebi pri sprejemanju odločitev pridobi mnenje članov strokovnih teles agencije oziroma recenzentov. Če strokovna komisija za ocenjevanje prijav ugotovi, da prijavitelj ne izpolnjuje pogoje za dosego izbranega cilja iz točke 3. tega javnega razpisa, se prijava ne uvrsti v postopek ocenjevanja, temveč se zavrne s sklepom direktorja.
 

Kriteriji za ocenjevanje prijav so:

 • Znanstvena odličnost raziskovalcev;
 • Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav;
 • Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja.

Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prioritete. Vrednotenje kriterijev na podlagi kazalnikov in meril je določeno v metodologiji, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prag za uvrstitev v sofinanciranje je najmanj 60 doseženih točk. Na podlagi skupnega števila točk za posamezno prijavo, ločeno po posameznih ciljih javnega razpisa, bo strokovna komisija pripravila prednostni seznam prijav za sofinanciranje. Znanstveni svet agencije obravnava predlog strokovne komisije. Na podlagi predloga Znanstvenega sveta agencije direktor sprejme sklep o izboru prijav za sofinanciranje.
 

 1. Višina sredstev javnega razpisa

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa znaša 190.000,00 EUR, od tega je predvideno za:

 

Cilj 1 do 10.000,00  EUR
Cilj 2 do 90.000,00  EUR
Cilj 3 za podcilje:  
3.1 do 40.000,00 EUR
3.2 do 10.000,00 EUR
3.3 do 10.000,00 EUR
3.4 do 30.000,00 EUR

Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

Strokovna komisija lahko predlaga omejitev višine sofinanciranja v skladu z razpoložljivimi sredstvi in kakovostjo prijave.

 

 1. Način in vrste stroškov sofinanciranja

Način sofinanciranja in druge pogoje agencija s prijavitelji uredi s pogodbami. Prijavitelj, ki bo izvajal promocijsko aktivnost se zavezuje, da bo na ustreznem mestu navedel, da je sofinanciranje promocijske aktivnosti finančno podprla agencija.

Agencija sofinancira neposredne stroške izvedene promocijske aktivnosti. Upravičeni stroški so podrobneje določeni v metodologiji, v poglavju L.
 

 1. Prijava na javni razpis

Prijavitelj mora v prijavni vlogi navesti številko cilja iz 3. točke javnega razpisa, ki ga prijavljena aktivnost naslavlja.

Prijava mora na predpisanem obrazcu vsebovati predstavitev prijavitelja ter natančen opis in finančni načrt promocijske aktivnosti, razmejeno po virih financiranja. Prav tako mora zajemati podatek o ciljni javnosti, predvidenih neposrednih učinkih in načinu izvedbe promocije (v kolikšni meri in s kakšnimi stroški). V primeru očitne pomote prijavitelja pri navedbi cilja iz 3. točke javnega razpisa, se prijavitelja lahko pozove k dopolnitvi oziroma pojasnilu o izbiri cilja.

Med prijavami na cilja 1 in 2 iz 3. točke javnega razpisa bo izbrana za vsak cilj po ena prijava, ki bo dosegla najvišje število točk.

Strokovna komisija pri oceni prijav na cilja 1 in 2 iz 3. točke javnega razpisa upošteva večletno odmevno delovanje prijavitelja v preteklosti.

Med prijavami na podcilje iz cilja 3 iz 3. točke javnega razpisa bodo okvirno izbrane za:

 • podcilj 3.1 do štiri prijave,
 • podcilj 3.2 do štiri prijave,
 • podcilj 3.3 do štiri prijave,
 • podcilj 3.4 do tri prijave.

Izbrane prijave bodo sofinancirane v enakem znesku glede na število izbranih prijav in v skladu s predvidenimi sredstvi za podcilje iz cilja 3. Prijave na cilj 3 za podcilje 3.1, 3.2 in 3.3, ki izkazujejo obstoječo povezavo z vsebinsko sorodno globalno ali evropsko mrežo, bodo deležne 30 % več sredstev.
 

 1. Obdobje sofinanciranja

Čas izvajanja promocijske aktivnosti (začeta in zaključena izvedba aktivnosti) je v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
 

 1. Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga  ARRS-MS-PROM-Prijava/2020.

Prijava na javni razpis se lahko odda na način  določen v točki 10.1. ali na način določen v točki 10.2.

Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec nastopa gospodarska družba, bodo morali v skladu z Uredbo Komisije (EU), št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013 in Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo, št. 1), št. 007- 7/2015-11, z dne 8. 4. 2016 predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči v okviru pomoči de minimis ARRS-MS-JR-DP-2020.

V času trajanja začasnih ukrepov se v skladu z  Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20; v nadaljevanju: Zakon o začasnih ukrepih)  roki za izpolnitev materialnih aktivnosti v tej javnopravni zadevi, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov, podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov v skladu z 2. členom Zakona o začasnih ukrepih.

V času trajanja začasnih ukrepov se v skladu z  Zakonom o začasnih ukrepih prijava na javni razpis odda na način določen v točki 10.3.

10.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijava se izpolni, digitalno podpiše in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-PROM-Prijava/2020  na elektronska poštni naslova: GlavnaPisarna@arrs.si in razpis-promocija2020@arrs.si.

Prijava z digitalnim podpisom (poimenovana ARRS-MS-PROM-Prijava/2019-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje promocijske aktivnosti) se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma (zakoniti zastopnik oz. pooblaščena oseba RO in vodja promocijske aktivnosti) ter oddana na elektronski poštni naslov:  razpis-promocija2020@arrs.si do vključno 22. 6. 2020 do 14.00.

Če bodo začasni ukrepi trajali do 22. 6. 2020, se rok za oddajo prijave izteče osmi dan od prenehanja začasnih ukrepov v skladu z 2. členom Zakona o začasnih ukrepih.
 

10.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja promocijska aktivnosti nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na elektronski poštni naslov: razpis-promocija2020@arrs.si na obrazcu ARRS-MS-PROM-Prijava/2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje promocijske aktivnosti  in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje promocijske aktivnosti  ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano (podpišeta jo zakoniti zastopnik prijavitelja ali pooblaščena oseba prijavitelja in vodja promocijske dejavnosti) in žigosano v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2020” ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije  
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki prispe na naslov agencije do vključno 22. 6. 2020 do 14.00. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 22. 6. 2020 do 14.00 (poštni žig).  

Če bodo začasni ukrepi trajali do 22. 6. 2020, se rok za oddajo prijave izteče osmi dan od prenehanja začasnih ukrepov v skladu z 2. členom Zakona o začasnih ukrepih.

10.3. Oddaje prijave v času izrednih ukrepov zaradi epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)

V času trajanja začasnih ukrepov v skladu z  Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20), se pisne vloge lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V skladu z navedenim se prijava na javni razpis  šteje za podpisano, če bo na elektronski poštni naslov: razpis-promocija2020@arrs.si poslana z verodostojnega elektronskega naslova vodje promocijske aktivnosti  ali raziskovalne organizacije in bo priložena  izjava vodje promocijske aktivnost, da je zakoniti zastopnik prijavitelja seznanjen s prijavo raziskovalnega projekta in se z njo strinja.

Prijava se šteje za pravočasno, če bo na elektronski poštni naslov: razpis-promocija2020@arrs.si oddana do vključno 22. 6. 2020 do 14. ure.

Če bodo začasni ukrepi trajali do 22. 6. 2020, se rok za oddajo prijave izteče osmi dan od prenehanja začasnih ukrepov v skladu z 2. členom Zakona o začasnih ukrepih.

10.4. Popolnost prijav

Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjen predpisan obrazec  v predpisani obliki (točka 10.1. – elektronska ali točka 10.2. - elektronska in tiskana ali točka 10.3) ter vsebuje vse zahtevane priloge, kot jih določa ta javni razpis. 

Nepravočasne prijave bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Prijave, ki bodo oddane na način določen v točki 10.2. in bodo nepravilno označene, jih bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla.

V zvezi s prijavami, ki ne bodo formalno popolne, bodo prijavitelji pozvani k njihovi dopolnitvi v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.

 

 1. Kraj, datum in čas odpiranja prijav pravočasno prispelih prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma dva dni po izteku roka za oddajo prijav na ta javni razpis, ob 10. uri, na sedežu agencije.

 

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
 

 1. Čas, kraj in oseba, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si/sl/ ali na e-naslovu: spresa.neziri@arrs.si.

 


Številka: 5100-8/2020-2
Datum: 20. 5. 2020

Dr. Blaž Zmazek,
v.d. direktorja

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 74/2020 z dne 20. 5. 2020.

 

Razpisna dokumentacija:

 • Vzorec prijavne vloge:
 • Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči: