Mednarodno sodelovanje

Večstransko sodelovanje

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A in 21/18-ZNOrg), 2. in 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) objavlja

Javni poziv za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega poziva

  Predmet javnega poziva je sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie – Individual Fellowship 2017 z oznako H2020-MSCA-IF-2017, ki so v recenzentskem postopku Evropske komisije prejeli oceno 85% ali več in jim je Evropska komisija podelila t.i. Pečat odličnosti in niso bili sprejeti v sofinanciranje. Izbrane raziskovalne projekte bo agencija sofinancirala za obdobje dveh let.
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv

  Na javni poziv se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO), ki so vpisane v Evidenco RO, ki jo vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.
   
 4. Cilj javnega poziva

  Cilj javnega poziva je spodbujanje internacionalizacije slovenskih raziskovalnih organizacij.
   
 5. Pogoji javnega poziva

  Prijavitelj in vodja raziskovalnega projekta morata izpolnjevati naslednje pogoje:

5.1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vodja raziskovalnega projekta:

 • Vodja raziskovalnega projekta mora biti ob sklenitvi pogodbe z agencijo zaposlen pri raziskovalni organizaciji, ki je prijavitelj na predmetni javni poziv.
 • Vodja raziskovalnega projekta mora biti isti kot vodja mednarodnega projekta, ki je bil predmet postopka ocenjevanja pri Evropski komisiji za projekt Marie Skłodowska-Curie – Individual Fellowship 2017 z oznako H2020-MSCA-IF-2017.
 • Vodja raziskovalnega projekta mora ob podpisu pogodbe imeti za izvajanje raziskovalnega projekta proste kapacitete, in sicer 1700 ur letno oz. 1 FTE.
 • Vodja raziskovalnega projekta mora imeti ob podpisu pogodbe evidenčno številko raziskovalca pri agenciji.

5.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:

Raziskovalni projekt lahko prijavijo prijavitelji, ki so na razpisu Marie Skłodowska-Curie – Individual Fellowship 2017 z oznako H2020-MSCA-IF-2017 prejeli oceno 85% ali več in jim je Evropska komisija podelila t.i. Pečat odličnosti in niso bili izbrani za sofinanciranje s strani Evropske komisije.
 

 1. Okvirna višina sredstev javnega poziva

  Predviden obseg sredstev za realizacijo javnega poziva za celotno obdobje trajanja javnega poziva znaša 1.000.000,00 EUR. Agencija bo sofinancirala predvidoma 6 raziskovalnih projektov.

Agencija bo raziskovalne projekte sofinancirala v letnem obsegu enega ekvivalenta polne zaposlitve (1FTE) cenovne kategorije E.

Sofinanciranje v letu 2019 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeno leto ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem pozivu.
 

 1. Obdobje in začetek sofinanciranja

  Izbrane raziskovalne projekte bo agencija sofinancirala za obdobje dveh let.

Predvideni začetek sofinanciranja izbranih raziskovalnih projektov je za prijave, katerih vodje raziskovalnih projektov v letu 2018 niso ponovno kandidirali na mednarodni razpis Marie Skłodowska-Curie – Individual Fellowship s 1. 1. 2019 in za prijave katerih vodje raziskovalnih projektov so v letu 2018 ponovno kandidirali na mednarodni razpis Marie Skłodowska-Curie – Individual Fellowship s 1. 4. 2019 .
 

 1. Način sofinanciranja

  Z izbranim prijaviteljem na javni poziv bo sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobno uredi način in drugi pogoji sofinanciranja.

  Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa direktorja agencije o izboru raziskovalnih projektov.
   
 2. Način, oblika in prijavni roki za predložitev prijav

  Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki.

  Prijava na javni poziv se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-MS-MSCA-SE-2018.

9.1. Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ – Prijava na MSCA SE” ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana.

Prijavitelj tiskani prijavi obvezno priloži naslednje dokumente:

 • obrazec ARRS-MS-MSCA-SE-2018,
 • dokazilo o doseženi uspešnosti na razpisu Marie Skłodowska-Curie – Individual Fellowship 2017 - H2020-MSCA-IF-2017 (dopis nosilcu in recenzija) in
 • celotno prijavno vlogo na mednarodni razpis (H2020-MSCA-IF-2017).

9.2. Elektronsko prijavo se odda na elektronski naslov: MSCASE@ARRS.SI

Prijavitelj elektronski obliki obrazca obvezno priloži vse priloge navedene v točki 9.1., pri čemer mora biti elektronska oblika obrazca ARRS-MS-MSCA-SE-2018 poimenovana ARRS-MS-MSCA-SE-2018-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje projekta v Sloveniji.

Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki bodo v tiskani obliki prispele na naslov agencije najkasneje do 22. 11. 2018 do 15.00. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 22. 11. 2018 do 15.00 (poštni žig).

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni poziv.

Javni poziv je odprt do 22. 11. 2018 do 15.00.

 1. Datum odpiranja prijav

  Odpiranje prijav bo predvidoma 27. 11. 2018 ob 10.00 uri v prostorih agencije.

  V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim pozivom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenem v tem javnem pozivu. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni poziv prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega poziva

  Prijavitelji bodo o rezultatih javnega poziva obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo

  Pozivna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/ 

  Vse dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

  Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386 1 400 5971, e-pošta: mojca.boc@arrs.siirrs.si

 

Prof. dr. József Györkös
Direktor agencije

Datum: 22. 10. 2018
Številka: 5110-1/2018-2

 

Razpisna dokumentacija: