COST

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 8. in 144. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16) in v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/107, 9/11 in 57/ZPOP-1A) ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise (št. 6319-2/2013-38 – uradno prečiščeno besedilo št. 4, z dne 5. 6. 2017; v nadaljevanju: Metodologija), objavlja

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za leto 2018)

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov slovenskim RO, ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (H2020 oziroma Horizon 2020). Upoštevajo se razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh. Dostop do vseh razpisov Evropske komisije, ki jih upošteva ta javni razpis, se nahaja na spodnji povezavi v zavihku z nazivom H2020:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO), ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisane v Evidenco RO, ki jo vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.
   
 4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in višina enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 500.000 EUR.

  Agencija bo v okviru javnega razpisa za stroške priprave in prijave projekta izplačala enkratni finančni prispevek v znesku:
 • 2.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, ki ga je prijavitelj prijavil kot koordinator v mednarodnem konzorciju (t.j. vsaj tri organizacije iz vsaj treh držav);
 • 1.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, pri katerem prijavitelj sodeluje kot sodelujoča organizacija v konzorciju oziroma kadar je prijavil projekt samostojno, če razpis to predvideva.

Sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa je vezano na sprejem finančnega načrta agencije ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

 1. Čas izvajanja javnega razpisa
  Predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018 oziroma do porabe sredstev. 
   
 2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj

  (1) Do finančnega prispevka so upravičeni prijavitelji, ki po končanem celotnem ocenjevalnem postopku v recenzentski oceni dosežejo vsaj 65 % največjega možnega števila točk. V primeru dvofaznega ocenjevalnega postopka se upošteva zaključena druga faza ocenjevanja.

  (2) Do finančnega prispevka so upravičeni tudi prijavitelji projektov ERC, ki v prvem krogu ocenjevanja projektov Evropskega raziskovalnega sveta vrste A (ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant in ERC Advanced Grant) dosežejo vsaj oceno B oziroma tisti prijavitelji, ki pri ocenjevanju projektov Evropskega raziskovalnega sveta vrste B (ERC Proof of Concept) dosežejo vsaj dve oceni »Pass«.

  (3) Do finančnega prispevka so upravičeni prijavitelji, ki za prijavo istega projekta na isti razpis Evropske komisije še niso prejeli prispevka k stroškom priprave in prijave projekta s strani agencije.

  (4) Prijavitelj, ki je gospodarska družba, mora izpolnjevati pogoj, da po prejemu prispevka ne preseže zgornjega dovoljenega limita »de minimis« za državne pomoči.
   
 3. Prijava mora obvezno vsebovati:

  (1) Izpolnjeno prijavno vlogo na obrazcu ARRS-MS-H2020-Prijava/2018.

(2) Zahtevek za izplačilo (ARRS-MS-H2020–ZAH/2018: Zahtevek za izplačilo št. ______ ).

(3) Kopijo opravljene recenzije (običajno t.i. Evaluation Summary Report - ESR), iz katere je razvidno število doseženih točk in največje možno število točk v recenzijskem postopku ter datum odpošiljanja.

(4) Kopijo spremnega pisma Evropske komisije k recenziji, ki ga prejme prijavitelj mednarodnega projekta, ter iz katerega je razviden datum odpošiljanja. 

(5) Seznam sodelujočih organizacij pri prijavi projekta (če ni vsebovan v ESR).

(6) Obrazec za dodeljevanje pomoči »de minimis« (velja za gospodarske družbe).

 1. Postopek izbora
  V postopku izbora prijav komisija preveri formalno popolnost prijav ter izpolnjevanje razpisnih pogojev. Komisijo za odpiranje prijav in preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev s pisnim sklepom imenuje direktor agencije.

Prijavitelji, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje tega javnega razpisa, bodo izbrani za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta po vrstnem redu prispelih popolnih prijav, do porabe sredstev.

 1. Oddaja prijave, rok za oddajo in popolnost prijave

(1) Prijavo je potrebno oddati v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO ter žigom RO.

(2) Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v 45 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. V primeru, da datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji. Kot pravočasne se po tem javnem razpisu štejejo tudi prijave, ki se nanašajo na recenzije, prejete v času od 17. 11. 2017 do 31. 12. 2017, če v glavno pisarno agencije prispejo v 45 dneh od datuma na spremnem pismu k recenziji oziroma od datuma, ki je naveden na recenziji, če le-ta ni naveden na spremnem pismu k recenziji. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijave.

(3) V primeru, da je prijavitelj oddal prijavo na Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017, ki se je zaključil 31. 12. 2017, se ne more z isto prijavo prijaviti na ta javni razpis.     

(4) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu s priloženo obvezno dokumentacijo iz 7. točke tega razpisa ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

(5) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "Ne odpiraj – Stroški priprave in prijave projektov H2020" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
   
 2. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani pridobijo informacije
  Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Bojanu Volfu, po telefonu (01) 400 5973 vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po e-pošti: bojan.volf@arrs.si.

 

Prof. dr. József Györkös,
direktor

 

Številka: 511-7/2017-1
Datum: 27. 11. 2017

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 75/2017 dne, 22. 12. 2017

 

Razpisna dokumentacija: