COST

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana na podlagi 168. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A) objavlja

 

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2017

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
 1. Predmet javnega razpisa

  Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2017 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba in povezovanje znanstvenih dosežkov.
 1. Cilji in pogoji javnega razpisa

  Cilji in pogoji javnega razpisa so:

(1) Cilj 1: podpora aktivnemu sodelovanju s povabilom na dogodkih, ki jih organizirajo (soorganizacija ne šteje) priznana mednarodna združenja, mednarodne organizacije ali Evropska komisija. Sodelovanje lahko poteka v obliki naslovnega predavanja, vabljenega predavanja ali vabljene udeležbe v razpravi (npr. panel).

Pri tem lahko enakopravno sodelujejo slovenski raziskovalci iz zamejstva oziroma slovenski raziskovalci, živeči po svetu. Ne upošteva se udeležba slovenskega raziskovalca na mednarodni konferenci s plakatom ali predavanjem;

(2) Cilj 2: podpora slovenskim ustanovam ali združenjem, ki na raziskovalnem področju povezujejo dejavnost slovenskih humanistov, naravoslovcev in drugih strokovnjakov v zamejstvu, ob tem sodelujejo s tujimi raziskovalnimi institucijami in društvi ter s svojimi znanstvenimi publikacijami oskrbujejo knjižnice in slovenske lektorate v tujini;

(3) Cilj 3: podpora združenjem, ki obveščajo o politikah in evropski zakonodaji na področju raziskovalne in inovacijske dejavnosti ter visokega šolstva na ravni Evropske unije (EU) in o aktualnih razpisih EU ter skrbijo za povezovanja z evropskimi partnerji za oblikovanje projektnih konzorcijev za raziskovalne in razvojno-tehnološke mreže;

(4) Cilj 4: spodbujanje vzpostavitve in razvoja inovativnih komunikacijskih aktivnosti za promocijo slovenske znanosti v tujini, da bi tako izboljšala razumevanje znanosti v javnosti, pri čemer so kot inovativne komunikacijske aktivnosti opredeljene tiste, ki pomenijo novost v načinu promocije znanosti v slovenskem prostoru in hkrati kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje: zagotovljena pokritost vseh znanstvenih ved, zagotovljeno komuniciranje s tujimi javnostmi, združevanje znanstvene odličnosti sodelujočih raziskovalcev z medijskimi in komunikacijskimi znanji prijavitelja. V okviru cilja 4 javnega razpisa so podcilji javnega razpisa:

 • Cilj 4.1: inovativne aktivnosti medijskih hiš oziroma tradicionalnih medijev za promocijo slovenske znanosti v tujini;
 • Cilj 4.2: inovativne aktivnosti razvoja alternativnih medijskih oziroma družbenih oblik poročanja ali predstavljanja slovenske raziskovalne dejavnosti;
 • Cilj 4.3: inovativne civilno-družbene aktivnosti za promocijo slovenske raziskovalne dejavnosti;
 • Cilj 4.4: spodbujanje vzpostavitve in razvoja globalnih platform povezovanja, ki predstavljajo inovativne aktivnosti za promocijo slovenske znanosti v tujini preko povezovanja raziskovane skupnosti (pravne osebe Slovencev iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu) ali slovenskih raziskovalk in raziskovalcev v svetu z raziskovalno skupnostjo v Republiki Sloveniji (pravne osebe, ki delujejo na področju raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji) ali raziskovalkami in raziskovalci v Republiki Sloveniji. Namen je ustvarjanje dolgoročno delujočih platform za mreženje, vzpostavitev (projektnega) znanstvenoraziskovalnega sodelovanja in kroženja znanja. Dodatno je vzpodbujeno raziskovalno medgeneracijsko sodelovanje.Prijavitelj mora za podcilj 4.4 dodatno izpolniti tudi pogoj: povezovanje raziskovalne skupnosti iz Republike Slovenije z raziskovalno skupnostjo ali slovenskimi raziskovalkami in raziskovalci iz vsaj treh držav izven EU.

Prijavitelji se prijavijo le na enega izmed zgoraj navedenih ciljev oziroma podciljev.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

  Upravičeni prijavitelji, ki se lahko prijavijo na javni razpis, so za:

(1)   Cilj 1: raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v evidenco RO in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne dejavnosti, in s predpisi agencije. Na razpis se lahko prijavijo tudi drugi zavodi, gospodarske družbe, zveze društev in ustanove iz Republike Slovenije, društva, vpisana v zbirko podatkov društev pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti ter pravne osebe iz slovenskega zamejstva in Slovencev po svetu;

(2)   Cilj 2: društva, zveze društev, ustanove iz Republike Slovenije;

(3)   Cilj 3: društva, zveze društev;

(4)   Cilj 4: RO, ki so vpisane v evidenco RO in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne dejavnosti, in s predpisi agencije. Na razpis se lahko prijavijo tudi drugi zavodi, gospodarske družbe, društva, zveze društev in ustanove iz Republike Slovenije ter pravne osebe iz slovenskega zamejstva in Slovencev po svetu.

Prijavitelj za izvajanje aktivnosti pooblasti odgovornega nosilca oziroma vodjo promocijske aktivnosti.

 1. Kriteriji in kazalniki za izbiro prijav za sofinanciranje

V postopku izbora sofinanciranja promocije slovenske znanosti v tujini bo strokovna komisija, ki jo imenuje direktor agencije (v nadaljevanju: strokovna komisija), pregledala prijave. Strokovna komisija lahko po potrebi pri sprejemanju odločitev pridobi mnenje članov strokovnih teles agencije oziroma recenzentov. Če strokovna komisija za ocenjevanje prijav ugotovi, da prijavitelj ne izpolnjuje pogoje za dosego izbranega cilja iz točke 3. tega razpisa, se prijava ne uvrsti v postopek ocenjevanja, temveč se zavrne s sklepom direktorja.

Kriteriji za ocenjevanje prijav so:

 • Znanstvena odličnost raziskovalcev;
 • Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav;
 • Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja .

Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prioritete. Vrednotenje kriterijev na podlagi kazalnikov in meril je določeno v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25, z dne 25. 1. 2016-uradno prečiščeno besedilo št. 3, št. 6319-2/2013-26, z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29, z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30, z dne 10. 10. 2016, št. 6319-2/2013-31, z dne 7. 11. 2016, št. 6319-2/2013-32, z dne 21. 11. 2016, št. 6319-2/2013-33, z dne 6. 2. 2017 in št. 6319-2/2013-34, z dne 23. 3. 2017  (v nadaljevanju: metodologija), ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prag za uvrstitev v sofinanciranje je najmanj 60 doseženih točk. Na podlagi skupnega števila točk za posamezno prijavo, ločeno po posameznih ciljih razpisa, bo strokovna komisija pripravila prednostni seznam prijav za sofinanciranje. Znanstveni svet agencije obravnava predlog strokovne komisije. Na podlagi predloga Znanstvenega sveta agencije direktor sprejme sklep o izboru prijav za sofinanciranje.

 1. Višina sredstev javnega razpisa

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 215.000,00 EUR, od tega je predvideno za:
 

Cilj 1 do 30.000,00 EUR
Cilj 2 do 30.000,00 EUR
Cilj 3 do 95.000,00  EUR
Cilj 4 za podcilje:  
  4.1 do 20.000,00 EUR
  4.2 do 15.000,00 EUR
  4.3 do 15.000,00 EUR
  4.4 do 10.000,00 EUR

Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

Strokovna komisija lahko predlaga omejitev višine sofinanciranja v skladu z razpoložljivimi sredstvi in kakovostjo prijave.

 1. Način in vrste stroškov sofinanciranja

  Način sofinanciranja in druge pogoje agencija s prijavitelji uredi s pogodbami. Prijavitelj, ki bo izvajal promocijsko aktivnost se zavezuje, da bo na ustreznem mestu navedel, da je sofinanciranje promocijske aktivnosti finančno podprla agencija.

Agencija sofinancira neposredne stroške izvedene promocijske aktivnosti. Upravičeni stroški so podrobneje določeni v metodologiji, v poglavju L.

 1. Prijava na razpis

(1)   Prijavitelj mora v prijavni vlogi navesti številko cilja iz 3. točke javnega razpisa, ki ga prijavljena aktivnost naslavlja.

(2)   Prijava mora na predpisanem obrazcu vsebovati predstavitev prijavitelja ter natančen opis in finančni načrt promocijske aktivnosti, razmejeno po virih financiranja. Prav tako mora zajemati  podatek o ciljni javnosti, predvidenih neposrednih učinkih in načinu izvedbe promocije (v kolikšni meri in s kakšnimi stroški). V primeru očitne pomote prijavitelja pri navedbi cilja iz 3. točke javnega razpisa, se prijavitelja pozove k dopolnitvi oziroma pojasnilu o izbiri cilja.

(3)   Prijavitelji, ki se prijavljajo na cilj 1 morajo k prijavni vlogi priložiti naslednja dokazila:

 • kopijo vabila organizatorja na vabljeno predavanje,
 • predračun mednarodnih prevoznih stroškov in
 • spletni naslov mednarodnega združenja ali mednarodne organizacije.

Agencija bo v okviru cilja 1 sofinancirala prevozne stroške za vodjo promocijske aktivnosti v višini mednarodnih prevoznih stroškov po najbolj ekonomični tarifi (najbolj ekonomičen način vključuje upoštevanje cene in porabe časa) in strošek višine ene dnevnice, kot je določeno z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08).

Pri izračunu se upoštevajo razpoložljiva finančna sredstva. Če vsota izračunanih sredstev sofinanciranja preseže razpoložljiva finančna sredstva, se izračunani zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.

(4)   Med prijavami na cilja 2 in 3 iz 3. točke javnega razpisa bo izbrana za vsak cilj po ena prijava, ki bo dosegla najvišje število točk.

(5)   Strokovna komisija pri oceni prijav na cilja 2 in 3 iz  3. točke javnega razpisa upošteva večletno odmevno delovanje prijavitelja v preteklosti. Prijavitelji predlagajo projektno aktivnost kot zaokroženo celoto z opredelitvijo naslova in akronima, pod-aktivnosti, ciljev in učinkov ter časovnice izvedbe. 

(6)   V okviru cilja 4 se prijavitelji prijavijo na enega od podciljev za:

 • vzpostavitev doslej neobstoječih inovativnih komunikacijskih aktivnosti oziroma
 • razvoj obstoječih inovativnih komunikacijskih aktivnosti.

Prijavitelji predlagajo projektno aktivnost kot zaokroženo celoto z opredelitvijo naslova in akronima, pod-aktivnosti, ciljev in učinkov ter časovnice izvedbe.

(7) Med prijavami na podcilje iz cilja 4 iz 3. točke razpisa bodo izbrane prijave sofinancirane v enakem znesku glede na število izbranih prijav in v skladu s predvidenimi sredstvi za podcilje iz cilja 4. Med prijavami na podcilje bodo okvirno izbrane za:

 • podcilj 4.1 do dve prijavi,
 • podcilj 4.2 do tri prijave,
 • podcilj 4.3 do tri prijave,
 • podcilj 4.4 do dve prijavi.
 1. Način, oblika in rok za predložitev prijav

  Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki. Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-PROM-Prijava. Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki

9.1. Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2017” ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana,

9.2. Elektronsko prijavo (poimenovano ARRS-MS-PROM-Prijava/2017-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje promocijske aktivnosti) se odda na elektronski poštni naslov: razpis-promocija2017@arrs.si do 8. 5. 2017 do 14. ure.

Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo v tiskani obliki prispele na naslov agencije do 8. 5. 2017 do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 8. 5. 2017  do 14. ure (poštni žig).

Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec nastopa gospodarska družba, bodo morali skladno z Uredbo Komisije (EU), št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013 in s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007- 7/2015-1, z dne 9. 2. 2016 in št. 007-7/2015-10, z dne 8. 4. 2016 predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči v okviru pomoči de minimis ARRS-MS-JR-DP-2017.

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki in vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, agencija v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.

 1. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2017 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije in v skladu s pogodbo med izbranim prijaviteljem in agencijo.

 1. Kraj, datum in čas odpiranja prijav pravočasno prispelih prijav

Komisija za odpiranje prijav bo predvidoma 10. 5. 2017, ob 10.00 uri, na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.

 1. Čas, kraj in oseba, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali po telefonu (01) 400 59 63 vsak delavnik od 9. do 12. ure ali na e-naslovu: spresa.neziri@arrs.si.

 

Ljubljana, 24. 3. 2017
Številka zadeve: 5100-3/2017-1

 

prof. dr. József Györkös,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 15/2017 dne, 31.03.2017.

 

Razpisna dokumentacija:

 • Vzorec prijavne vloge:
 • Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči:
 • Obrazec za pridobitev šifre raziskovalca: