Skupna programska pobuda Urbana Evropa

Predstavitev

Skupna programska pobuda Urbana Evropa (ang. Joint Programming Initiative Urban Europe, v nadaljevanju: JPI UE) je ena izmed desetih skupnih programskih pobud (ang. Joint Programming Initiatives – JPIs) Evropske unije, katerih cilj je zmanjšati razdrobljenost raziskav v Evropski uniji ter okrepiti raziskovalne in inovacijske projekte s sodelovanjem evropskih (pa tudi drugih) držav in uskladitvijo njihovih nacionalnih interesov. Tako lahko dosegajo veliko obsežnejše in kompleksnejše raziskovalne rezultate ter se učinkoviteje spopadajo s skupnimi evropskimi izzivi.

JPI UE je strateško partnerstvo držav, ki z usklajenimi raziskavami in inovacijami obravnava izzive trajnostnega urbanega razvoja. JPI UE je bila ustanovljena leta 2010, njen cilj pa je povezati javne organe, civilno družbo, raziskovalce, inovatorje, podjetja in industrijo, oblikovati evropsko središče za raziskave in inovacije na področju urbanega prostora ter ustvariti privlačna, okoljsko in ekonomsko vzdržna urbana okolja, v katerih bodo lahko evropski državljani in skupnosti v polnosti razvijali svoj potencial.

JPI UE kot evropska platforma na področju urbane politike, raziskav in inovacij želi:

 • določiti skupne raziskovalne prednostne naloge v skladu z agendo EU za mesta in cilji trajnostnega razvoja,
 • obravnavati in povezati razdrobljene družbeno-tehnične pristope, usmerjene k trajnostnim urbanim rešitvam, ter razširiti znanje, raziskovalne zmogljivosti in vpliv raziskav na urbani prehod,
 • se odzivati na pereče izzive urbanega okolja z ustvarjanjem in takojšnjim prenosom relevantnega znanja in rezultatov,
 • spodbujati inovativnost in krepitev zmogljivosti javnega sektorja na področju načrtovanja in upravljanja mest ter oblikovanja (regionalnih, nacionalnih, evropskih in mednarodnih) politik za urbani prehod,
 • mobilizirati družbene akterje in deležnike, da soustvarjajo ideje, koncepte in rešitve, upoštevajo najnovejše spremembe in podpirajo vzajemno učenje z namenom boljšega odzivanja na družbene in urbane potrebe.
   

ARRS v JPI UE

ARRS je v letu 2015 postala polnopravna članica JPI UE, od leta 2014 pa je v pobudi sodelovala s statusom opazovalke. Polnopravno članstvo omogoča: sodelovanje raziskovalnih skupin iz Slovenije v mednarodnih tematskih razpisih s potencialnim dofinanciranjem iz sredstev Evropske komisije, sodelovanje predstavnikov agencije v organih JPI UE, sodelovanje pri oblikovanju tematskih nacionalnih izhodišč ter izhodišč na ravni JPI UE. Poleg tega je JPI UE mreža priznanih evropskih agencij, ki nudi primerjavo in pregled nad praksami drugih evropskih agencij z izmenjavo dobrih praks in izkušenj.
 

Sodelovanje v razpisih JPI UE in uspešni projekti iz Slovenije

ARRS sodeluje oziroma je sodelovala pri treh mednarodnih razpisih JPI UE, slovenske raziskovalne organizacije pa so del mednarodnega konzorcija pri šestih projektih, ki so bili izbrani na teh razpisih, in sicer:

 • ENSUFPametna prihodnost mest (Smart Urban Futures)

  • BRIGHT FUTURESvetla prihodnost za črna mesta: mala industrijska mesta v Evropi in njihovo soočanje s prevladujočimi post-industrijskimi diskurzi (koordinator: dr. David Bole, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti),

  • C3PLACES Uporaba IKT za so-ustvarjanje vključujočih javnih prostorov (koordinator: dr. Carlos Smaniotto Costa, Universidade Lusófona/CeiED - Interdisciplinary Research Centre for Education and Development; vodja slovenskega dela projekta: dr. Barbara Goličnik Marušić, Urbanistični inštitut Republike Slovenije),

  • Urban Education LiveUrbano izobraževanje v živo (koordinator: dr. Panu Lehtovuori, School of Architecture, Tampere University of Technology; vodja slovenskega dela projekta: dr. Matjaž Uršič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede),

 • SUGIGlobalna pobuda za trajnostno urbanizacijo (Sustainable Urbanisation Global Initiative/Food-Water-Energy Nexus)

  • URBAN VERTICAL GREEN 2.0Vertikalne ozelenitve za bivalno prijazna mesta; inovacije za podporo obuditvi koncepta zelenih sten (koordinator: dr. Thomas Nehls, Technische Universität Berlin – Center for Innovation and Science on Building Greening (CIBG); vodja slovenskega dela projekta: dr. Damjana Gantar, Urbanistični inštitut Republike Slovenije),

 • ENUACDostopnost in povezljivost mest« (Urban Accessibility and Connectivity)

  • Tap for uncertain futuresNačrtovanje z orodjem TAP za izboljšanje urbane dostopnosti in povezanosti v težko napovedljivi prihodnosti (koordinator: dr. Glenn Lyons, University of the West of England; vodja slovenskega dela projekta: dr. Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut Republike Slovenije),

  • TuneOurBlockPreobrazba mestnih četrti po meri človeka: uporaba koncepta superbloka v različnih urbanih strukturah (koordinator: dr. Ulrich Leth, TU Wien; vodja slovenskega dela projekta: dr. Jernej Tiran, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti).

Poleg tega ARRS pri razpisu SUGI vodi delovni paket, namenjen spremljanju in vrednotenju učinkov odobrenih projektov.