Gravitacija

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Čistopis Javnega razpisa za (so)financiranje Gravitacija, št. 5100-70/2024-13 z dne 29. 5. 2024 obsega:

Čistopis začne veljati z dnem objave.

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 32. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23) in prvega odstavka 9. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22, v nadaljevanju: Splošni akt o postopkih (so)financiranja) objavlja

Javni razpis za (so)financiranje Gravitacija

1. Uvod

V javnem razpisu so navedene informacije o postopku prijave za (so)financiranje Gravitacija.

1.1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARIS).

1.2. Ozadje

Javni razpis je namenjen konzorciju znanstvenikov, ki izvajajo inovativne in vplivne raziskave znotraj svoje discipline. Namen je spodbujanje raziskovalnih konzorcijev, ki imajo skladno s kriteriji razpisa potencial, da pridejo v absolutni svetovni vrh na področju raziskav ali pa so to raven že dosegli.Konzorciji pomembno prispevajo tudi k usposabljanju nadarjenih raziskovalcev.

1.3. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje Gravitacija (v nadaljnjem besedilu: javni razpis)je izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na treh znanstvenih področjih: humanistične in družbene vede, naravoslovne in tehnične vede ter biomedicinske vede in znanost o življenju.

(So)financiralo se bo izvajanje 4 projektov konzorcijev raziskovalcev, usmerjenih v inovativne in vplivne raziskave (v nadaljnjem besedilu: projekti Gravitacije), in sicer po en projekt na vsakem od naslednjih tematskih področij:

 • umetna inteligenca;
 • polprevodniki;
 • jezikovne tehnologije;
 • kvantne tehnologije.

(So)financiralo se bo perspektivne raziskovalne projekte, ki na lestvici ravni tehnološke razvitosti dosegajo TRL 1/2-4/5.

1.4. Obseg finančnih sredstev

Okvirni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa je 3.000.000,00 EUR letno za obdobje 2024, 2025, 2026 in 2027, pri čemer je (so)financiranje v letu 2025, 2026 in 2027 odvisno od proračunskih zmožnosti v posamičnem  letu.

Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu ARIS.

Predvideno je (so)financiranje 4 projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja prejeli najboljšo skupno oceno na vsakem od tematskih področij. Vsak projekt bo (so)financiran v okvirni višini 2.250.000,00 EUR, kar znaša okvirno 750.000 EUR na projekt letno oziroma v sorazmerni višini od največje višine glede na obdobje trajanja projektov Gravitacije in razpoložljiva proračunska sredstva.

Projekte Gravitacije bo ARIS (so)financirala do 100 % upravičenih stroškov projekta, razen stroškov nakupa raziskovalne opreme, ki jih bo ARIS (so)financirala skladno z določili 6. točke tega javnega razpisa.

Dinamika (so)financiranja projektov Gravitacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju ukrepa med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter ARIS in pogodbo o izvedbi in (so)financiranju med ARIS in izbranimi prijavitelji, v odvisnosti od načrta izvajanja projektov Gravitacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.


2. Namen razpisa in njegovi vplivi

Namen razpisa

Projekt Gravitacije združuje vrhunske raziskovalce iz ene ali več disciplin v konzorcije, omogoča inovacije in odličnost ter utrjuje mednarodni položaj slovenskega raziskovanja.

Konzorciji se uvrščajo v svetovni vrh na svojem raziskovalnem področju ali imajo potencial, da se tja uvrstijo. Predvideni raziskovalni projekt je osredotočen na spodbujanje raziskav, znatno prispeva k raziskavam na najvišji svetovni ravni in ima jasen potencial za uresničitev znanstvenih prebojev. Raziskovalni projekti prispevajo tudi k uresničevanju slovenskega nacionalnega raziskovalnega projekta.

Znanstveni vpliv[1]

Znanstveni vpliv je vpliv raziskav na lastno raziskovalno področje, na sorodna raziskovalna področja ali na širšo znanstveno skupnost.

Družbeni vpliv[2]

Družbeni vpliv se lahko na splošno opredeli kot vsaka kulturna, gospodarska, industrijska, okoljska in/ali družbena sprememba, ki je (delno) rezultat znanja in spretnosti, pridobljenih s predlaganimi raziskavami. Novo znanje in spoznanja, ki izhajajo iz znanstvenih raziskav, lahko pomembno prispevajo k reševanju sedanjih in prihodnjih družbenih problemov, na primer na področju energetskega prehoda, zdravstva in oskrbe, podnebnih sprememb, umetne inteligence, sodobnih materialov, biotehnologij, jezikovnih znanosti, vesolja idr. Uporaba znanja povečuje možnosti za družbeni vpliv raziskav in je zato pomemben vidik strategije ARIS.

Uporaba znanja

ARIS opredeljuje uporabo znanja kot interaktiven proces, ki ima pomemben družbeni vpliv. Z interakcijo in usklajevanjem med raziskovalci in morebitnimi uporabniki znanja se povečajo možnosti za uporabo znanja in s tem tudi družbeni vpliv. ARIS s svojo politiko uporabe znanja olajša morebiten prispevek raziskav k reševanju družbenih vprašanj, in sicer s spodbujanjem produktivnega sodelovanja z družbenimi deležniki med razvojem in izvajanjem raziskav. ARIS to izvaja na način, ki ustreza namenu instrumenta financiranja.

Prilagajanje pristopa k uporabi znanja

Glede na namen instrumenta (so)financiranja bo izbrana prijava, ki ima največje možnosti za doseganje družbenega in znanstvenega vpliva. Primarni namen instrumenta (so)financiranja določa metodo, ki jo ARIS uporablja za lažjo uporabo znanja v različnih fazah projekta Gravitacije (prijava, izvedba, zaključek projekta), ter prizadevanja, ki se zahtevajo od članov konzorcija.

V tem razpisu se podpira pristop napovedi vpliva (»Impact outlook«). S tem pristopom ARIS spodbuja prijavitelje, naj več pozornosti namenijo odkrivanju in raziskovanju priložnosti za družbeni vpliv. Več informacij je na voljo na spletni strani nizozemske agencije za raziskave, NWO, https://impact.nwo.nl/en. Več informacij o politiki ARIS, ki jo ARIS podpira v zvezi z uporabo znanja, je na voljo na spletnem mestu: www.nwo.nl/en/knowledge-utilisation. Za vsa pojasnila v slovenskem jeziku se lahko obrnete na Sektor za inovacije, dejan.korazija@aris-rs.si.

 

3. Pogoji za prijavo za pridobitev sredstev

3.1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko v obliki konzorcija prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO), ki so vpisane v Zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jo vodi ARIS (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO) in so prejemniki stabilnega financiranja ter niso podjetja po Zakonu o gospodarskih družbah (v nadaljnjem besedilu: upravičeni prijavitelji).

3.2. Osnovni pogoji za prijavitelje in vodje projekta

Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičeni prijavitelj v skladu s 3.1. točko javnega razpisa.

Vse sodelujoče raziskovalne organizacije v konzorciju so člani konzorcija. Projekt Gravitacije izvaja projektna skupina, ki jo sestavlja vsaj šest vrhunskih raziskovalcev (glavni raziskovalci), zaposlenih pri članih konzorcija, ki skupaj sestavljajo znanstveno vodstvo konzorcija.

Prijavitelj konzorcija je nosilni partner. Nosilni partner je zastopnik konzorcija, ki je tudi prva kontaktna točka in odda prijavo v elektronskem sistemu za oddajo prijav pri ARIS. Vodja projekta Gravitacije je eden od glavnih raziskovalcev, zaposlen pri nosilnem partnerju. Vse ostale raziskovalne organizacije v konzorciju so konzorcijski partnerji.

3.3. Proste kapacitete in zaposlitev

Člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje projekta proste kapacitete glede FTE (največja dopustna kapaciteta za polni delovni čas je 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela ali 1 FTE) in morajo biti zaposleni v tisti RO, ki v konzorciju izvaja projekt. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 34 efektivnih ur raziskovalnega dela. Vodja projekta in vrhunski raziskovalci morajo biti zaposlen v raziskovalni organizaciji v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 20% polnega delovnega časa. Predmetni pogoj mora biti izpolnjen ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju in izvajanju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

3.4. Omejitve za prijavitelje

Konzorcij

Na javnem razpisu sodeluje konzorcij RO (v nadaljnjem besedilu: konzorcij), ki so za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti sklenili konzorcijsko pogodbo in so sestavljeni iz najmanj treh upravičenih prijaviteljev. Predmetni pogoj mora biti izpolnjen ob prijavi na razpis. V primeru izbora prijave za (so)financiranje bo skladno s konzorcijsko pogodbo vsak posamezni partner v konzorciju z ARIS podpisal pogodbo o izvedbi in (so)financiranju.

Raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoj iz točke 3.1, se lahko na javni razpis prijavijo enkrat, oziroma dodatno še enkrat na vsakih dopolnjenih 100 raziskovalnih FTE glede na oddano poročilo raziskovalnih ur za leto 2022 na ARIS (v nadaljevanju: PRU), ne glede na to, ali v konzorciju nastopajo v vlogi koordinatorja ali partnerja. Raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoj iz točke 3.1. in so Univerze, se lahko na javni razpis prijavijo tolikokrat, kolikor je število razpisanih tematskih področij iz točke 1.3., razen tistih Univerz, ki se ob upoštevanju pogoja iz prvega stavka tega odstavka lahko na javni razpis prijavijo več kot štirikrat.

V primeru, da raziskovalne organizacije na javni razpis oddajo več prijav, kot jih dovoljuje prejšnji odstavek razpisa, se v postopek izbora uvrstijo prve oddane prijave, ostale prijave pa se zavržejo s sklepom direktorja ARIS ali s strani direktorja pooblaščene osebe.

Povezava s prednostnimi raziskovalnimi področji institucije, ki je vložila prijavo, mora biti utemeljena v motivacijskem pismu k prijavi. Če tega motivacijskega pisma ni, prijava ne bo upoštevana. Podpisnik motivacijskega pisma je zastopnik institucije.

Omejitve za člane konzorcija

V konzorciju, ki se prijavi na javni razpis, ne morejo sodelovati člani konzorcija, ki:

 • so sredstva za isti namen že pridobili iz drugih sredstev lokalnega, državnega ali evropskega proračuna oziroma so v postopku pridobivanja (so)financiranja iz teh sredstev (prepoved dvojnega financiranja
 • so v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, so opustili poslovno dejavnost oziroma so insolventni v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
 • kadar se zoper lastnika oziroma lastnike člana konzorcija vodi postopek v zvezi s pranjem denarja in financiranja terorizma po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

 

4. Elementi za ocenjevanje prijav

Prijavljeni projekti Gravitacije se ocenijo na podlagi kriterijev, kazalnikov in meril, navedenih v točkah 4.1 in 4.2 tega razpisa.

4.1. Kriteriji in kazalniki

Projekti Gravitacije se ocenjujejo po naslednjih kriterijih:

 • znanstvena odličnost glavnih raziskovalcev (30% ocene);
 • znanstvena odličnost prijave (30% ocene);
 • kakovost in učinkovitost izvedbe (20% ocene);
 • družbeni in znanstveni vpliv (20% ocene).

4.1.1. »Znanstvena odličnost raziskovalcev« (ang. »Excellence«)

Kazalniki za ocenjevanje po kriteriju znanstvena odličnost raziskovalcev so:

 • izjemni dosežki;
 • izkazana sposobnost samostojnega in ustvarjalnega razmišljanja;
 •  sposobnost priprave predloga raziskav in vodenja raziskav.

Pri ocenjevanju po zgoraj navedenih kazalnikih se sledi naslednjim merilom:

 • v konzorcij so vključeni inovativni raziskovalci z velikim mednarodnim ugledom, ki lahko pomembno prispevajo k razvoju svoje discipline ali disciplin;
 • sestava konzorcija na skupinski in individualni ravni ter strokovno znanje in izkušnje so usklajeni z načrtovano realizacijo predlaganega raziskovalnega projekta;
 • člani znanstvenega vodstva (glavni raziskovalci) konzorcija so pokazali svojo sposobnost vodenja in navdihovanja ekip in partnerstev ter skupaj sestavljajo uravnoteženo ekipo;
 • konzorcij posveča veliko pozornosti vzgoji nove generacije vodij raziskav, ki bodo lahko ohranili odlične in inovativne raziskovalne smeri v samem vrhu raziskav, kar uresničuje z ukrepi, kot je načrt za poklicni razvoj nadarjenih raziskovalcev na srednji ravni;
 • konzorcij je optimalno sestavljen in usmerjen v vsebino in realizacijo prijavljenega raziskovalnega projekta.

4.1.2. »Znanstvena odličnost prijave« (ang. »Excellence«)

Ocenjena bo utemeljitev na mednarodno primerljivem znanju in kompetencah v celotnem procesu razvoja znanja.

Kazalniki za ocenjevanje po kriteriju znanstvena odličnost so:

 • jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom, in ustreznost ciljev;
 • primernost predlagane metodologije raziskave za doseganje ciljev;
 • ambicioznost, inovacijski potencial in izjemnost prijave (na primer preseganje obstoječih znanj, novi koncepti in pristopi).

Pri ocenjevanju po zgoraj navedenih kazalnikih se sledi naslednjim merilom:

 • raziskovalni projekt je zelo zahteven, naslavlja perečo problematiko in se osredotoča na specifične inovacije na zadevnem znanstvenem področju; raziskovalni projekt se osredotoča na nove teme in ima potencial za uresničitev prelomnih dosežkov na mednarodnem nivoju;
 • raziskovalni projekt je odličen, mednarodno dobro pozicioniran in jasno viden; uvršča se v svetovni vrh ali pa ima dober potencial za to;
 • raziskovalni projekt je osredotočen, ima optimalno znanstveno koherentnost in vključuje vse vidike, ki so pomembni za glavno raziskovalno vprašanje; potencial celotnega projekta je večji od vsote njegovih delov;
 • raziskovalni projekt je odlično sestavljen z vidika teoretične in metodološke trdnosti ter z vidika načrtovanja in realizacije;
 • na nekaterih znanstvenoraziskovalnih področjih se lahko oblikujejo bolj kompaktni konzorciji, ker je zahtevana lestvica za inovativne raziskave na teh področjih manjša,  zato se oceni , ali so znanstveni cilji projekta in zahtevana velikost konzorcija ustrezne velikosti glede na notranje potrebe teh področij.

4.1.3. »Kakovost in učinkovitost izvedbe« (ang. »Quality and efficiency of the implementation«)

Oceni se realna izvedljivost raziskovalnega projekta  v predvidenem obdobju (so)financiranja ter ustreznost, sposobnost in pripravljenost konzorcija za izvedbo, vključno z zaprto finančno konstrukcijo in kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost ter racionalnost in usposobljenost končnega prejemnika za izvedbo projekta (npr. strokovnost in reference predlaganih kadrov).

Kazalniki za ocenjevanje po kriteriju kakovost in učinkovitost izvedbe so:

 • primernost in učinkovitost delovnega načrta, vključno z ustreznostjo dodeljevanja nalog in razporeditvijo sredstev;
 • ustreznost partnerjev projekta Gravitacije in projektne skupine projekta Gravitacije;
 • ustreznost upravljanja ob upoštevanju tveganj oziroma preseganju obstoječih znanj.
   

Pri ocenjevanju po zgoraj navedenih kazalnikih se sledi naslednjim merilom:

 • organizacijska struktura in upravljanje konzorcija imata jasno in logično strukturo ter zagotavljata izjemen okvir za razvoj in upravljanje konzorcija; zagotovljena je kontinuiteta vodenja med celotnim trajanjem projekta;
 • oblike odgovornosti in struktura upravljanja projekta so bile vzpostavljene tako, da sta usklajevanje in sodelovanje strukturno zavarovana; organizacijska vključitev delovanja projekta v različne institucije je bila urejena pregledno, odgovornosti so bile ustrezno in jasno porazdeljene; potrebni sporazumi za izvajanje projekta so vključeni v konzorcijsko pogodbo;
 • konzorcij zagotavlja ustrezno spremljanje napredka in ima opredeljene jasne mehanizme za prilagoditev projekta, kjer je to potrebno; urejeno je reševanje sporov in obvladovanje tveganj;
 • konzorcij občutno prispeva k usposabljanju nadarjenih znanstvenikov;
 • konzorcij ima ustrezne instrumente za krepitev znanstvene interakcije in medsebojnega sodelovanja;
 • strategija upravljanja podatkov in etičnih vidikov dela je podrobno urejena;
 • raznolikost oziroma zastopanost različnih skupin glede na spol in druge osebne lastnosti v konzorciju je odraz raznolikosti posameznega področja; morebitna neenakomerna zastopanost mora biti ustrezno obrazložena; konzorcij mora sprejeti konkretne in ustrezne ukrepe za obravnavo vprašanj spolne in druge raznolikosti in v prijavi navesti, kako ta vprašanja ureja;
 • načrtovana finančna sredstva, vključno z osebami, ki ji je treba zaposliti in potrebnimi investicijami, morajo biti tesno povezana z raziskovalnim projektom in ustrezno utemeljena; osebe, ki jih je treba zaposliti morajo biti ključne za izvedbo raziskovalnega projekta, investicije pa nujno potrebne, pri čemer druge primerljive možnosti rabe opreme niso na voljo.
   

4.1.4. »Družbeni in znanstveni vpliv«

Kazalniki za ocenjevanje po kriteriju družbeni in znanstveni vpliv (pod pojem družbenega vpliva se šteje tudi gospodarski vpliv) so:

 • krepitev konkurenčnosti in rasti organizacij z razvijanjem inovacij, ki sledijo potrebam evropskih in svetovnih trgov;
 • vsi drugi okoljski in družbeno pomembni vplivi, vključno z vplivi na kulturni razvoj (ki niso vključeni v preostale kazalnike);
 • učinkovitost predlaganih ukrepov za izkoriščanje in razširjanje rezultatov projekta Gravitacije (vključno z upravljanjem pravic intelektualne lastnine), javno predstavljanje (popularizacija) projekta Gravitacije in obvladovanje raziskovalnih podatkov;
 • pričakovani učinki projekta Gravitacije;
 • krepitev inovativnosti in vključevanje novih znanj.
   

Pri ocenjevanju po zgoraj navedenih kazalnikih se sledi naslednjim merilom:

 • konzorcij se odloči, ali se bo osredotočil na doseganje znanstvenega vpliva, družbenega vpliva ali pa na kombinacijo obeh vplivov; ocena po tem kriteriju je neodvisna od izbora konzorcija; prijavitelj v prijavi obrazloži svoje razloge za osredotočenje na znanstveni in/ali družbeni vpliv.
 • Znanstveni vpliv je vpliv raziskav na lastno raziskovalno področje, na sorodna raziskovalna področja ali na širšo znanstveno skupnost. Družbeni vpliv se lahko na splošno opredeli kot vsaka kulturna, gospodarska, industrijska, okoljska in/ali družbena sprememba, ki je (delno) rezultat znanja in spretnosti, pridobljenih s predlaganimi raziskavami.
 • Čeprav ima prijavitelj možnost izbire, da se osredotoči na družbeni in/ali znanstveni vpliv, se od njega pričakuje, da razmisli tudi priložnostih, ki se ponujajo v zvezi z neizbrano obliko vpliva. To lahko pomeni, da v prijavi navede, da (nepredvidene) priložnosti v zvezi z vplivom lahko izkoristijo drugi, in opiše, kakšna je njegova naloga, da to omogoči.
   

Znanstveni vpliv med drugim vključuje:

 • potencial in ustreznost rezultatov raziskav za lastno disciplino in sorodne discipline;
 • potencial in ustreznost rezultatov raziskav za širše znanstveno področje,pri čemer je še posebnega pomena raziskovalno sodelovanje med različnimi ERC domenami (SH, LS, PE).
   

Družbeni vpliv med drugim vključuje:

 • dodano vrednost projekta Gravitacije za družbeni vpliv;
 • potencial za kratkoročne in dolgoročne družbene učinke;
 • vizijo načinov, na katere bi predlagane raziskave lahko imele družbeni vpliv.
   

V zvezi s tem kriterijem se bo pretehtalo tudi naslednje vidike:

 • motivacija za osredotočanje na znanstveni in/ali družbeni vpliv;
 • če je poudarek predvsem na znanstvenem vplivu: kako se med izvajanjem projekta Gravitacije namenja sorazmerna pozornost povečanju (nepredvidenih) priložnosti za družbeni vpliv;
 • če je poudarek predvsem na družbenem vplivu: kako se med izvajanjem projekta Gravitacije namenja sorazmerna pozornost povečanju (nepredvidenih) priložnosti za znanstveni vpliv.

Dobro oceno po tem kriteriju je mogoče doseči, če je prijava osredotočena na znanstveni vpliv, družbeni vpliv ali povezanost obeh oblik vpliva. Ocena po tem kriteriju je neodvisna od izbrane osredotočenosti; ena oblika vpliva ni boljša ali slabša od druge.
 

4.2. Ocene

Ocene za ocenjevanje kriterijev so cele točke v razponu od 0 do 3 za kriterije, ki sestavljajo 30 % ocene in v razponu od 0 do 2 za kriterije, ki sestavljajo 20 % ocene.

Pri vseh štirih kriterijih je skupno vseh možnih točk 10.

Ocena po kriterijih se poda po merilih in opisno, ob upoštevanju kazalnikov in meril iz točke 4.1..

4.3. Deklaracija iz San Francisca (DORA)

DORA je svetovna pobuda, katere cilj je izboljšati način ocenjevanja raziskav in raziskovalcev. Vsebuje priporočila za financerje raziskav, raziskovalne ustanove, znanstvene revije in druge stranke.

DORA si prizadeva zmanjšati nekritično uporabo bibliometričnih kazalnikov in preprečiti nezavedno pristranskost pri ocenjevanju raziskav in raziskovalcev. Glavno vodilo pobude DORA je, da je treba raziskavo oceniti na podlagi njenih dosežkov (neodvisno, od primera do primera) in ne na podlagi nadomestnih meril, kot je revija, v kateri je raziskava objavljena.

ARIS pri ocenjevanju znanstvenih dosežkov prijaviteljev uporablja široko opredelitev znanstvenega prispevka.

Pri ocenjevanju prijav niso pomembni kazalniki, kot sta faktor vpliva revije ali h-indeks. Prijavitelj jih v svojih prijavah ne sme navesti. Vendar lahko poleg publikacij navede tudi druge znanstvene izdelke, kot so nabori podatkov, patenti, programska oprema in koda itd.
 

5. Začetek, obdobje in način (so)financiranja

Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projekta Gravitacije je 15. 9. 2024 in je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu ARIS, ter drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na izvedbo javnega razpisa. O morebitni spremembi predvidenega datuma začetka (so)financiranja izvajanja projektov Gravitacije bodo prijavitelji obveščeni med postopkom javnega razpisa.

Izbrane prijave bo ARIS (so)financirala do 14. 9. 2027.

Če je prijava izbrana za (so)financiranje, so kot končni prejemniki sredstev za izvajanje projekta Gravitacije vsi člani konzorcija. Člani konzorcija so solidarno odgovorni za obveznosti, ki nastanejo iz naslova projekta Gravitacije.

Nosilni partner in konzorcijski partnerji morajo ob prijavi priložiti sklenjeno konzorcijsko pogodbo, v kateri so med drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih članov konzorcija. ARIS z vsakim nosilnim in konzorcijskim partnerjem podpiše pogodbo o izvedbi in (so)financiranju projekta Gravitacije.

Nadzor nad izvajanjem projekta Gravitacije se izvaja skladno s Splošnim aktom o postopkih (so)financiranja in se podrobneje opredeli s pogodbo o izvedbi in (so)financiranju projekta Gravitacije. 

 

6. Upravičeni stroški (so)financiranja raziskovalnega projekta in način (so)financiranja

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so:

1.) stroški dela raziskovalcev, za delo na projektu, ki morajo biti določeni v skladu z delovnopravno zakonodajo in kolektivnimi pogodbami in vključujejo:

 • osnovno plačo, dodatke in del plače za delovno uspešnost,
 • prispevke delodajalca na izplačane plače in
 • povračila stroškov v zvezi z delom, ki vsebujejo povračila za regres za prehrano med delom, stroške prevoza na delo in z dela, stroške za delo od doma, letni regres za letni dopust in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne uslužbence (v nadaljnjem besedilu: stroški dela);

2.) stroški materiala in storitev, neposredno potrebnih za izvedbo projekta:

 • neposredne stroške materiala, ki zajemajo predvsem stroške nakupa materiala, polizdelkov in drobnega inventarja, ter
 • neposredne stroške storitev, ki zajemajo predvsem stroške potovanj, izvedbo konferenc in drugih aktivnosti razširjanja rezultatov raziskav, stroške objav, tudi v odprtem dostopu, avtorsko delo in druge storitve (v nadaljnjem besedilu: stroški materiala in storitev) in

3.) nakup raziskovalne opreme, potrebne za izvajanje projekta. Za nakup opreme izvajalec lahko nameni do 50 % dodeljenih sredstev projekta na tem razpisu, kar skupaj znaša do 1.125.000 evrov. Z navedenimi sredstvi lahko pokrije 60% vrednosti nakupa, 40% sredstev mora zagotoviti iz lastnih sredstev.

Neodbitni del DDV se šteje za upravičen strošek. Nadurno delo se ne šteje za upravičen strošek.

Način (so)financiranja

Prijavitelj za izvajanje projekta pripravi finančni načrt, v katerem opredeli obseg stroškov dela in neposrednih materialnih stroškov in stroškov storitev ter obseg nakupa raziskovalne opreme. Pri pripravi načrta prijavitelj upošteva z razpisom predviden celotni obseg sredstev 2.250.000 evrov in letni obseg sredstev, ki znaša 750.000 evrov, pri čemer lahko načrtuje izvedbo nakupa raziskovalne opreme v celoti v letu 2024. V tem primeru se letni obseg financiranja v letu 2024 poveča, skupni obseg financiranja projekta pa ostane nespremenjen.

Pri porabi sredstev za stroške dela in neposredne stroške materiala in stroške storitev so dovoljena odstopanja od načrta med ekonomskimi nameni v obsegu 10%. Če bi bilo potrebno višje odstopanje, mora izvajalec pilotnega projekta za večje odstopanje zaprositi financerja, vlogo mora utemeljiti. Financer vlogo za odstopanje odobri ali zavrne in o tem pisno obvesti izvajalca.

Dinamika financiranja je za stroške dela in stroške materiala in storitev predvidoma enakomerna.

V kolikor ob koncu poslovnega leta vsa sredstva za tekoče leto niso porabljena, je dovoljeno v okviru obdobja izvajanja projekta izkazati kratkoročno odložene prihodke v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja računovodstvo, oziroma veljavnimi slovenskimi računovodskimi standardi tako, da se ohranita struktura in namen sredstev. Izvajalec predloži letno finančno poročilo na obrazcu, ki ga predpiše financer. Listine in dokazila se hranijo na sedežu izvajalca in jih je na poziv financerja dolžan predložiti oziroma omogočiti vpogled v listine na sedežu izvajalca. Nadzor nad namensko porabo lahko izvede tudi s strani financerja pooblaščeni revizor. Pred nakazilom zadnjih 20% sredstev za izvajanje projekta je izvajalec dolžan predložiti končno finančno poročilo. Do nakazila preostanka sredstev je upravičen, če izkazuje namensko porabo za celoten obseg dodeljenih sredstev. V primeru, da izvajalec izkaže nižji obseg namenske porabe, se financiranje izvede do obsega izkazane namenske porabe sredstev.

Sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme se izvede glede na dejansko izveden nakup. Izvajalec lahko uveljavlja stroške nakupa samo do višine, opredeljene v veljavnem finančnem načrtu pilotnega projekta za posamezno leto. Pri uveljavljanju zahtevka za sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme je potrebno upoštevati, da je potrebno zahtevek za izplačilo in dokazila o nakupu raziskovalne opreme predložiti najpozneje do 31. oktobra v letu, za katerega se nakup načrtuje.

Izvajalec je stroške projekta dolžan evidentirati na ločenem stroškovnem mestu in financerju sporočiti oznako stroškovnega mesta.

Izvajalec lahko uveljavlja samo stroške, ki še niso financirani iz sredstev lokalnega, državnega ali evropskega proračuna oziroma iz drugih javnih sredstev.

Zamenjava

Glavni raziskovalci iz konzorcija lahko zaprosijo za financiranje za kritje svoje zamenjave, medtem ko sodelujejo v projektu Gravitacije, vendar le do 20 % svoje predvidene obremenitve in ob upoštevanju minimalne obremenitve iz točke 3.3..

 

7. Postopek izbora prijav

Postopek izbora prijav je sestavljen iz naslednjih korakov:

 • pregled izpolnjevanja formalnih pogojev prijave;
 • strokovni pregled s strani dveh recenzentov;
 • sestanek in posvetovanje članov zunanjega strokovnega telesa;
 • odločanje.

Postopek izbora prijav se vodi skladno s Splošnim aktom o postopkih (so)financiranja, razen če je v javnem razpisu določeno drugače.

V postopek ocenjevanja bodo sprejete pravočasne prijave, ki bodo po postopku dopolnjevanja, skladno s Splošnim aktom o postopkih (so)financiranja, izpolnjevale vse pogoje iz točke 3 javnega razpisa.

Prijave ocenjuje zunanje strokovno telo. Zunanje strokovno telo ocenjuje prijave projektov Gravitacije na podlagi kriterijev, kazalnikov in meril iz 4. točke tega razpisa.

Če posamezni prijavljeni projekt Gravitacije ne doseže mejnega praga, ki za prva dva kriterija predstavlja dve točki, za druga dva kriterija pa eno točko, ali skupnega mejnega praga vsote vseh štirih ocen, to je sedem točk, se ne more uvrstiti v izbor za (so)financiranje.

Zunanje strokovno telo sprejme skupno oceno posamezne prijave in za vsakega od štirih tematskih področij pripravi svoj predlog prednostnega seznama prijav, na katerem so prijave razvrščene po padajočem vrstnem redu glede na doseženo skupno oceno. Predlog prednostnega seznama prijav se posreduje v obravnavo Znanstvenemu svetu ARIS (v nadaljnjem besedilu: ZSA). ZSA sprejme predlog sklepa o izboru prijav, s katerim predlaga za (so)financiranje po eno prijavo iz vsakega od štirih tematskih področij, določenih v točki 1.2. javnega razpisa, in sicer prijavo, ki je znotraj področja dosegla najvišje število točk.

Na podlagi predloga sklepa ZSA direktor ARIS sprejme sklep o izboru prijav, s katerim odloči, ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje.

Nosilni partner in konzorcijski partnerji, katerih prijave bodo izbrane za (so)financiranje, bodo na podlagi sklepa o izboru prijav pozvani k podpisu pogodbe o izvedbi in (so)financiranju.

 

8. Pravno sredstvo

Nosilni partner in konzorcijski partnerji lahko zoper sklep direktorja ARIS o izboru prijav, skladno s Splošnim aktom o postopkih (so)financiranja, vloži ugovor v 15 dneh od prejema sklepa. O ugovoru s sklepom odloči Upravni odbor ARIS.

Vloženi ugovori ne zadržijo podpisa pogodb z izbranimi partnerji.

 

9. Drugi pogoji za zagotavljanje kvalitete

Sodelovanje

Člani konzorcija bodo intenzivno sodelovali vsaj v času trajanja projekta. Konzorciji so temeljito institucionalno in organizacijsko povezani v udeleženih institucijah. Pomembno prispevajo tudi k usposabljanju nadarjenih raziskovalcev. Raziskovalni projekt, za katere se zahteva financiranje, mora biti povezan z raziskovalnimi prednostnimi področji institucije, ki je vložila prijavo ter prijaviteljev in strateškimi dokumenti Republike Slovenije.

Upravljanje s podatki

Rezultati znanstvenih raziskav morajo biti ponovljivi in preverljivi ter dostopni za ponovno uporabo. V digitalni dobi to pomeni, da morajo biti raziskovalni podatki poleg publikacij tudi javno dostopni, kolikor je to mogoče. ARIS pričakuje, da bodo raziskovalni podatki, ki izhajajo iz projektov, financiranih iz sredstev ARIS, v največji možni meri javno dostopni za ponovno uporabo s strani drugih raziskovalcev. V zvezi s tem se uporablja načelo »odprto, kolikor je mogoče, zaprto, kolikor je potrebno«. Od raziskovalcev se pričakuje, da bodo podatki in/ali ne-numerični rezultati, ki so podlaga za zaključke dela, objavljenega v okviru projekta, javno dostopni hkrati z objavo dela. Vsi stroški, ki nastanejo v zvezi s tem, se lahko vključijo v finančni načrt projekta. Raziskovalci morajo pojasniti, kako se bodo obravnavali podatki, ki izhajajo iz projekta, in sicer na podlagi razdelka upravljanje s podatki v prijavi in načrta upravljanja s podatki, ki se pripravi po dodelitvi sredstev.

Razdelek upravljanje s podatki

Razdelek upravljanje s podatki je del prijave. Raziskovalci so pred začetkom raziskave pozvani, naj razmislijo o tem, kako bodo zbrani podatki razvrščeni in kategorizirani, da bodo lahko javno dostopni. Pogosto bo treba že med ustvarjanjem podatkov in njihovo analizo sprejeti ukrepe, da bi omogočili poznejše shranjevanje in razširjanje. Če vseh podatkov iz projekta ni mogoče javno objaviti, na primer zaradi zasebnosti, etike ali vrednotenja, mora prosilec navesti razloge za to v razdelku o upravljanju s podatki.

Razdelek upravljanje s podatki v prijavi ni ocenjen in zato ne bo imel vpliva na odločitev o dodelitvi sredstev.

Znanstvena integriteta

Skladno z ZZrID mora biti projekt izveden v skladu z nacionalnimi in mednarodno sprejetimi standardi za pravilno ravnanje v znanosti. Z vložitvijo prijave se prijavitelj zavezuje k spoštovanju in upoštevanju omenjenih načel. V primeru (morebitne) kršitve teh standardov med izvajanjem projekta, ki ga (so)financira ARIS, mora prijavitelj o tem nemudoma obvestiti ARIS in priložiti vse ustrezne dokumente.
 

Etična izjava ali licenca (dovoljenje)

Prijavitelj je odgovoren za ugotavljanje, ali je za izvedbo predlaganega projekta potrebna etična presoja ali dovoljenje. Prijavitelj bi moral zagotoviti, da se ta pravočasno pridobi od ustrezne institucije ali odbora za etiko. Če se projektu odobri (so)financiranje, se sredstva izplačajo pod pogojem, da je bila potrebna etična izjava/etična presoja ali dovoljenje pridobljeno pred zadnjim možnim datumom začetka projekta. Projekt se ne more začeti, dokler ARIS ne prejme kopije etične presoje ali dovoljenja, ki jih zahteva ARIS.
 

Nagojski protokol

Nagojski protokol zagotavlja pošteno in razumno porazdelitev koristi, ki izhajajo iz uporabe genskih virov (dostop in delitev koristi; ABS). Raziskovalci, ki za svoje raziskave uporabljajo genske vire iz Nizozemske ali drugod iz tujine, se morajo seznaniti z Nagojskim protokolom (www.absfocalpoint.nl). ARIS predvideva, da bodo raziskovalci sprejeli vse potrebne ukrepe v zvezi z Nagojskim protokolom.Za vsa pojasnila v slovenskem jeziku se lahko obrnete na Sektor za inovacije, dejan.korazija@aris-rs.si.

(So)financiranje iz drugih virov

(So)financiranje iz drugih virov ni obvezno.

 

10. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu

Skladno z 41. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja projekta Gravitacije, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora vsebovati tudi podatke o (so)financerju ali (so)financerjih ter številko projekta skladno z 82. členom Splošnega akta o postopkih (so)financiranja.

Nosilni partner mora po uvrstitvi prijave v (so)financiranje na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena projektu, ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede (so)financiranja, sestava projektne skupine s povezavami na podatke v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa ARIS in drugih (so)financerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni treba podvajati. Spletna stran predstavitve projekta mora ostati aktivna še 5 let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu o rezultatih izvedenega projekta.

 

11. Oddaja prijave

11.1. Način in oblika oddaje prijave

Prijava na javni razpis se odda v elektronski obliki preko spletnega portala ARIS Digital Forms. Prijava na spletni portal Digital Forms je možna z uporabniškim imenom in geslom. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v Evidenco RO, skrbniki spletnega portala Digital Forms v raziskovalnih organizacijah, zastopniki raziskovalnih organizacij, pooblaščenci zastopnikov raziskovalnih organizacij in dodatni uporabniki. Raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami na portalu Digital Forms, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik Digital Forms v raziskovalni organizaciji ali ARIS.

Prijavo na javni razpis mora oddati nosilni partner. Ta jo odda v imenu vseh članov konzorcija.

Prijavo se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARIS-GRAVITACIJA-2024. Prijava mora biti elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben) s strani zastopnika ali pooblaščene osebe nosilnega partnerja in vodje raziskovalnega projekta. Prijava in posamični obrazci morajo biti izpolnjena v slovenskem in angleškem jeziku.

11.2. Rok za oddajo prijave

Prijava mora biti oddana do vključno 12. 6. 2024 do 14. ure.

Prijava se šteje za pravočasno, če je do roka za oddajo prijav na spletnem portalu ARIS Digital Forms izpolnjena in podpisana s strani zakonitega zastopnika nosilnega partnerja oziroma pooblaščene osebe nosilnega partnerja in vodje raziskovalnega projekta.

Nosilnim partnerjem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

 

12. Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo v roku osmih dni po zaključku roka za oddajo prijav, v prostorih ARIS. Odpiranje elektronskih prijav pomeni evidentiranje prispelih prijav v okviru elektronskega prijavnega sistema.

 

13. Popolnost prijav

Uradna oseba odpira samo v roku oddane prijave.

Prijava se šteje za formalno popolno, če je elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben), oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.

Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ARIS ali oseba, ki jo direktor ARIS pooblasti.
 

14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni predvidoma v osmih (8) delovnih dneh od sklepa o izboru prijav.

Seznam izbranih ali neizbranih prijav bo objavljen na spletni strani ARIS najpozneje v osmih (8) delovnih dneh od dneva odposlanih sklepov o izboru prijav.
 

15. Kraj in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo dokumentacijo javnega razpisa

Dokumentacija javnega razpisa je dosegljiva na spletni strani ARIS (http://www.aris-rs.si/sl/razpisi/).

Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pridobite na spletni strani ARIS http://www.aris-rs.si oziroma na Javni agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan v času uradnih ur.

Kontaktni elektronski naslov: ana.martinjak-ratej@aris-rs.si

 

 

dr. Špela Stres,
direktor

 

Številka: 5100-70/2024-13
Datum: 29. 5. 2024

 

Pravne podlage:

 

Razpisna dokumentacija:

 • Priloga 1 - Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči:
  • ARIS-DP-2024.docx (izpolniti in oddati preko portala Digital Forms) (format Word)
    
 • Priloga 3 - Obrazec za finančni načrt izvajanja projekta:
 • Obrazec za pridobitev šifre raziskovalca:

 

Opozorilo prijaviteljem

Bodite pozorni na poglavji C in G v prijavnem obrazcu – obe poglavji morata biti vključno s prilogami izpolnjeni v angleškem jeziku.

 

 


[1] angl. »Academic impact«

[2] angl. »Societal impact«