Pečat odličnosti

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23; v nadaljnjem besedilu: ZZrID), 9. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22) v zvezi s petim odstavkom 47. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/23) objavlja

Javni poziv za (so)financiranje sheme podoktorskega usposabljanja Marie Skłodowska-Curie COFUND - Pečat odličnosti

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARIS).
 

2. Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva za (so)financiranje sheme podoktorskega usposabljanja Marie Skłodowska-Curie COFUND - Pečat odličnosti (v nadaljnjem besedilu: javni poziv) je (so)financiranje raziskovalnih organizacij, ki jim je bil v recenzentskem postopku Evropske komisije podeljen Pečat odličnosti  za izvedbo sheme podoktorskega usposabljanja Marie Skłodowska-Curie COFUND (v nadaljnjem besedilu: shema podoktorskega usposabljanja).

(So)financiranje sheme podoktorskega usposabljanja je namenjeno individualnemu raziskovalnemu usposabljanju in razvoju profesionalnih karier podoktorskih raziskovalcev.
 

3. Cilj javnega poziva

Cilj javnega poziva je izboljšanje mednarodnega, medsektorskega in interdisciplinarnega podoktorskega usposabljanja ter mobilnost raziskovalk in raziskovalcev.
 

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv

Na javni poziv se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO), ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO) ter izpolnjujejo pogoje določene v ZZrID in splošnih aktih ARIS.
 

5. Pogoji javnega poziva

ARIS bo (so)financirala upravičene subjekte iz 4. točke javnega poziva, katerih prijava na poziv Marie Skłodowska-Curie COFUND je bila oddana na mednarodni razpis Obzorje Evropa MSCA COFUND (HORIZON-MSCA-2021-COFUND-01), ji je bil v recenzentskem postopku Evropske komisije podeljen t. i. Pečat odličnosti in je Evropska komisija ni sprejela v (so)financiranje. 

Prijavitelj mora biti isti, kot je bil prijavitelj na mednarodni poziv Obzorje Evropa MSCA COFUND (HORIZON-MSCA-2021-COFUND-01), čigar prijava je bila predmet postopka ocenjevanja pri Evropski komisiji in ji je bil v recenzentskem postopku Evropske komisije podeljen Pečat odličnosti ter je Evropska komisija ni sprejela v (so)financiranje.

Prijavitelj se zaveže za izvedbo sheme podoktorskega usposabljanja, vključno s postopkom izbora podoktorskih kandidatov skladno s prijavo oddano na poziv Obzorje Evropa MSCA COFUND (HORIZON-MSCA-2021-COFUND-01).

Prijavitelj mora zagotoviti tudi izpolnjevanje pravila mednarodne mobilnosti na način, kot je to opredeljeno v shemi Marie Skłodowska-Curie.

Glavna kontaktna oseba sheme podoktorskega usposabljanja mora biti kot raziskovalec vpisan v Evidenco RO, ki jo vodi ARIS. Prijavitelj mora za glavno kontaktno osebo, ki še ni vpisana v evidenco RO, izpolniti in na ARIS oddati obrazec za pridobitev šifre raziskovalca ARIS-ZOP-02/2023-1, kateremu je potrebno obvezno priložiti Izjavo o nameri zaposlitve.

Pogoji morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega poziva. V primeru neizpolnjevanja pogojev se prijava zavrne.
 

6. Postopek ocenjevanja

ARIS pripozna ocenjevalni postopek izveden na podlagi mednarodnega razpisa Evropske komisije Obzorje Evropa MSCA COFUND (HORIZON-MSCA-2021-COFUND-01) in podeljen Pečat odličnosti ter sama ne izvede ocenjevalnega postopka.

ARIS lahko prijavitelje povabi k predstavitvi prijave na Znanstvenemu svetu ARIS.
 

7. Okvirna višina sredstev javnega poziva

Predviden obseg sredstev za realizacijo javnega poziva za celotno obdobje trajanja javnega poziva znaša največ 5.500.000 EUR. ARIS bo predvidoma (so)financirala eno shemo podoktorskega usposabljanja. Prijavitelj  lahko v prijavi navede obseg sredstev največ v obsegu iz prijave za katero je prejel Pečat odličnosti ob sočasnem upoštevanju že navedenih sredstev javnega poziva. Če bo navedel višji obseg sredstev, bo ARIS prijavo zavrnila.

ARIS bo prijaviteljem (so)financirala stroške skladno z določili 8. točke javnega poziva, v katero bo vključenih največ 24 podoktorskih kandidatov in največ 36 mesecev za vsakega kandidata. Če bo prijavitelj v prijavi navedel več kot 24 podoktorskih kandidatov in daljše obdobje usposabljanja, bo ARIS prijavo zavrnila.

Izbrano shemo podoktorskega usposabljanja bo ARIS (so)financirala največ 60 mesecev v obdobju predvidoma  od 1. 1. 2024 do 30. 12. 2028. Če bo prijavitelj v prijavi navedel trajanje sheme podoktorskega usposabljanja več kot 60 mesecev, bo ARIS prijavo zavrnila.

Javni poziv bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu ARIS.
 

8. Upravičeni stroški (so)financiranja

Upravičeni stroški, ki jih (so)financira ARIS, so opredeljeni s standardnimi stroški na enoto (v nadaljnjem besedilu: SSE).

SSE za shemo podoktorskega usposabljanja Marie Skłodowska-Curie COFUND – Pečat odličnosti, ki so veljavni za celotno obdobje izvajanja sheme podoktorskega usposabljanja:

 

Stroškovni element EUR / mesec  
 A 5.250,00  Plača
 B 857,85  Prispevki delodajalca (16,34%)
 C 314,50  Povračila v zvezi z delom
 D 800,00  Stroški materiala in storitev
 E 118,00  Amortizacija
 F 1.450,00  Indirektni stroški, vodenje projekta
  8.790,35 Skupaj

SSE pomeni najvišje možno izplačilo za posamezen stroškoven element, ki ga ARIS prizna kot upravičen strošek, ob sočasnem upoštevanju letne višine (so)financiranja ARIS, ki je opredeljena v 7. točki tega javnega poziva in znaša na letnem nivoju največ 1,1 mio EUR ter skladno s proračunskimi možnostmi.

ARIS bo (so)financirala izvajanje sheme podoktorskega usposabljanja v skupni višini sredstev opredeljenih v 7. točki tega javnega poziva, kar pomeni, da mora prijavitelj iz lastnih sredstev zagotoviti morebitno razliko do največ celotne zaprošene vrednosti izračunane upoštevaje SSE kot najvišje možno izplačilo za posamezno SEE.

Dovoljena odstopanja za shemo podoktorskega usposabljanja:

V okviru odobrenih sredstev lahko poraba po posameznih stroškovnih elementih od A do E iz zgornje tabele SSE odstopa v breme ali korist enega ali več stroškovnih elementov od A do E, pri vsakem največ do 15%. V okviru tega prenosa sredstev je dovoljeno tudi pokrivanje razlike stroškov šolnin podoktorskega usposabljanja, ki niso pokriti iz drugih proračunskih virov, za podoktorske kandidate, ki so (polno ali delno) zaposleni pri izvajalcu sheme podoktorskega usposabljanja.

Ob koncu poslovnega leta je v okviru obdobja izvajanja sheme podoktorskega usposabljanja dovoljeno izkazati kratkoročno odložene prihodke v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja računovodstvo, oziroma veljavnimi računovodskimi standardi tako, da se ohranita struktura in namen v okviru dovoljenih odstopanj opredeljenih v prejšnjem odstavku.

Odstopanja, ki so višja od odstopanj določenih v predhodnih odstavkih, so dovoljena v soglasju s financerjem, ki ga ta izda v obliki sklepa na podlagi utemeljitve, podane skupaj s finančnim poročilom.   

Če je na shemi podoktorskega usposabljanja vključen podoktorski kandidat s statusom invalida, se lahko del sredstev za pokrivanje stroškov materiala in storitev ter stroškov amortizacije nameni za nakup pripomočka, ki mu omogoči nemoteno izvajanje sheme podoktorskega usposabljanja.
 

9. Način (so)financiranja

Z izbranim prijaviteljem na javni poziv bo sklenjena pogodba o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s katero se podrobno uredi način in izvedba (so)financiranja ter druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.

ARIS bo izvajanje sheme podoktorskega usposabljanja (so)financirala na podlagi prejetih zahtevkov, v mesečnih obrokih, ki jih prijavitelj izračuna na podlagi dejanskega števila podoktorskih kandidatov vključenih v shemo podoktorskega usposabljanja v posameznem mesecu.

V zahtevku za izplačilo prijavitelj izkaže višino sredstev po stroškovnih elementih v breme ARIS in ločeno v breme lastnih sredstev, pri čemer SSE predstavlja najvišjo možno višino sredstev za posamezen strokovni element, ki ga prijavitelj izplača za ta namen. Iz zahtevka mora biti tudi jasno razvidno dejansko število podoktorskih kandidatov, ki so se usposabljali v okviru sheme podoktorskega usposabljanja v obdobju na katerega se zahtevek nanaša.   

ARIS bo izvajanje sheme podoktorskega usposabljanja (so)financirala mesečno, na podlagi prejetih zahtevkov prijavitelja za pretekli mesec. Zahtevek se izpolni na obrazcu, ki ga določi ARIS. Rok za oddajo mesečnega zahtevka se določi v pogodbi o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Morebitna odstopanja, ki so posledica preveč oz. premalo izplačanih sredstev v preteklem mesecu, zaradi v času oddaje zahtevka še neznanih podatkov (npr. morebitne daljše bolniške odsotnosti), prijavitelj poračuna pri oddaji naslednjega zahtevka.
 

10. Spremljanje in nadzor izvajanja (so)financiranja

ARIS in Znanstveni sveti ved (v nadaljnjem besedilu: ZSV) spremljajo in nadzorujejo izvajanje sheme podoktorskega usposabljanja v vseh fazah njenega poteka na podlagi letnih in zaključnih vsebinskih poročil. Prijavitelj za vsako leto izvajanja sheme podoktorskega usposabljanja predloži tudi poročilo o letni obremenitvi z raziskovalnim delom in finančno poročilo, ki vsebuje pregled porabe sredstev po stroškovnih elementih in dejavnosti. Poročila se izpolnijo na obrazcih, ki jih določi ARIS.

V vmesnih in zaključnem poročilu prijavitelj poda med drugim tudi utemeljitev morebitnih manjših vsebinskih sprememb in vključenosti partnerskih organizacij pri izvajanju sheme podoktorskega usposabljanja.

Letna in zaključna vsebinska poročila ocenjuje ZSV. Če ZSV negativno oceni letno poročilo, svojo oceno obrazloži. ARIS o tem obvesti prijavitelja. Če ZSV negativno oceni zaključno poročilo in to potrdi Znanstveni svet ARIS, mora prijavitelj vrniti 10 % vseh izplačanih sredstev. Znanstveni svet ARIS lahko negativno ocenjeno zaključno poročilo vrne v ponovno ocenjevanje ZSV. Na podlagi sklepa Znanstvenega sveta ARIS direktor ARIS sprejme obrazložen sklep.

ARIS lahko izvaja tudi nadzor nad izvajanjem sheme podoktorskega usposabljanja z obiski pri prijaviteljih. Za izvajanje nadzora nad implementacijo sheme podoktorskega usposabljanja lahko ARIS najame pooblaščene revizorje, ki v imenu ARIS izvedejo nadzor nad porabo sredstev.

Prijavitelj je dolžan v roku, določenem v pogodbi o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, obveščati ARIS o vseh okoliščinah, ki vplivajo na uspešno izvajanje sheme podoktorskega usposabljanja. Če uradna oseba ARIS ugotovi večje odstopanje pri izvajanju sheme podoktorskega usposabljanja glede na vsebino ali terminski načrt, ki je sestavni del prijavne vloge, lahko ARIS zniža obseg (so)financiranja ali zahteva vračilo že izplačanih sredstev.

Pri izvajanju sheme podoktorskega usposabljanja se, za primere ki v tem javnem pozivu niso urejeni, smiselno uporabljajo določbe Splošnega akta iz podpoglavja, ki ureja raziskovalne projekte.
 

11. Odprti dostop

Prijavitelj je dolžan slediti načelom odprtega dostopa do znanstvenih informacij v skladu z ZZrID in znanstvenoraziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije oziroma njenimi posameznimi deli ter drugimi predpisi, ki urejajo področje odprte znanosti.

Podoktorski kandidati morajo v poročilih, pri objavi rezultatov oziroma v vseh javnih predstavitvah raziskovalnih dosežkov navesti afiliacijo RO, šifro oz. oznako aktivnosti sheme podoktorskega usposabljanja ter naziv (so)financerja, ARIS. 
 

12. Oddaja prijave

12.1. Način in oblika oddaje prijave

Prijavo se odda preko elektronskega prijavnega sistema v elektronski obliki. Prijavo se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARIS-MSCA-COFUND-SE-PU-2023 na spletnem portalu ARIS DigitalForms. Prijava mora biti elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben) s strani zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja.

ARIS v postopku izbora preveri naslednje priložene dokumente, ki morajo biti priloženi kot priloge:

  • Priloga 1: Finančno ovrednoten terminski načrt izvajanja sheme podoktorskega usposabljanja iz katerega je razvidno število podoktorskih kandidatov vključenih v shemo podoktorskega usposabljanja po mesecih,
  • Priloga 2: Dokazilo o uspešnosti na mednarodnem razpisu HORIZON-MSCA-2021-COFUND-01 (spremni dopis Evropske komisije in recenzija),
  • Priloga 3: S strani Evropske komisije podeljen certifikat Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti,
  • Priloga 4: Celotna prijavna vloga na mednarodni razpis HORIZON-MSCA-2021-COFUND-01,
  • Priloga 5: Izjava prijavitelja.

12.2. Rok za oddajo prijave

Prijava se šteje za pravočasno, če je na spletnem portalu DigitalForms oddana najkasneje do 8. 12. 2023 do 14.00.
 

13. Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo v roku osmih dni po zaključku roka za oddajo prijav, v prostorih ARIS. Odpiranje elektronskih prijav pomeni evidentiranje prispelih prijav v okviru elektronskega prijavnega sistema.  
 

14. Popolnost prijav

Uradna oseba odpira samo v roku oddane prijave.  

Prijava se šteje za formalno popolno, če je elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben), oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni poziv.

Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ARIS ali oseba, ki jo direktor ARIS pooblasti.
 

15. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega poziva

O izidu javnega poziva bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja o izboru prijav.
 

16. Kraj in čas v katerem lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo ter spletni naslov, na katerem je dosegljiva pozivna dokumentacija

Javni poziv in pozivna dokumentacija sta objavljena na spletni strani ARIS (www.aris-rs.si). Informacije v zvezi z javnim pozivom ter pozivno dokumentacijo lahko pridobite na ARIS v času uradnih ur ARIS po predhodnem dogovoru pri uradni osebi za javni poziv, Maji Kranjc Todorović, po e-pošti: maja.kranjc@aris-rs.si, tel. +386 1 400 5982.

 

Dr. Špela Stres,
direktor

 

Številka: 5100-237/2023-3
Datum: 22. 11. 2023

 

Pravne podlage:

Pozivna dokumentacija: