Novice, obvestila

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 34. člena v povezavi z 12. in 100. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljevanju: Zakon), 2. in 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21 - ZZrID; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020 , 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 in 6319-2/2013-65 z dne 6. 12. 2021 (v nadaljevanju: Metodologija), objavlja

Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov za obdobje 2023-2025

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).

 

2. Predmet in cilj javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje gostovanj pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC projektov zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno izvajajo znanstvenoraziskovalne projekte ERC (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) na področju katerekoli znanstvene vede. Gostovanja raziskovalcev iz Slovenije (v nadaljevanju: gostujoči raziskovalec) trajajo najmanj en in največ šest mesecev. Gostovanja raziskovalcev so časovno sklenjena (nedeljiva) gostovanja v trajanju od enega do šestih mesecev.

Cilj javnega razpisa je sodelovanje z nekdanjim ali sedanjim vodjo ERC projekta in s tem razvijanje usposobljenosti za pripravo lastnega projekta ter povečanje možnosti, da raziskovalec iz Slovenije postane sam prejemnik ERC projekta. Iz tega izhaja zaključni cilj javnega razpisa, t.j. prijava znanstvenoraziskovalnega projekta na razpis ERC, in sicer znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključku gostovanja, pri čemer se kot zadnji rok za oddajo prijave na razpis ERC upošteva drugi možni datum prijave na istovrstni razpis ERC, za katerega gostujoči raziskovalec izpolnjuje pogoje ob prijavi. V primeru, da gostujoči raziskovalec z ozirom na leto zagovora prvega doktorata med prvim in drugim možnim datumom prijave na istovrstni razpis ERC izpolni pogoje za višjo stopnjo razpisov ERC ter se ni prijavil na razpis ERC ob prvem možnem datumu, se kot zadnji rok za oddajo prijave na razpis ERC upošteva drugi možni datum prijave na razpis ERC na višji stopnji, ki se prav tako določi glede na datum zaključka gostovanja.

 

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi agencije.

 

4. Pogoji, ki jih morata ob prijavi izpolnjevati prijavitelj in gostujoči raziskovalec

4.1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj

(1) Prijavitelj lahko prijavi več vlog, vendar ne več kot eno vlogo za posameznega raziskovalca. Za posameznega raziskovalca lahko vlogo odda le en prijavitelj.

(2) Raziskovalna organizacija, ki je prijavitelj na javni razpis, je hkrati raziskovalna organizacija, preko katere se gostujoči raziskovalec prijavi na razpis ERC po zaključku gostovanja, kot izhaja iz 2. odstavka 2. točke javnega razpisa.

(3) Prijavitelj se pisno obveže, da se bo gostujoči raziskovalec prijavil na razpis ERC po zaključenem gostovanju, kot izhaja iz 2. odstavka 2. točke javnega razpisa. V nasprotnem primeru bo agencija skladno s pogodbo zahtevala vrnitev vseh že izplačanih sredstev.

4.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči raziskovalec

(1) Gostujoči raziskovalec mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih tretje stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven, ter izkazovati mednarodno primerljive raziskovalne rezultate v skladu z Zakonom, Pravilnikom o postopkih, Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa, št. 007-5/2022-3 z dne 16. 5. 2022 in Metodologijo.

(2) Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa (CI).

(3) Gostujoči raziskovalec mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evidenco raziskovalcev ali register zasebnih raziskovalcev pri agenciji.

(4) Gostujoči raziskovalec se pisno obveže, da se bo po zaključenem gostovanju prijavil na razpis ERC, kot izhaja iz 2. odstavka 2. točke javnega razpisa. V nasprotnem primeru bo od prijavitelja agencija skladno s pogodbo zahtevala vrnitev vseh že izplačanih sredstev.

(5) Gostujoči raziskovalec, ki je gostoval pri vodji ERC projekta na podlagi zadevnega razpisa, se ne more ponovno prijaviti na javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov.

 

5. Razpisna dokumentacija

Prijava mora obvezno vsebovati:

 1. Prijavno vlogo ARRS-ERC-FS;
 2. Osnutek dispozicije znanstvenoraziskovalnega projekta v slovenskem in angleškem jeziku v predpisanem formatu, s katero bo gostujoči raziskovalec kandidiral na bodočem razpisu ERC. Dolžina osnutka dispozicije je največ 15 strani za posamezno jezikovno različico;
 3. Izjavo gostujočega raziskovalca, da bo ob prijavi na razpis ERC izpolnjeval pogoje razpisa, na katerega se bo prijavil: https://erc.europa.eu/ (ARRS-ERC-FS-Izjava1);
 4. Izjavo prijavitelja in gostujočega raziskovalca, da se bo slednji po zaključenem gostovanju prijavil na razpis ERC, kot izhaja iz 2. odstavka 2. točke javnega razpisa (ARRS-ERC-FS-Izjava2);
 5. Življenjepis - Curriculum Vitae – ki izkazuje skladnost po kriteriju ocenjevanja znanstvene odličnosti gostujočega raziskovalca, kot sledi iz 7.a. točke javnega razpisa. Format življenjepisa se mora skladati z navodili ERC: https://erc.europa.eu/ ;
 6. Pismo podpore vodje ERC projekta s predpisanimi vsebinskimi elementi:
  • seznanjenost vodje ERC projekta s pogoji pobude ERC Fellowship,
  • seznanjenost vodje ERC projekta z dispozicijo gostujočega raziskovalca,
  • strokovno mnenje vodje ERC projekta glede osnutka dispozicije gostujočega raziskovalca (opis prednosti in pomanjkljivosti ter potencial za uspeh na razpisu ERC),
  • opis načrta vključitve gostujočega raziskovalca v skupno delo na projektu;

 

6. Ocenjevalni postopek

Ocenjevalni postopek vodi občasno strokovno telo (v nadaljevanju: OST), ki ga imenuje Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA). ZSA s sklepom o imenovanju določi predsednika, namestnika predsednika in člane OST, njihove naloge ter trajanje mandata. Sestava OST pokriva vse znanstvene vede, iz katerih prihaja predmet ocenjevanja. Ocenjevalni postopek se izvede po vsakokratnem odpiranju prijav.

V primeru večjega števila prijav, ki dosežejo mejni prag za uvrstitev v izbor za sofinanciranje, s čimer so presežena razpoložljiva sredstva javnega razpisa, je sestavni del ocenjevalnega postopka tudi ustna predstavitev (intervju). Ustna predstavitev s strani predlaganega vodje je namenjena samo za tiste prijave, katerih skupna ocena je enaka spodnjemu mejnemu pragu, ki se v tem primeru določi glede na razpoložljiva sredstva javnega razpisa. Pri ustni predstavitvi sodelujeta vsaj dva člana OST, pri čemer obvezno sodeluje član OST s področja vede, ki je predmet prijave. Ustna predstavitev se oceni z usklajeno oceno od 0 do 5. Ocena predstavitve dopolnjuje skupno oceno. Pri ustni predstavitvi se upošteva kakovost prijave in možnosti projekta za uspeh na bodočem ERC razpisu.

OST ob zaključku ocenjevalnega postopka pripravi končno oceno prijav in finančno ovrednoten prednostni seznam prijav, pri čemer upošteva skupno oceno in morebitne ustne predstavitve. OST nato posreduje predlog prednostnega seznama prijav za sofinanciranje ZSA v obravnavo. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje na predlog ZSA sprejme direktor agencije.

Prijave, ki presegajo v javnem razpisu določeno število gostovanj v posameznem letu, se zavrnejo, pri čemer se upošteva vrstni red prispetja glede na datum in čas vložitve popolne prijave.

 

7. Kriteriji za izbiro prijav za (so)financiranje

V postopku izbora prijav za sofinanciranje gostovanj se uporabljajo naslednji kriteriji in kazalniki:

a) Za ocenjevanje po kriteriju Znanstvena odličnost (10 točk) se uporablja naslednje kazalnike:

 • Izjemni dosežki, ki se nanašajo na raziskovalno področje oziroma cilje, kot so opredeljeni v osnutku dispozicije znanstvenoraziskovalnega projekta;
 • Izkazana sposobnost samostojnega in ustvarjalnega razmišljanja;
 • Sposobnost priprave predloga raziskave in vodenja raziskav;
 • Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih izzivov;
 • Ambicioznost in izjemnost ciljev (na primer nove metode in pristopi k razvoju področij in potencial za preseganje obstoječega stanja v znanosti);
 • Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom, in ustreznost ciljev;
 • Primernost predlagane metodologije raziskave za doseganje ciljev.

b) Za ocenjevanje po kriteriju Kakovost in učinkovitost izvedbe (5 točk) se uporablja naslednje kazalnike:

 • Skladnost dejavnosti vodje ERC projekta in gostujočega raziskovalca;
 • Kakovost načrta vključitve gostujočega raziskovalca v dejavnosti vodje ERC projekta;
 • Primernost raziskovalnih zmogljivosti raziskovalne organizacije vodje ERC projekta.

Za ocenjevanje po kriteriju Znanstvena odličnost je možnih 10 točk in po kriteriju Kakovost in učinkovitost izvedbe 5 točk, skupaj torej 15 točk. Če posamezna prijava ne doseže mejnega praga, ki za vsak kriterij predstavlja najmanj polovico največjega možnega števila točk, ali skupnega mejnega praga vsote obeh ocen, to je 10 točk, se ne izbere za (so)financiranje.

 

8. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in (so)financiranje gostovanj

Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša okvirno 260.000,00 EUR. Realizacija je vezana na proračunske možnosti.

Agencija bo v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2025 sofinancirala do 6 gostovanj v posameznem koledarskem letu. Število sofinanciranih gostovanj ter obseg in datum začetka sofinanciranja so vezani na proračunske možnosti.

Agencija bo gostujočim raziskovalcem v okviru javnega razpisa ob gostovanjih pri vodjah ERC projektov (so)financirala:

 • nadomestilo za delo v tujini, ki vključuje stroške nastanitve, stroške prevoza do kraja gostovanja in nazaj, stroške prevoza na delo v kraju gostovanja in stroške prehrane med delom v skupnem znesku 1.800 EUR mesečno, pomnoženo s korekcijskim faktorjem življenjskih stroškov za državo gostovanja, ki je razviden iz priloge, ki je sestavni del dokumentacije. V primeru, da korekcijski faktor življenjskih stroškov za državo v tej prilogi ni opredeljen, se upošteva korekcijski faktor 100.

Agencija (so)financira obisk gostujočih raziskovalcev na podlagi razpisa najmanj en mesec in največ šest mesecev. Po prejemu obvestila o sofinanciranju gostovanja prijavitelj obvesti agencijo o točnem datumu pričetka in zaključka gostovanja, ki je časovno sklenjeno gostovanje v trajanju od enega do šestih mesecev. Način in višina sofinanciranja se uredita v pogodbi, ki je sklenjena med agencijo in prijaviteljem.

Gostujoči raziskovalec, ki je gostoval pri vodji ERC projekta na podlagi zadevnega razpisa, v 30 dneh od zaključka gostovanja odda vsebinsko in finančno poročilo, ki vsebuje pregled porabe sredstev po skupinah stroškov izvedene dejavnosti. Poročili se izpolnita na obrazcih, ki ju določi agencija.

Ob oddaji prijave znanstvenoraziskovalnega projekta na razpis ERC, ki mora biti znotraj predpisanega obdobja, kot je opredeljen v 2. odstavku 2. točke javnega razpisa, gostujoči raziskovalec z dokazilom o prijavi obvesti agencijo.

 

9. Oddaja prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav

9.1. Način in oblika prijave

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-ERC-FS.

Prijavo je potrebno oddati v papirni in elektronski obliki. Obe obliki prijave, papirna in elektronska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Prijava v papirni obliki

Prijava v papirni obliki mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – Prijava na Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov« ter naziv in naslov prijavitelja. V vsaki poslani ovojnici z oznako je lahko le ena prijava. Prijava v papirni obliki mora biti lastnoročno podpisana s strani zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO, s strani vodje raziskovalnega projekta ter opremljena z žigom RO.

Prijava v elektronski obliki

Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na naslov ERC-GOSTOVANJA@arrs.si (odda se samo prijavni obrazec ARRS-ERC-FS brez prilog; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc, ki ni podpisan in žigosan; prijava naj bo poimenovana ARRS-ERC-FS-Pr.doc, kjer je »Pr« priimek vodje projekta v Sloveniji).

9.2. Popolnost prijav

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis. Če prijavitelj ne odda elektronske prijave, gre za formalno nepopolno prijavo. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih.

 

10. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje bo praviloma trikrat letno odpirala vse do dneva odpiranja prejete in pravilno označene prijave, in sicer po vrstnem redu prispetja.

 

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni predvidoma v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja o izboru prijav.

 

12. Trajanje javnega razpisa

Javni razpis je odprt do 30. 10 . 2024 do 14h.

 

13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.arrs.si/sl/razpisi/ Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba: Aleksandra Panič, tel. +386 1 400 5924, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si

 

Št. 5110-1/2022-3
Datum: 19. 8. 2022

 

Prof. dr. Mitja Lainščak,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 112/2022 z dne 26. 8. 2022.

 

Razpisna dokumentacija:

 


Sprememba kontaktne osebe:

Maja Turk, tel. 386 1 400 5929, e-pošta: maja.turk@arrs.si 


Sprememba kontaktne osebe: (5. 1. 2024)

Mojca Boc, tel. 386 1 400 5971, e-pošta: mojca.boc@aris-rs.si