Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 8. in 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 - ZPOP-1A in 21/18 - ZNOrg) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana objavlja

Javni razpis za sofinanciranje nabavnih konzorcijev v letu 2018

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
 1. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa
 1. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin zbirke najkakovostnejših znanstvenih revij z visokimi faktorji vpliva ali uvrščenih med prvih 5 na znanstvenih področjih v celotnem besedilu, z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa

Predvidena višina sredstev javnega razpisa znašaokvirno 255.000 EUR. Realizacija je vezana na zagotovitev sredstev v finančnem načrtu ARRS za leto 2018.

ARRS bo z izbranimi prijavitelji na razpisu sklenila pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih  možnosti.

 1. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

5.1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Evidenca RO) pri ARRS. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis, morajo opravljati informacijske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti ter morajo biti nosilec konzorcija.  Knjižnice in zavodi se lahko prijavijo v obliki konzorcija (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji). V konzorcij  morajo biti vključene najmanj štiri univerze in najmanj štirje javni raziskovalni zavodi oziroma celotno znanstveno področje, ki ga konzorcij pokriva.

5.2. Prijava mora temeljiti na podlagi cenikov ali pridobljenih ponudb.

5.3. Prijavitelju se lahko odobrijo sredstva največ do višine ponudb iz predloženega seznama.

 1. Kriteriji za ocenjevanje prijav                                                                                  

Kriteriji za ocenjevanje prijav so:

 • relevantnost podporne dejavnosti,
 • kakovost prijave podporne dejavnosti,
 • potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav,
 • kakovost in učinkovitost izvedbe upravljanja.

Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prednosti. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Pravilnik in Metodologija.

Prijave se ocenjujejo znotraj posamezne znanstvenoraziskovalne vede.

 1. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva 

Dodeljena sredstva se uporabijo v letu 2018 za plačilo stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu , ki zapadejo v plačilo v letu 2018.

 1. Razpisna dokumentacija z navedbo vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev
  Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-RI-ML-02- 2018 – Prijavna vloga za sofinanciranje  nabavnih konzorcijev v letu 2018

Poleg prijavnega obrazca sta sestavna dela razpisne dokumentacije tudi Metodologija in Pravilnik.

 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav
 1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si in v enem izvodu v papirni obliki na naslov ARRS, pri čemer je za identičnost vsebine obeh prijavnih obrazcev odgovoren prijavitelj.
 2. Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nabavnih konzorcijev v letu 2018" ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija), Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov agencije do vključno srede, 10. 10. 2018, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno srede, 10. 10. 2018, do 12. ure (poštni žig). V vsaki pošiljki z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nabavnih konzorcijev v letu 2018 " je lahko le ena prijava.
 3. Prijave oddane v elektronski obliki morajo biti popolnoma enake kot papirne prijave in jih morajo prijavitelji posredovati do vključno srede, 10. 10. 2018, do 12. ure.
 4. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenem v tem razpisu. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, agencija v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko b) komisija za odpiranje ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijavitelju (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
 1. Kraj, datum in čas odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo v petek, 12. 10. 2018, ob 10. uri, v sobi 303 Javne agencije za raziskovalno   dejavnosti Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja agencije o sofinanciranju nabavnih konzorcijev. 

 1.   Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis in prijavni obrazec z razpisno dokumentacijo bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo se lahko dobi tudi v času uradnih ur v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

 1. Dodatne informacije

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri ge. Marici Žvar osebno ali po telefonu 01/400-59-42, vsak delavnik od 9. do 13. ure ali po elektronski pošti: Marica.Zvar@arrs.si.

 

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Datum: 17. 09. 2018
Številka: 6316-12/2018-1

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 62/2018, z dne 21.09.2018.

 

Razpisna dokumentacija: