Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana  na podlagi 8. člena v zvezi s 185. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljevanju: pravilnik o postopkih) in v zvezi z 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - UPB1, 61/06 -ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A) ter ob upoštevanju Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 - UPB št. 3, št. 6319-2/2013-26 in št. 6319-2/2013-27 z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29 z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30 z dne 10. 10. 2016, št. 6319-2/2013-31 z dne 7. 11. 2016, št. 6319-2/2013-32 z dne 21. 11. 2016, št. 6319-2/2013-33 z dne 6. 2. 2017 in 6319-2/2013-34 z dne 23. 3. 2017, poglavje M – Znanstvene monografije  (v nadaljnjem besedilu: metodologija), objavlja

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2017

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
 1. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na vseh znanstvenih področjih, in sicer:
 1. znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;
 2. prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik;
 3. prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;
 4. digitalnih izdaj monografij.

Znanstvena monografija iz tega javnega razpisa je po uporabi definicije iz sprejetega in veljavnega dokumenta: »Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS«, pod oznako (2.01), publikacija, v kateri se znanstveno sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava neki problem, vprašanje ali predmet, oseba ali dogodek, v enem zvezku oziroma v določenem številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. Publikacija mora biti recenzirana in imeti vse predpisane elemente za pridobitev CIP in ISBN (ISMN). Sem uvrščamo tudi znanstvene zemljevide. Znanstvenokritične izdaje vira, ki zajemajo reprodukcijo, prepis ali prevod historičnega vira, uvrščamo v tip 2.28, znanstvene slovarje, enciklopedije ali leksikone pa v tip 2.6 ali 2.27. Zbornikov s konferenc, zaključnih in drugih poročil o delu na raziskovalnih nalogah in projektih ipd. (četudi v vezani obliki) ne uvrščamo v ta tip. Prav tako sem ne uvrščamo doktorskih disertacij, ki naknadno izidejo kot znanstvene monografije, če v vsebini dela ni nobenih dopolnitev/sprememb. O izjemah odloča za znanost pristojna državna institucija.

Agencija ne sofinancira:

 • ponatisov znanstvenih monografij;
 • ponatisov doktorskih in magistrskih del;
 • zbornikov znanstvenih prispevkov na konferencah, kongresih, simpozijih in kolokvijih;
 • končnih in drugih poročil o rezultatih raziskav;
 • učbenikov, priročnikov in katalogov.
 1. Cilji javnega razpisa

 Agencija podpira izdajanje znanstvenih monografij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so:

 • aktualne in temeljnega pomena za razvoj posameznega znanstvenega področja;
 • pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
 • pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;
 • pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture.
 1. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev
  Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa za leto 2017 znaša predvidoma 318.000,00 EUR.

Javni razpis bo realiziran v okviru proračunskih možnosti. Agencija bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbe o sofinanciranju.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij se lahko prijavijo:

 • raziskovalne organizacije, vpisane v Evidenco RO pri agenciji;
 • društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti;
 • založbe na področju Republike Slovenije in v zamejstvu, pri čemer se za založbe štejejo fizične ali pravne osebe, ki so registrirane za dejavnost založništva (šifra kategorije po SKD J58) ali imajo v aktu o ustanovitvi opredeljeno, da opravljajo navedeno dejavnost.
 1. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

6.1. Pogoji prijave prijavitelja

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • znanstvena monografija mora biti recenzirana z najmanj dvema znanstvenima recenzijama;
 • znanstvena recenzija mora biti v celoti objavljena v sofinancirani znanstveni monografiji z imenom in   priimkom recenzenta (v primeru, da je znanstvena monografija do seznanitve prijaviteljev z rezultati javnega razpisa že izšla, se znanstvena recenzija z imenom in priimkom recenzenta vloži v znanstveno monografijo);
 • znanstvena monografija mora biti urejena in opremljena po mednarodnih bibliografskih standardih in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Republiki Sloveniji (znanstvena monografija mora imeti ustrezen CIP in ISBN-številko oziroma vse potrebne elemente za njuno pridobitev);
 • znanstvena monografija mora biti do 31. 12. 2017 dostavljena agenciji; prevod znanstvene monografije prijavitelj dostavi agenciji do 31. 3. 2018;
 • finančna konstrukcija znanstvene monografije mora biti finančno uravnotežena na način, da so prihodki in odhodki znanstvene monografije enaki;
 • prijavitelji si morajo prizadevati zagotoviti izdajo znanstvenih monografij v poslovnem modelu, ki omogoča odprt dostop do sofinanciranih digitalnih znanstvenih monografij, v skladu z veljavno strategijo odprtega dostopa;
 • prijavitelji zagotavljajo oziroma se zavežejo, da bodo zagotovili prost dostop do spletnih izdaj sofinanciranih digitalnih znanstvenih monografij;
 • prijavitelj za isti namen in isto znanstveno monografijo še ni sofinanciran iz državnega proračuna na podlagi drugih javnih razpisov in z njimi ne bo presegel dovoljenih zneskov pomoči po pravilu »de minimis«;
 • prijavitelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja;
 • prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev oziroma sredstev iz drugih virov;
 • prijavitelj lahko na ta javni razpis odda samo eno prijavo za posamezno znanstveno monografijo;
 • agencija posameznemu avtorju (ali soavtorju) sofinancira eno znanstveno monografijo (v primeru, da bo oddana prijava za posameznega avtorja, ki bo v drugi prijavi naveden kot soavtor, se bo upoštevala prijava, kjer bo naveden kot avtor; v tem primeru bo prijava, kjer bo naveden kot soavtor zavrnjena; v primeru, da bo oddana prijava za posameznega avtorja (soavtorja), ki bo v drugi prijavi prav tako naveden kot avtor (soavtor), se bo moral opredeliti katera prijava se upošteva; v nasprotnem primeru bo agencija upoštevala prijavo, kjer so višja zaprošena sredstva).

Pri prevodu znanstvene monografije tujega avtorja v slovenski jezik se upoštevajo že objavljene recenzije v publikaciji. Če tuja znanstvena monografija, ki se prevaja v slovenski jezik, objavljenih recenzij nima, prijavitelj prijavi priloži najmanj dve znanstveni recenziji.

6.2. Pogoji za recenzenta znanstvene monografije

Recenzent znanstvene monografije je lahko slovenski ali tuji državljan, ki ima doktorat znanosti v okviru vede prijavljene znanstvene monografije in habilitacijo v predavateljski naziv (docent, izredni profesor ali redni profesor) oziroma ustrezen raziskovalni naziv (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik).

Recenzent znanstvene monografije zagotovi, da je monografija znanstveno deloo.

Recenzent znanstvene monografije ne sme biti v navskrižju interesov z avtorjem (soavtorjem) znanstvene monografije, in sicer ne sme biti z njim v neposrednem sorodstvenem razmerju, zaposlitvenem ali raziskovalnem razmerju, pri čemer se za navedena razmerja upošteva definicija 2., 3. in 4. odstavka 229. člena pravilnika o postopkih.

Znanstvena recenzija mora biti objavljena v sofinancirani znanstveni monografiji z imenom in priimkom recenzenta. Recenzenti znanstvene monografije nimajo pristojnosti recenzentov iz 225. in 226. člena pravilnika o postopkih in se zato njihovo ime in priimek lahko objavi.

Podatki o recenzentih znanstvenih monografij in znanstvene recenzije so sestavni del prijavne dokumentacije.

 1. Ocenjevanje prijav

7.1. Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, kriteriji ocenjevanja in točkovanje

Prijave ocenjuje strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor. Število članov komisije določi direktor. Člani so lahko zunanji ali zaposleni v agenciji. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Strokovna komisija lahko po potrebi pri sprejemanju odločitev pridobi mnenje članov strokovnih teles agencije oziroma recenzentov.

Strokovna komisija ocenjuje prijave na podlagi dveh kriterijev, in sicer:

 1. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja),
 2. Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene monografije.

Za ocenjevanje znanstvenih monografij po kriteriju A. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja) se uporablja kazalnik - Kakovost objav (ocena A1 vključno z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A‘, A‘′ in A1/2), po metodologiji agencije za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti. Za ocenjevanje znanstvenih monografij po kriteriju B. Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene monografije se uporablja kazalnik Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene monografije (ocena A1 vključno z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A‘, A‘′ in A1/2), po metodologiji agencije za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti. Podatki bodo upoštevani iz http://www.sicris.si na dan zaključka razpisnega roka, t.j. na dan izteka roka za oddajo prijav.

Tabela 1: Kriteriji za ocenjevanje prijav za znanstvene monografije in največje število točk za posamezni kriterij
 

Kriterij Kazalnik (ocena) Kazalnik (ocena) Točke
  avtor/recenzent ima evidenčno številko raziskovalca pri agenciji avtor/recenzent nima evidenčne številke raziskovalca pri agenciji  
A. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja) Kakovost objav :
- ocena A1 vključno z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A‘, A‘′ in A1/2
Kakovost objav:
- slovenski avtor (ocena na podlagi bibliografije avtorja),
- tuji avtor (ocena na podlagi izvirnika ali podatkov o izvirniku, znanstvenih recenzij, osnutkov prevodov in navedenih treh najboljših znanstvenih del)
0,00-30,00
4,00 ≤ A1 ≤ 7,00 4,00 - 7,00 30,00
1,00 ≤ A1 < 4,00 1,00 - 3,99 20,00
0,00 < A1 < 1,00 0,01 - 0,99 10,00
A1=0,00 0,00 0,00
B. Znanstvena odličnost recenzenta Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene monografije:
- ocena A1 vključno z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A‘, A‘′ in A1/2
Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene monografije:
- slovenski recenzent (ocena na podlagi bibliografije avtorja),
- tuji recenzent (ocena na podlagi navedenih treh najboljših znanstvenih del)
0,00-30,00
4,00 ≤ A1 ≤ 7,00 4,00 - 7,00 30,00
1,00 ≤ A1 < 4,00 1,00 - 3,99 20,00
0,00 < A1 < 1,00 0,01 - 0,99 10,00
  A1=0,00 0,00 0,00
Možno število točk 60,00

Skupna ocena je sestavljena iz vsote točk po kriteriju A (možnih 30,00 točk) in kriteriju B (možnih 30,00 točk). Vse ocene se določijo za obdobje zadnjih 5 let.

Vsakemu avtorju/recenzentu se najprej dodeli ocena (0,00-7,00), na podlagi katere se dodeli točke (0,00-30,00) skladno z določili iz Tabele 1 v točki 7.1. javnega razpisa. Če ima znanstvena monografija več avtorjev ali recenzentov, se upošteva izračun povprečja točk (in ne povprečja ocen) vseh avtorjev ali recenzentov (obvezna sta najmanj dva). Povprečje točk se izračuna tako, da se sešteje točke vseh avtorjev/recenzentov in se deli s številom vseh avtorjev/recenzentov.

Za slovenske avtorje in recenzente znanstvenih monografij, ki nimajo evidenčne številke raziskovalca pri agenciji, strokovna komisija oceno znanstvene odličnosti poda na podlagi priloženih bibliografij avtorjev in recenzentov. Za tuje avtorje znanstvenih monografij, ki se prevajajo v slovenski jezik, strokovna komisija znanstvene odličnosti poda na podlagi priloženega izvirnika ali priloženih podatkov o izvirniku, znanstvenih recenzij, osnutkov prevodov in treh navedenih avtorjevih najboljših znanstvenih del. Za tujega recenzenta znanstvene monografije strokovna komisija oceno znanstvene odličnosti poda na podlagi navedenih treh najboljših recenzentovih znanstvenih del.

7.2. Uvrstitev v kategorije glede na dosežene točke

Posamezna prijava lahko doseže največ 60 točk. Na podlagi doseženih točk se prijavo uvrsti v eno od treh kategorij, in sicer:

 • I. kategorija: prijave, ocenjene med 31 in 60 točkami;
 • II. kategorija: prijave, ocenjene med 20 in 30 točkami;
 • III. kategorija: prijave, ocenjene z manj kot 20 točkami.

Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v prvi dve kategoriji, se odobri sofinanciranje in sicer:

 • I. kategoriji pripada 100 % delež sredstev glede na izračunani sofinancirani znesek;
 • II. kategoriji pripada 75 % delež sredstev glede na izračunani sofinancirani znesek.

Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v III. kategorijo, se ne odobri sofinanciranja.

7.3. Normativi za izračun zneska sofinanciranja

Za izračun višine sredstev za sofinanciranje izdaje znanstvenih monografij se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni elementi:

Tabela 2: Vrste stroškov
 

Vrste stroškov Vrednost na enoto v EUR
(A)   tisk in vezava 0,20 EUR na avtorsko polo (a)
(B)   oblikovanje in računalniški prelom 30 EUR na avtorsko polo (b)
(C)   lektoriranje 40  EUR na avtorsko polo (c)
(D)   stroški prevoda monografije tujega avtorja v slovenski jezik 270 EUR na avtorsko polo (d)
(E)   stroški prevoda monografije slovenskega   avtorja v tuj jezik 350 EUR na avtorsko polo (e)
(F)    lektoriranje prevoda monografije slovenskega avtorja (v tujem jeziku) 60 EUR na avtorsko polo (f)

Avtorska pola besedila obsega 30.000 znakov s presledki. Kjer narava monografije nujno zahteva ilustrativno gradivo, katerega obseg vpliva na končni obseg izdane monografije, se pri izračunu upošteva obseg 10 strani publikacije formata a5/b5 oziroma 5 strani formata a4 kot obseg ene avtorske pole.

7.4. Izračun zneska sofinanciranja

Znesek sofinanciranja se izračuna na naslednji način:

Tabela 3: Formule za izračun zneska sofinanciranja
 

A. znanstvena monografija ((št. avtorskih pol × naklada × a) +
(št. avtorskih pol × b) +
(št. avtorskih pol × c)) x pripadajoč % delež kategorije
B. prevod monografije tujega avtorja v slovenski jezik ((št. avtorskih pol × d) × 70%) x pripadajoč % delež kategorije
C. prevod monografije slovenskega avtorja v tuj  jezik ((št. avtorskih pol × e) × 70%) x pripadajoč % delež kategorije
ali
((št. avtorskih pol × f) × 70%) x pripadajoč % delež kategorije
D. digitalna izdaja znanstvene monografije ((št. avtorskih pol × b) +
(št. avtorskih pol × c)) x pripadajoč % delež kategorije

Opomba: Vrednost a, b, c, d, e, f pri formulah je določena v Tabeli 2 v točki 7.3..

Agencija sofinancira izdaje znanstvenih monografij v tiskani obliki do naklade največ 300 izvodov in obsega do 25 avtorskih pol. Sofinancirani znesek lahko znaša največ 8.000,00 EUR na znanstveno monografijo.

Višina zneska sofinanciranja je odvisna od uvrstitve v kategorijo (I. in II.), naklade, obsega znanstvene monografije (v avtorskih polah) ter razpoložljivih finančnih sredstev, namenjenih javnemu razpisu.

Postopek izračuna zneska sofinanciranja za posamezno prijavo:

 1. agencija najprej za vse prijave izračuna zneske sofinanciranja po formulah iz Tabele 3 iz prvega odstavka točke 7.4.;
 2. v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka višji od zneska zaprošenih sredstev, ki ga je prijavitelj navedel v prijavni vlogi, se upošteva znesek zaprošenih sredstev; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka nižji od zneska zaprošenih sredstev, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka oziroma
  v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka višji od 8.000,00 EUR, se upošteva znesek 8.000,00 EUR; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka nižji od 8.000,00 EUR, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka;
 3. agencija na podlagi izračuna iz točke a) tega odstavka in upoštevajoč omejitvi iz točke b) tega odstavka (upošteva se nižjega od določenih v okviru omejitev), določi upoštevan znesek sofinanciranja;
 4. če vsota vseh (vse prijave v okviru javnega razpisa) upoštevanih zneskov sofinanciranja preseže razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa, se upoštevani zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.
 1. Upravičeni stroški

Upravičeni stroški izdaje oziroma prevoda znanstvene monografije so tisti stroški, ki nastanejo od 1.1.2017 do roka oddaje dokaznega izvoda, določenega v tem javnem razpisu.

Agencija bo izbranim prijaviteljem sofinancirala naslednje stroške:

a) znanstvene monografije ter kritične izdaje virov s spremno študijo in komentarjem:
stroški tiska, tehnična priprava rokopisa za tisk oziroma digitalno objavo (stroški oblikovanja in računalniškega preloma), stroški lektoriranja.

b) prevod znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik:
stroški prevajanja.

c) prevod znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik:
stroški prevajanja oziroma stroški lektoriranja v tujem jeziku, če je monografija že napisana v tujem jeziku.

d) digitalna izdaja monografije:
stroški priprave rokopisa za digitalno objavo, stroški lektoriranja.

Agencija ne sofinancira avtorskih honorarjev avtorjev znanstvenih monografij.

Agencija v primeru prijave prevoda znanstvene monografije istega avtorja v več tujih jezikov sofinancira prevod le v en tuji jezik. Če je prijavljeni prevod znanstvene monografije slovenskega avtorja le-ta že napisal v tujem jeziku, se priznajo samo stroški lektoriranja prevoda.

 1. Odločitev o dodelitvi sredstev

Na podlagi izvedenega točkovanja v skladu z opredeljenimi kriteriji strokovna komisija izdela predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij in ga posreduje ZSA v obravnavo in potrditev. Na podlagi predloga sklepa ZSA o izboru prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij direktor sprejme obrazloženi sklep o izboru prijav.

 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav
 1. Tiskana prijava mora vsebovati in jo sestavljajo:
 • prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2017;
 • digitalno različico znanstvene monografije (z vsemi prilogami) na elektronskem nosilcu podatkov v formatu PDF (ne velja za prevode tujih avtorjev v slovenski jezik oz. za že natisnjene monografije (v zadnjem primeru se priloži izvod));
 • pri znanstvenih prevodih tujih avtorjev v slovenski jezik je potrebno priložiti izvirnik tujega avtorja ali podatke o izvirniku, znanstvenih recenzij, osnutek prevoda, ki mora biti opremljen s podatki in referencami prevajalca; če izvirnika tujega avtorja ni možno priložiti, mora prijavitelj v prijavi navesti avtorjeve podatke, naslov in jezik izvirnika, iz katerega se prevaja, leto in kraj izida ter ime založbe; če tuja znanstvena monografija, ki se prevaja v slovenski jezik ima že objavljene znanstvene recenzije, se te upoštevajo;
 • za že natisnjene znanstvene monografije slovenskih avtorjev (v letu 2017) je potrebno priložiti izvod izvirnika;
 • pogodbo avtorja s tujim založnikom (v primeru prevoda slovenskega avtorja v tuj jezik) oziroma pisno dokazilo, da je znanstvena monografija sprejeta v program pri tujem založniku (če bo delo izšlo v tujini);
 • vsaj dve podpisani recenziji z imenom in priimkom recenzenta znanstvene monografije;
 • podpisane tri izjave recenzenta, da izpolnjujejo zahtevane pogoje za znanstvenega recenzenta, da niso v konfliktu interesov in da je recenzirana monografija znanstveno delo (obrazec ARRS-ZM-JR-REC-IZJ-2017);
 • obrazec za dodeljevanje pomoči »De minimis«ARRS-MS-JR-DP-2017 (izjava je obvezna le če je prijavitelj gospodarska družba);
 • v primeru, da je prijavitelj založba in da nima registrirane dejavnosti založništva (šifra kategorije po SKD J58), mora kot dokazilo predložiti akt o ustanovitvi.
 1. Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2017" ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov agencije do vključno srede, 10. 5. 2017, do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto iz Slovenije in tujine, s poštnim žigom - 10. 5. 2017 do 14. ure. V vsaki ovojnici z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2017" je lahko le ena prijava. Prijavitelj, ki prijavlja več znanstvenih monografij, mora vsako prijavno vlogo poslati v ločeni ovojnici.
 2. Prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2017 mora prijavitelj poslati v enem izvodu tudi v elektronski obliki na naslov razpis-znanstvenemonografije@arrs.si, pri čemer je za identičnost vsebine (tiskane in elektronske oblike prijavnega obrazca) odgovoren prijavitelj. Zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc, ki ga morajo prijavitelji kot prilogo z nazivom ARRS-ZM-JR-Prijava-2017-Priimek.doc, kjer je Priimek priimek prvega avtorja knjige, posredovati na elektronski naslov: razpis-znanstvenemonografije@arrs.si do vključno torka, 10. 5. 2017, do 14. ure.
 3. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v navedenem roku oddane v obeh oblikah - tiskani in elektronski.
 4. V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenem v tem javnem razpisu. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, agencija v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.
 1.  Kraj, datum in čas odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma dne 12. 5. 2017 ob 9. uri v prostorih Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene ovojnice.

 1.  Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.

 1.  Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

 1.  Dodatne informacije

Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Aleksandri Panič osebno ali po telefonu 01/400-59-24 vsak delavnik od 9. do 13. ure ali po elektronski pošti: aleksandra.panic@arrs.si .

 

Datum: 23. 3. 2017
Številka: 6316-7/2017-1

Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

Prof. dr. József Györkös
direktor

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 15/2017, z dne 31. 3. 2017.

 

Priloge: