Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 2. in 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanju in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13-popr.; v nadaljevanju: Pravilnik) ter v zvezi z 12 in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06-Zdru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2014

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
   
 2. Predmet in cilj javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij z znanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.

Javni razpis obsega izdajanje domačih znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani oziroma spletni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved. Agencija podpira izdajanje publikacij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so:

 • aktualne in temeljnega pomena za razvoj določenega znanstvenega področja ali podpodročja;
 • pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
 • pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;
 • pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj.
 1. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev
  Agencija sofinancira izdajanje publikacij v letu 2014. Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa znaša predvidoma 50.000,00 EUR. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu, za katerega so dodeljena.

  Agencija bo z izbranimi prijavitelji na javnem razpisu sklenila letne pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.

Sofinanciranje v letu 2014 je odvisno od razpoložljivih sredstev za ta namen.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Agenciji, založbe ter društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
 1. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
  Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 • publikacija izhaja že najmanj eno leto pred javnim razpisom;
 • publikacija izhaja skladno z letnim načrtom v letu pred objavo javnega razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju);
 • publikacija ima naslov na svetovnem spletu (vsaj s kazalom vsake številke in s povzetkom);
 • publikacija ima ustrezno ISSN številko in je vpisana v razvid medijev;
 • v primeru, da ima znanstvena periodična publikacija objavljene znanstvene članke v tujem jeziku, morajo biti ti članki opremljeni najmanj s povzetki v slovenskem jeziku;
 • prijavitelj je dolžan hraniti pisne recenzije znanstvenih člankov za obdobje zadnjih štirih let, ki morajo biti vedno dostopne oziroma za obdobje izhajanja publikacije, če je to krajše od štirih let;
 • publikacija ima tekoče katalogizirane vse prispevke v sistemu COBISS;
 • prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev;
 • prijavitelj lahko na javni razpis odda samo eno prijavno vlogo za posamezno publikacijo;
 • da prijavitelj za isti namen in z istim revijalnim programom še ni sofinanciran iz drugih javnih razpisov in z njim ne bo presegel dovoljenih zneskov državne pomoči po shemi "de-minimis";
 • da prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja;
 • publikacije, katerih izdajo sofinancira ARRS, se morajo predstaviti v spletnem mediju; obvezna je oddaja revij v predpisani obliki v javno dostopno digitalno knjižnico NUK takoj ob izdaji ali najkasneje ob izdaji naslednje številke.

Pisna prijava na javni razpis mora vsebovati:

 • v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec:
  • ARRS-ZPP-JR-Prijava-2014 - PRIJAVNA VLOGA ZA SOFINANCIRANJE IZDAJANJA DOMAČIH ZNANSTVENIH PERIODIČNIH PUBLIKACIJ
 • in obvezno prilogo:
  • en izvod celotnega letnika publikacije.
 1. Uvrstitev publikacije v kategorije in sofinanciranje
  Višina sofinanciranja posamezne publikacije, prijavljene na javni razpis, je odvisna od uvrstitve publikacije v kategorije publikacij (1-5) in normativov za sofinanciranje.

  Direktor Agencije za izvedbo uvrstitve publikacije v kategorije in izračun sofinanciranja s sklepom imenuje strokovno komisijo. Strokovna komisija ima najmanj 3 člane, ki so zaposleni na ARRS.

Naloge komisije so:

 • odpiranje prijav in preverjanje formalne popolnosti prijav v smislu njihove pravilne označenosti oziroma pravočasnosti v skladu z 8. točko tega javnega razpisa; Nepravočasnih oziroma nepravilno označenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem;
 • preverjanje formalne popolnosti prijav v smislu popolnosti dokumentacije; upošteva se manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije, ki ne vplivajo na vsebino prijave in razvrstitev prijave skladno z razpisnimi pogoji za izbor prijav;
 • uvrstitev publikacij v kategorije publikacij (1-5);
 • preverjanje upravičenosti prijavitelja za sodelovanje na tem javnem razpisu ter preverjanje razpisnih pogojev za sodelovanje na javnem razpisu, ki so določeni v 5. točki tega javnega razpisa. Prijave neupravičenih prijaviteljev ter prijave, pri katerih niso izpolnjeni opredeljeni razpisni pogoji ali prijave, ki niso uvrščene v nobeno od kategorij (1-5), se na predlog strokovne komisije s sklepom direktorja zavrnejo; ­ izračun sofinanciranja na podlagi normativov za sofinanciranje iz 6.2. in 6.3. tega javnega razpisa;
 • izdelava finančno ovrednotenega predloga prednostnega seznama prijav. Mandat strokovne komisije preneha z zaključkom postopka izbora publikacij v okviru tega javnega razpisa.

6.1. Strokovna komisija uvrsti prijavljene publikacije v pet kategorij publikacij (od 1 do 5). Znesek sofinanciranja je odvisen od uvrstitve publikacije v eno izmed petih kategorij publikacij, kot izhaja iz Tabele A (točka 6.3.).

6.2. Po uvrstitvi publikacij po kategorijah, strokovna komisija izračuna višino sofinanciranja za posamezno publikacijo na podlagi normativov za sofinanciranje.

Za izračun višine sofinanciranja se upoštevajo naslednji normativi:

 1. število avtorskih pol na zvezek (upošteva se največ 200 avtorskih pol na letnik, za 3.-6. kategorijo največ 20 avtorskih pol na zvezek) (A)
 2. doseg periodične publikacije (B), ki upošteva doseg z naklado (do največ 1000 izvodov na zvezek) v primeru tiskane izdaje ali doseg, ki ga spletna izdaja omogoča preko vključenosti v kvalitetne bibliografske baze (kategorije 1-3: B = 1000, kategorija 4: B = 500, kategorija 5: B = 300, kategorija 6: B = 150); v primeru tiskane in spletne izdaje se upošteva večji doseg.
 3. število rednih zvezkov na letnik (za 4.-6. kategorijo največ 4 zvezke; dvojna številka se upošteva kot en zvezek) (C)
 4. priznani stroški (stroški tiska, stroški priprave za tisk, stroški spletne izdaje, uredniško delo, lektoriranje, stroški odpošiljanja) na eno avtorsko polo v višini, ki jo določi strokovna komisija, glede na razpoložljiva proračunska sredstva (D).

Prijavitelji so upravičeni do dodatnih sredstev iz naslova stroškov prevodov, če imajo vsaj 10% celotnega besedila zvezka prevedenega v tuj jezik. Pri izračunu višine sofinanciranja se priznava stroške prevodov povzetkov v tuj jezik (ali iz tujega jezika) oziroma prevod celotnega zvezka v tuj jezik. Upravičenost do dodatnih sredstev se določa glede na pretekli letnik publikacije, in sicer na podlagi navedb v prijavni vlogi. Prijavitelju se prizna dodatne stroške na avtorsko polo na zvezek v okvirni višini 20 EUR (vrednost se lahko spremeni glede na razpoložljiva proračunska sredstva) (E).

6.3. Višina sofinanciranja se izračuna na naslednji način:

Višina sofinanciranja = (A • B • C • D + P) • OK

P (prevod) = A • C • E; če je vsaj 10% celotnega besedila zvezka prevedenega v tuj jezik

OK (odstotek kategorije) – odvisen od uvrstitve publikacije v eno izmed kategorij publikacij (glej Tabelo A)

Kategorije Uvrstitev publikacije v bibliografske baze podatkov OK(odstotek kategorije)
1 v bazah SCI/SSCI ali Scopus (družboslovje humanistika) v 1. četrtini publikacij 100%
2 v bazah SCI/SSCI ali Scopus (družboslovje humanistika) v 2. četrtini publikacij 90%
3 v bazah SCI/SSCI ali Scopus (družboslovje humanistika) v 3. četrtini publikacij 80%
4 v bazah SCI/SSCI ali Scopus (družboslovje humanistika) v 4. četrtini publikacij oziroma Scopus (ostale vede) ali v AHCI 70%
5 so zajete v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij 60%

Pri uvrstitvi publikacije v bazo Scopus se upošteva ustrezen "Subject area" (za družboslovje "Social sciences" in za humanistiko "Arts and Humanities") pri nastavitvi "All countries" in "All categories of selected Area" na spletni strani http://www.scimagojr.com/journalrank.php za zadnje leto.

Višina sofinanciranja ne more presegati 38.000,00 EUR na leto. Višina sofinanciranja ne more presegati zaprošenih sredstev.

6.4. Pri izdajanju publikacije Agencija sofinancira stroške tiska, stroške priprave za tisk (stroške oblikovanja in računalniškega preloma), stroške odpošiljanja, stroške priprave spletne izdaje, uredniško delo in stroške lektoriranja. Agencija ne sofinancira avtorskih honorarjev piscem člankov.

 1. Odločitev o dodelitvi sredstev
  Na podlagi finančno ovrednotenega predloga prednostnega seznama prijav strokovne komisije in predloga sklepa Znanstvenega sveta agencije, direktor Agencije sprejme obrazložen sklep o izboru prijav za sofinanciranje.
 1. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav
  1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
   • v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-periodika-znanstvena@arrs.si (kot prilogo z nazivom ARRS-ZPP-JR-Prijava-2014-Priimek.doc, kjer je Priimek kontaktne osebe prijavitelja; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc) in
   • v enem izvodu v tiskani obliki skupaj s prilogo (celoten izvod letnika znanstvene periodične publikacije iz predhodnega leta) na naslov Agencije.
  2. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je
   • oddana v elektronski obliki na naslov razpis-periodika-znanstvena@arrs.si do 24. 2.2014 do 12. ure in
   • prispe v pisni obliki v glavno pisarno Agencije do 24.2.2014 do 12. ure; kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 24.2.2014 (poštni žig). Ovojnica s prijavo mora biti opremljena z oznako "Ne odpiraj - prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2014". V vsaki poslani pošiljki z oznako je lahko le ena prijava.
    Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijavnih obrazcev odgovoren prijavitelj.
  3. V postopku izbora prijav bo Agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila, in ki prispejo na Agencijo v roku, določenem s tem javnim razpisom. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku.
   Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
    
 2. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 26.2.2014 ob 10. uri v prostorih Agencije.
   
 3. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 31.3.2014.
   
 4. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani Agencije www.arrs.si
  Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na Agenciji pri Aleksandri Panič, po telefonu (01) 400 5924 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.

Dr. Franci Demšar,
direktor

Datum: 13.1.2014
Številka: 6316-1/2014-1

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 6/14, z dne 24.1.2014.

Priloga: