Raziskovalna infrastruktura

Osrednji specializirani informacijski centri

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 205. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17) in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2020 - 2022

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ARRS).

2. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2020 – 2022 (v nadaljevanju: javni razpis) je izbor izvajalcev dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov (v nadaljevanju: OSIC) v obdobju 2020 - 2022 po znanstvenih vedah (naravoslovje, tehnika, biotehnika, medicina, družboslovje, humanistika) in sofinanciranje naslednjih njihovih nalog:

 • sodelovanje pri optimiranju metodoloških osnov vodenja bibliografij raziskovalcev,
 • spremljanje in nadziranje ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI,
 • organiziranje arbitraže v primeru vsebinsko spornih tipologij (v sodelovanju z znanstvenimi sveti ved),
 • redigiranje bibliografskih zapisov s spremembo tipologije v primeru nepravilnih razvrstitev bibliografskih enot,
 • vodenje bibliografij raziskovalcev slovenskega rodu, ki delujejo v tujini, in drugih raziskovalcev, ki niso vključeni v raziskovalne skupine,
 • sodelovanje pri povezovanju sistema COBISS s tujimi informacijskimi viri,
 • pomoč uporabnikom pri iskanju znanstvenih vsebin iz področja in
 • raziskovalne aktivnosti, ki so pogoj za izvajanje navedenih nalog.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavi pravna oseba ali organizacijska enota pravne osebe, ki je vpisana v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri ARRS (v nadaljevanju: Evidenca RO) ali druga pravna oseba ali organizacijska enota pravne osebe, ki opravlja knjižnično ali drugo informacijsko dejavnost vsaj pet let in izpolnjuje pogoje za vpis v Evidenco RO pri ARRS.

4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so

 • da se ukvarja s knjižnično ali drugo informacijsko dejavnostjo, z uporabo sistema COBISS, z vzpostavljenimi komunikacijami med raziskovalnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v mednarodnem prostoru ter da opravlja knjižnično in informacijsko dejavnost vsaj pet let;
 • da zagotavlja ustrezno vodenje dejavnosti OSIC-a (vodja OSIC-a oziroma strokovnjak za spremljanje, nadzor in razvrščanje bibliografskih zapisov mora imeti najmanj znanstveni magisterij,biti mora v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju in sodelovati pri izvajanju dejavnosti OSIC-a najmanj v obsegu 8 ur na teden);
 • da zagotavlja angažiranje ekspertov za presojo ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot po veljavni tipologiji;
 • da ima ustrezno opremo, prostore in drugo infrastrukturo za izvajanja dejavnosti OSIC-a.

5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa

Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 286.000,00 EUR letno.

Obseg sredstev v posameznem letu po posameznih vedah je naslednji:
 

OSIC Verifik. tipologij* Druge naloge* Skupaj* Okvirna vrednost
 v EUR
za naravoslovje 0,75 0,26 1,01 51.736
za tehniko 0,75 0,26 1,01 51.736
za medicino 0,45 0,19 0,64 32.783
za biotehniko 0,19 0,14 0,33 16.904
za družboslovje 1,16 0,31 1,47 75.299
za humanistiko 0,80 0,24 1,04 53.273
  4,10 1,40 5,50 281.731

*Okvirni letni obseg izvajanja nalog  je izražen v ekvivalentih polne zaposlitve (1=40 ur na teden).

Pri določitvi obsega sredstev po znanstvenih vedah se upoštevajo podatki o izvedbi verifikacij tipologij in drugih nalog za obdobje od 01. 01. 2014 do 30. 9. 2019, ki jih ARRS pridobi od Inštituta informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM), z upoštevanjem korekcijskega faktorja v višini 18 % za družboslovje in humanistiko.

Okvirni obseg sredstev za sofinanciranje OSIC v letih 2020 in 2022 se lahko spremeni ob upoštevanju pričakovanega obsega obremenitev OSIC. Sprememba višine letnih sredstev se izvede na podlagi poročila in predloga IZUM, ki ga potrdi Znanstveni svet ARRS.

6. Obdobje sofinanciranja

ARRS bo sofinancirala izvajanje nalog OSIC v obdobju 2020 – 2022. Izvajanje nalog in sofinanciranje se uredi s pogodbo v skladu s proračunskimi možnostmi.

7. Kriteriji in merila za izbiro med prijavami

Pri ocenjevanju prijav bosta upoštevana naslednja kazalnika:

 • strokovna usposobljenost osebja,
 • ustreznost organiziranosti centra(OSIC) za uspešno izvajanje nalog.

Vrednotenje meril je določeno v Metodologiji za ocenjevanje prijav za razpise (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,  6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 in  6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot to določa pravilnik.

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki bodo izkazali večjo usposobljenost osebja za opravljanje nalog in so ustrezno organizirani za izvajanje nalog.

8. Prijava na javni razpis

Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je v skladu z razpisno dokumentacijo.

Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen Prijavni obrazec za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2020 – 2022 (ARRS-OSIC-RI-01/2019) z opisom referenc sodelujočih ekspertov v posebni prilogi.

9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav in opremljenost prijav

 1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami v enem izvodu na elektronski naslov osicrazpis@arrs.si in v enem izvodu v tiskani obliki na naslov ARRS.
 2. Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2020– 2022« in navedbo naziva in naslova prijavitelja morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS ne glede na vrsto prenosa do vključno srede, 13. 11. 2019, do 12.00 ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno srede, 13. 11. 2019, do 12.00 ure (poštni žig). V vsaki pošiljki z oznako "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2020 - 2022" je lahko le ena prijava.
 3. Prijave oddane v elektronski obliki (morajo biti popolnoma enake kot pisne prijave) morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov osicrazpis@arrs.si  do vključno srede, 13. 11. 2019, do 12.00 ure.
 4. Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Vsi podatki v prijavnem obrazcu v elektronski obliki morajo biti identični podatkom v prijavnem obrazcu v pisni obliki. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila ter prispejo na ARRS v roku, določenim s tem razpisom. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti http://www.arrs.si/sl/akti/18/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jan2018.asp. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.

10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisaa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma januarja 2020.

11. Kraj, datum in čas odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo v petek, 15. 11. 2019, ob 10.00 uri, v sejni sobi Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.

12. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave razpisa

Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na ARRS pri dr. Stojanu Pečlinu osebno ali po telefonu (01) 400 59 11, vsak delavnik med 9.00 in 13.00 uro, ali po elektronski pošti stojan.peclin@arrs.si.

 

Prof. dr. József Györkös,
direktor

 

Datum: 14. 10. 2019
Številka: 6316-8/2019-1
 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 62/19, dne 18. 10. 2019.

 

 

Razpisna dokumentacija:

 • Metodologija ocenjevanja prijav za razpise (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,  6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne  4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 in; 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019