Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-2/2010/6 z dne 26. 5. 2010, je Upravni odbor  Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 10. seji dne 17. 6. 2010 sprejel

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti
 

1. člen

V Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 41/09 in 86/09) se v 5. členu v prvem odstavku v 1. točki:

 • v napovednem stavku podtočke A za besedilom "SCI Expanded" doda besedilo "in SSCI".

Drugi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:

"Za prispevke na področju, kjer je zaradi zelo kvalitetnih znanstvenih revij IFmax-IFmin > 3x (x = povprečna vrednost IF področja), se namesto te formule k vrednosti točk za spodnjo mejo tega intervala prišteje največ 200 točk po formuli 80*LN (IF/IFmin).".        

 • podtočka B.1 se spremeni tako, da se glasi:
"B.1 Znanstveni članek v reviji kategorije A evropskega humanističnega indeksa ERIH (upošteva se zadnja delovna verzija) in v reviji, ki jo indeksira A&HCI 70 točk"
 • podtočka B.2 se spremeni tako, da se glasi:
"B.2 Znanstveni članek v reviji kategorije B evropskega humanističnega indeksa ERIH (upošteva se zadnja delovna verzija) 40 točk"

V 2. točki se spremeni:

 • podtočka E, tako da se glasi:
  • E.   Patent, sorta, pasma
 • patent (2.24), podeljen pri uradu, ki opravlja popoln preizkus patentne prijave – v ZDA, Kanadi, na Japonskem, v Avstraliji, v J. Koreji, na Norveškem, v Turčiji, v Rusiji, na Kitajskem, v Indiji, v Mehiki, JAR, v Braziliji in v tistih državah Evropske unije, ki opravljajo popoln preizkus patentne prijave na evropskem patentnem uradu (evropski patent)
200 točk
 • nova rastlinska sorta ali živalska sorta (2.22)
200 točk
 • podtočka F, tako da se glasi:
"F. Urednik revije 1A, 1B (glavni urednik, odgovorni urednik, glavni in odgovorni urednik, predsednik uredniškega sveta) ali monografije (2.01 A) 40 točk (za vsako leto)
 • za podtočko F se doda nova podtočka G, ki se glasi:
"G. Urednik revije 1A, 1B (urednik, gostujoči urednik, urednik področja, član uredniškega odbora in vsi ostali tipi uredništev)  20 točk (pri revijah za vsako leto)"

Ne upošteva se recenzentstvo in tehnično uredništvo.

Pri uredništvih (F, G) se upošteva samo ena funkcija v

reviji v tekočem letu.

 • dosedanja podtočka G postane podtočka H.

V 3. točki se v tretjem odstavku številka "100" nadomesti s številko "120".

V 4. točki se:

 • podtočka D preimenuje v podtočko C
 • podtočka E preimenuje v podtočko D
 • četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

"Prispevki iz kategorije 4. C in 4. D, ki so krajši od 4 strani in s strukturo znanstvenega prispevka, se točkujejo s 50 % točk."

2. člen

V drugem odstavku 7. člena se:

 • napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:

"Zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena se skupno število točk raziskovalne uspešnosti izračuna tako, da se za vse vede upoštevajo prispevki v kategorijah iz 5. člena tega pravilnika: 1. A, B  2. A, E, F in 3. A, B (skupne točke), in sicer na naslednji način:"

 • točka b. se spremeni tako, da se glasi:

"b. Za tehniko: število točk je sestavljeno iz skupnih točk in iz preostalih točk znanstvene uspešnosti (5. člen tega pravilnika), vendar le v tolikšni meri, da vsota preostalih točk ne preseže 15 % skupnega števila točk.".

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dr. Peter Venturini

Predsednik Upravnega odbora ARRS

Št.: 007-5/2010-1
Ljubljana, dne 17. 6. 2010
EVA 2010-1647-0001

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 56/10 z dne 15.7.2010.