Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in po predhodnem soglasju ministrice za izobraževanje, znanost in šport št. 007-25/2020/49 z dne 4. 9. 2020 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 9. seji dne 24. 9. 2020 sprejel

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

1. člen

V Pravilniku o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20) se v 116. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Agencija financira usposabljanje mladih raziskovalcev do doktorata znanosti, in sicer največ štiri leta.«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Če mladi raziskovalec s področja medicine – zdravnik v času usposabljanja začne opravljati pripravništvo ali specializacijo pri izvajalcu usposabljanja, agencija v času pripravništva ali specializacije financira le materialne stroške in stroške storitev kategorije cene efektivne ure raziskovalnega dela, v katero je razvrščen mladi raziskovalec, in mentorski dodatek, vendar le do konca odobrene dobe financiranja usposabljanja mladega raziskovalca.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

»(5) RO pošlje dokazilo o uspešnem zaključku usposabljanja v enem letu po koncu financiranja usposabljanja mladega raziskovalca.«.

2. člen

V 119. členu se v tretjem odstavku besedi »podiplomski študij« nadomestita z besedilom »študijski program tretje stopnje«.

3. člen

V 122. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) RO mora za mladega raziskovalca s področja medicine agenciji sporočiti datum začetka opravljanja pripravništva ali specializacije najpozneje 15 dni pred začetkom opravljanja pripravništva ali specializacije. Agencija s sklepom uredi financiranje mladega raziskovalca s področja medicine v času opravljanja pripravništva ali specializacije.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

4. člen

V 125. členu se v četrtem odstavku na koncu druge alineje črta beseda »oziroma« in doda pika.

Tretja alineja se črta.

 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen

Mladi raziskovalci s področja medicine – zdravniki, ki so pridobili status specializanta do uveljavitve tega pravilnika, nadaljujejo usposabljanje mladega raziskovalca brez financiranja.

6. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 

 

Št. 007-7/2020-1
Ljubljana, dne 24. septembra 2020
EVA  2020-1647-0002

 

Dr. Jana Kolar,
predsednica Upravnega odbora agencije