Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19), 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in po predhodnem soglasju ministra za izobraževanje, znanost in šport št. 007-148/2019/17 z dne 27. 9. 2019 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 1. seji dne 18. 10. 2019 sprejel

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

1. člen

V Pravilniku o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17) se v 4. členu v šestem odstavku besedi »je projekt« nadomestita z besedama »je aktivnost«, na koncu odstavka pa se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Bilateralni projekt je namenjen dopolnitvi in mednarodni širitvi raziskovalne dejavnosti izvajalcev, zato ne šteje za samostojni raziskovalni projekt.«. 

2. člen

V 48. členu se v prvem odstavku v peti alineji za d. točko doda nova e. točka, ki se glasi:

 »e.  določilo, da mora sopogodbenik agenciji sporočati spremembe, ki nastanejo pri izvajanju raziskovalne aktivnosti, kot so spremembe po kakovosti, obsegu, dinamiki in o spremenjenih okoliščinah, ter da se v nasprotnem primeru šteje, da so bila sredstva porabljena nenamensko, in spremembe podatkov, ki se vodijo v Evidenci RO in so v zvezi z izvajanjem raziskovalne aktivnosti, ter da lahko agencija v primeru neizpolnjevanja obveznosti iz te točke začasno prekine financiranje raziskovalne aktivnosti;«.

3. člen

V 68. členu se v petem odstavku četrti stavek spremeni tako, da se glasi: »Prijava, ki ne izpolnjuje pogoja iz tega odstavka, se zavrne v skladu z 21. členom tega pravilnika.«.

4. člen

V 83. členu se v prvem odstavku v drugi alineji za vrednostjo »100.000 EUR« in za vrednostjo »50.000 EUR« doda beseda »letno«.

V tretji alineji se za vrednostjo »200.000 EUR« doda beseda »letno«, za zaklepajem se pika nadomesti s podpičjem, drugi stavek tretje alineje pa se črta.

Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:

»- velike projekte (do 500.000 EUR letno).«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Veliki projekti so temeljni interdisciplinarni projekti, ki vključujejo najmanj dve vedi.«.

Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.

 

5. člen

V 86. členu se drugi stavek črta.

6. člen

 

V 89. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:

»(2) Na razpisu lahko kot vodje projektov sodelujejo le tisti raziskovalci, ki so eno leto po datumu za oddajo prijave za prvo fazo razpisa ali po datumu za oddajo prijave v enofaznem postopku vodje največ enega projekta, v to omejitev pa se šteje tudi projekt s podaljšanim rokom za zaključek izvajanja projekta iz 104. člena tega pravilnika. V omejitev iz prejšnjega stavka se ne štejejo ciljni raziskovalni programi (CRP) in projekti iz 139. in 146. člena tega pravilnika ter nov projekt, prav tako se vanjo ne štejejo projekti iz 145. člena tega pravilnika, ki se sofinancirajo v obsegu, manjšem od 50.000 EUR letno.

(3) Na razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, katerega projekt, pri katerem je bil vodja projekta, je na predhodnem razpisu v okviru prve faze ocenjevanja ali v primeru enofaznega postopka na koncu ocenjevanja prejel manjše število točk od točk, ki določajo skupni mejni prag vsote vseh ocen, kot ga določata 99. oziroma 100. člen tega pravilnika. Prag je določen v metodologiji in razpisu.«.

V četrtem odstavku se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »pri katerem je bil vodja projekta.«.

7. člen

V 90. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Postopek ocenjevanja prijav poteka v enofaznem postopku ali v dvofaznem postopku, ki se izvede s prvo in drugo fazo, kar določi agencija v razpisu.«.

Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»(2) Če postopek ocenjevanja poteka v enofaznem postopku, se ocenjevanje izvede v skladu z določbami tega pravilnika, ki veljajo za ocenjevanje prijav v drugi fazi.

(3) Če agencija v razpisu določi, da postopek ocenjevanja poteka v dvofaznem postopku, prijavitelji ob prijavi na razpis oddajo kratko prijavo. Pri številu prijav, ki bi glede na razpoložljiva sredstva in število recenzentov, potrebnih za izvedbo ocenjevanja razširjenih prijav, omogočalo izvedbo enofaznega postopka ocenjevanja, lahko direktor ne glede na prvi odstavek tega člena s sklepom odloči, da se postopek ocenjevanja izvede v eni fazi, in sicer v skladu z določbami tega pravilnika, ki veljajo za ocenjevanje prijav v drugi fazi. V tem primeru agencija pozove vse prijavitelje, da v roku, ki ne sme biti krajši od 45 dni od poziva, oddajo razširjeno prijavo.«.

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.

8. člen

Naslov 91. člena se spremeni tako, da se glasi: »(pogoji za prijavo projektov članov programskih skupin v primeru dvofaznega postopka)«.

9. člen

V 92. členu se v prvem odstavku v prvi alineji besedilo »glede nedoslednosti ocen in utemeljitev glede na določila metodologije« nadomesti z besedilom », glede obstoja očitne napake ter odzivov prijaviteljev«.

V drugem odstavku se v drugem stavku za besedilom »Pri imenovanju recenzentov« doda besedilo »poleg kriterijev in pogojev iz 226. člena tega pravilnika«.

10. člen

V 93. členu se v prvem odstavku v tretjem stavku besedilo »minimalni oceni« nadomesti z besedilom »mejnem pragu«.

11 člen

95. člen se črta.

12. člen

V 96. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:

»(1) V okviru dvofaznega postopka v prvi fazi najmanj dva tuja recenzenta ocenjujeta kratko prijavo po postopku iz 93. člena tega pravilnika. Število recenzentov pri posamičnih vrstah projektov se določi v razpisu. Strokovno telo razdeli prijave za ocenjevanje v skupine glede na vsebino predloga.

(2) Strokovno telo pri imenovanju recenzentov za področje interdisciplinarnosti upošteva, da najmanj en recenzent pokriva primarno področje interdisciplinarnosti, povezano z vsebino predloga projekta, en recenzent pa sekundarno področje, navedeno v prijavi.«.

V četrtem odstavku se v drugem stavku za besedo »obrazložitvijo« doda beseda »panela«, zadnji stavek pa se črta.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(6) Če se recenzenti ne uskladijo, panel določi oceno projekta kot povprečno oceno. Panel posebej obravnava predloge projektov, pri katerih se ocene recenzentov bistveno razlikujejo, in se odloči, ali povprečje ocen dejansko odraža kakovost predlaganega projekta. Če povprečje ocen ne odraža kakovosti projekta, panel lahko izloči eno oceno. Panel obravnava tiste predloge projektov, pri katerih ena ocena odstopa najmanj za dve točki od povprečja ocen.«.

13. člen

V 97. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Prijavo v drugi fazi ocenjujeta najmanj dva tuja recenzenta po postopku iz 93. člena tega pravilnika. Število recenzentov pri posamičnih vrstah projektov se določi v razpisu.«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Strokovno telo pri imenovanju recenzentov za področje interdisciplinarnosti upošteva, da najmanj en recenzent pokriva primarno področje interdisciplinarnosti, povezano z vsebino predloga projekta, en recenzent pa sekundarno področje, navedeno v prijavi.«.

14. člen

V 98. členu se prvi odstavek črta.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) V primeru neusklajenega poročila, če projekt v drugi fazi ocenjujeta dva recenzenta, strokovno telo določi tretjega recenzenta. Panel posebej obravnava predloge projektov, pri katerih se ocene recenzentov bistveno razlikujejo, in se odloči, ali povprečje treh ocen dejansko odraža kakovost predlaganega projekta. Če povprečje treh ocen ne odraža kakovosti projekta, panel lahko izloči eno oceno. Panel obravnava tiste predloge projektov, pri katerih ena ocena odstopa najmanj za dve točki od povprečja ocen.«.

Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:

»(4) V primeru neusklajenega poročila, če projekt v drugi fazi ocenjujejo trije recenzenti ali več recenzentov, panel določi oceno projekta kot povprečno oceno. Panel posebej obravnava predloge projektov, pri katerih se ocene recenzentov bistveno razlikujejo, in se odloči, ali povprečje vseh ocen dejansko odraža kakovost predlaganega projekta. Če povprečje vseh ocen ne odraža kakovosti projekta, panel lahko izloči največ eno oceno in izračuna novo povprečje brez izločene ocene. Panel obravnava tiste predloge projektov, pri katerih ena ocena odstopa najmanj za dve točki od povprečja ocen.

(5) Pri razporejanju projektov panel upošteva usklajeno oceno recenzentov, oceno panela v primeru spremenjene ocene pri usklajenih poročilih oziroma oceno panela v primeru neusklajenega poročila recenzentov. Panel upošteva kapacitete področij in druge prioritete ter obvezne deleže, ki jih določa razpis. Obvezne deleže izbranih projektov po vedah, po vrstah projektov in takšnih, katerih nosilci so mlajši raziskovalci (največ deset aktivnih let po zagovoru doktorata), določi ZSA v metodologiji. V primeru enakega števila točk dveh ali več prijav panel pri odločitvi o izboru prijav upošteva ocene, prijave projektov in odzive prijaviteljev.«.

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(7) Glede na finančna sredstva, predvidena v razpisu, in glede na prioritete, določene v razpisu, panel predlaga prijave, ki naj se financirajo kot manjši projekti (100.000 EUR letno), večji projekti (200.000 EUR letno), veliki projekti (do 500.000 EUR letno) ali v zmanjšani vrednosti (50.000 EUR letno).«.

15. člen

V 101. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(3) Matična RO za aplikativne projekte v vmesnih in zaključnih poročilih ustrezno rubriko izpolni oziroma prepiše v skladu z obrazcem, ki ga mora izpolniti sofinancer. Podpisani obrazec »Izjava sofinancerja« pridobi in hrani matična RO. Agencija lahko zahteva od matične RO, ki je nosilka aplikativnega projekta, poročilo sofinancerja o gospodarskih in drugih učinkih uporabe rezultatov še pet let po končanem projektu.«.

16. člen

V 102. členu se v prvem stavku besedilo »in sedeža prijavitelja, imena in priimka vodje projekta in številke pogodbe« nadomesti z besedilom »prijavitelja ter imena in priimka vodje projekta«.

17. člen

V 103. členu se v prvem odstavku besedilo »in sedeža prijavitelja, imena in priimka vodje projekta ter številke pogodbe« nadomesti z besedilom »prijavitelja ter imena in priimka vodje projekta«.

Drugi odstavek se črta.

18. člen

V 136. členu se v osmem odstavku beseda »podokotrande« nadomesti z besedilom »raziskovalce, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata)«.

19. člen

V 136.b členu se v prvem odstavku v petem stavku beseda »raziskovalne« črta, besedilo »na podlagi obvestila« pa se nadomesti z besedilom »s soglasjem«.

20. člen

V 217. členu se v prvem odstavku šesta alineja črta.

Dosedanje sedma, osma in deveta alineja postanejo šesta, sedma in osma alineja.


PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

21. člen

Razpisi in pozivi, ki do uveljavitve tega pravilnika še niso dokončani, se dokončajo po Pravilniku o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17).

22. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-7/2019-3
Ljubljana, 18. oktober 2019
EVA 2019-1647-0001

 

Dr. Jana Kolar,
predsednica Upravnega odbora agencije