Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme – Paket 14

Na podlagi 23. čl. Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/09), v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07) na podlagi predloga Znanstvenega sveta agencije z 69. seje z dne 8.6.2009 je v zadevi Javnega razpisa o sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme (Paket 14) (Ur. l. RS, št. 25/09) Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Upravni odbor agencije) na 67. redni seji, dne 17.6.2009, pod točko 3. sprejel sklep o sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme v letih 2009-2011 (Paket 14).

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalne opreme – Paket 14 (Ur. l. RS, št. 28/09), ki ga je objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: ARRS), je ARRS prejela 207 prijav za sofinanciranje raziskovalne opreme.

Iz nadaljnjega postopka so bile na predlog komisije za odpiranje prijav 4 prijave zavržene, ker prijavitelji niso izpolnjevali pogoja iz 4. točke javnega razpisa, ki določa, da se lahko na javni razpis prijavijo javne raziskovalne organizacije in drugi javni zavodi, ki izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov na podlagi dodeljene koncesije.

Strokovna komisija za vodenje evalvacijskega postopka je ovrednotila prijave skladno s predpisano metodologijo za ocenjevanje in izbor predlogov za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme in direktorju ARRS predložila predlog prednostnega seznama za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme.

Predlog prednostnega seznama za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme je skladno s 23. čl. Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti obravnaval Znanstveni svet agencije na svojih sejah dne 25.5., 29.5. in 8.6.2009, pripravil predlog finančno ovrednotenega sklepa o izboru prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letih 2009-2011 (Paket 14) in ga posredoval v sprejem upravnemu odboru agencije. Za sofinanciranje so bile predlagane prijave, ki so v postopku ocenjevanja zbrale 10 točk in več.

Upravni odbor je sledil predlogu Znanstvenega sveta agencije in v skladu s 23. členom Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti odločil o izboru prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letih 2009-2011 (Paket 14).

 

Priloga: